Delårsrapport april-juni 2011

Andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen 14 247 TSEK (12 382)
 • Rörelseresultatet -746 TSEK (-338)
 • Periodens resultat -580 TSEK (-374)
 • Resultat per aktie före utspädning -0,03 SEK (-0,02)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,03 SEK (-0,02)

 Händelser Q2

 • MTN i Liberia ny kund. Systemet installerat och i drift 6 veckor efter order erhölls.
 • Genomförd leverans av omfattande projekt för MTN i Syrien – trots oroligheter i landet.
 • MTN i Kongo lägger order på Seamless första WiMAX-lösning.

 Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Förvärv av den lettiska distributören Lettel
 • Genombrott i Sydamerika. Brasiliansk operatör väljer Seamless som leverantör.
 • Planerat listbyte uppskjutet på grund av oroligheterna på finansmarknader.

Koncernchef Peter Fredell kommenterar

Vi har sett aktiviteten öka under andra kvartalet, vilket gjort att omsättningen återhämtat sig jämfört med första kvartalet, även om vi hade räknat med en snabbare återhämtning. Det råder dock fortfarande en återhållsamhet på investeringssidan hos befintliga kunder på grund av de ihållande oroligheterna i Afrika och Mellanöstern. Det är värt att understryka att vi inte ser någon risk för ett långvarigt inkomstbortfall i de utsatta regionerna.

 De kostnadsbesparingsåtgärder som vidtagits under inledningen på året har ännu inte slagit igenom på resultatet. Från juli och framåt räknar vi dock med att se effekterna av dessa i form av en lägre kostnadsnivå för företaget.

I början på juli slutförde Seamless förvärvet av Lettel, en lettisk distributör som varit kund till Seamless under flera år. Affären är resultatet av den klart uttalade strategin att växa såväl organiskt som genom förvärv, med fokus på att komma högre upp i värdekedjan och närmare slutkunden. Genom förvärvet av Lettel kommer Seamless omsättning nära nog trefaldigas. Förvärvet bedöms emellertid inte medföra någon ökad vinst de närmaste tolv månaderna beroende på de omstruktureringskostnader för integration etc. som naturligt följer ett förvärv av detta slag.

Seamless är dessutom inne i en mycket intensiv fas av produkt- och affärsutveckling. Vi bedömer att detta arbete kommer ett ge väsentliga genomslag på vår verksamhetsstruktur, omsättning och resultat inom en icke avlägsen framtid.

Seamless har, tack vare sina planerade och målmedvetna satsningar, tagit en genombrottsorder i Sydamerika genom en beställning från en brasiliansk operatör. En kontinent som i användandet av mobiltelefoner påminner om den afrikanska – en världsdel där Seamless skördat stora framgångar.

För ett kvartal sedan hanterade vi 160 miljoner transaktioner i månaden i 23 länder. Nu, tre månader senare har vi hanterat närmare 200 miljoner transaktioner i månaden i 24 länder. Med en stadigt växande kundbas och aggressiv utveckling av affärssegment som mobila betalningar och mobila pengaöverföringar, går vi en mycket intressant höst till mötes.

Peter Fredell, VD

Hela rapporten finns i bifogad pdf.

För mer information, kontakta

Daniel Nyholm, CFO

Tel: 08 564 878 00

E-post daniel.nyholm@seamless.se

Prenumerera