Delårsrapport januari - mars 2013

Stockholm, 2013-04-24 07:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Första kvartalet 2013 — Sammanfattning

Seamless har under årets första kvartal fokuserat på investeringar och utrullning av betalningslösningen SEQR. I dagsläget finns över 2 800 försäljningsställen som kan, eller inom kort kommer att kunna, erbjuda SEQR som ett betalningsalternativ till sina kunder. Under februari lanserade även Västtrafik sitt nya system för betalning i kollektivtrafiken — ett system som Seamless byggt. Lanseringen har uppfyllt alla högt ställda förväntningar och Västtrafiks resenärer har kunnat fortsätta resa som planerat utan driftstörningar eller registreringsproblem. Seamless har samtidigt fått en ny och återkommande intäktsström och en tjänst som går att sälja till andra kollektivtrafikbolag, såväl i Sverige som i andra länder.

Nettoomsättningen minskade med 11% till 26 385 tkr (29 715)
Rörelseresultatet uppgick till -22 270 tkr (-6 638)
Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg)
Resultat efter skatt uppgick till -18 814 tkr (-4 848)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,58 SEK (-0,21)

VD:s kommentar

Omvärlden fortsätter att visa ett mycket stort intresse för vår mobila betaltjänst SEQR. Varje gång en detaljhandelskedja eller konsument får se hur enkelt det är att betala med mobilen via SEQR får vi samma positiva reaktion. När den kritiskt lagde inte heller har hittat några svagheter efter att ha ställt sina mest besvärliga frågor brukar denne oftast tacka ja till SEQR. Konsumenten ser SEQR som en enkel, smidig och säker lösning som inte kostar något att använda. Handlaren ser en lösning som är säker, som inte kräver krångliga kassaanpassningar och som dessutom sparar pengar vid varje transaktion.

Under första kvartalet, och precis därefter, har vi fortsatt att teckna avtal med flera ledande aktörer i Sverige så som McDonald's, Mekonomen, Västtrafik och skojätten NilsonGroup. Utöver detta har en stor mängd intresseförfrågningar inkommit kring SEQR och förhandlingar med ett flertal andra stora aktörer pågår.

Under perioden har intäkterna för SEQR börjat stiga, om än från låga nivåer, i samband med att fler och fler konsumenter upptäckt SEQR i takt med att tillgängligheten ökat i landet. Det var först under slutet av förra året som vi gick in i produktionsmiljö med SEQR och betaltjänsten började finnas hos fler än enstaka handlare.

Det är avgörande att vi nu kan erbjuda SEQR på tillräckligt många försäljningsställen så att kunderna kan börja vänja sig vid att betala med mobilen. Till de ovan nämnda kedjorna finns SEQR sedan tidigare exempelvis även i Axfoods alla butiker (Willys, Hemköp, Tempo och PrisXtra), Max Hamburgare och Burger King. I skrivande stund har vi cirka 2 800 butiker i Sverige som tecknat avtal om att införa SEQR.

Vi går nu på allvar in i nästa fas där fokus är att få fler konsumenter att börja använda SEQR. Att genomföra en beteendeförändring, vilket det faktiskt innebär att börja betala med mobilen istället för med kort, tar ofta tid. Här märker vi dock redan att de som börjat använda SEQR ofta fortsätter att göra det.

2013 kommer fortsättningsvis att handla mycket om att fokusera på marknadsföring mot våra slutkunder, dvs konsumenterna. Vi har de finansiella resurserna på plats efter vår övertecknade nyemission i slutet på förra året. Vi har även fortsatt att stärka upp vår marknadsorganisation för att klara en internationell expansion. Ett betydande internationellt intresse för SEQR finns redan och när det gäller mobila betalningar ligger vi i täten i Europa och är en av de ledande i världen. 

 Koncernen

Omsättning

Seamless omsättning minskade under det första kvartalet med 11 procent till 26 385 (29 715) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 42 (34) procent, med 53 (66) procent på affärsområdet Distribution, 5 (0) procent på affärsområdet SEQR. Tidigare ingick SEQR i affärsområdet Transaktionsväxel, men särredovisas som ett eget affärsområde från 1 januari 2013.

Resultat

•           Koncernens rörelseresultat uppgick till -22 270 (-6 638) tkr under första kvartalet.

•           Finansnettot för första kvartalet uppgick till -83 (-41) tkr.

•           Resultatet per aktie uppgick till -0,58 (-0,21) SEK för kvartalet.

Anställda

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 120 (45). Utöver detta har Seamless ca 35 konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan. Seamless har fortsatt rekrytera nyckelpersoner inom framförallt utveckling under det första kvartalet. Personalstyrkan har i och med detta ökat med 36 procent sedan föregående kvartal.

Investeringar

Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 10 282 (2 236) tkr. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 4 222 (1 743) tkr medan avskrivningar uppgick till -1 752 (-554) tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 155 (-1 255) tkr för första kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 82 474 (22 991) tkr.

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -3 361 (-1 405) tkr fördelat på långfristig skuld om -1 475 (-615) tkr samt kortfristig skuld om -1 886 (-790) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut.

Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara för internt bruk samt hårdvara som vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 72 (56) procent.

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2013 klockan 07.50.

Prenumerera

Dokument & länkar