Delårsrapport juli - september 2013

Stockholm, 2013-11-13 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Tredje kvartalet 2013 — Sammanfattning

Aktivitetsnivån har varit fortsatt hög under tredje kvartalet. Seamless mobila betallösning SEQR har skördat framgångar och expansionstakten har varit fortsatt hög. Allt fler kedjor och enskilda butiker ansluter sig, vilket gör att SEQR i dag finns över hela Sverige då över 3 500 butiker valt Seamless lösning. En internationell expansion har även inletts och kommer nu att intensifieras. Seamless har efter kvartalets utgång genom en riktad nyemission tillförts ytterligare 320 Mkr före emissionskostnader, vilket bedöms räcka för att klara av den tänkta höga expansionstakten och samtidigt bli kassaflödespositiv.

Distribution- och Transaktionsväxelverksamheten resulterade i en omsättningsökning om 57% för kvartalet jämfört med samma period 2012. Intäkterna från Transaktionsväxelverksamheten är vanligtvis irreguljära och varierar från kvartal till kvartal. Distributionsförsäljningen har under tredje kvartalet ökat kraftigt, upp 94 procent, jämfört med samma kvartal i fjol. Den snabba ökningen beror på att Seamless etablerat sig på den svenska marknaden genom att bli leverantör av kontantkortspåfyllnad i över 500 butiker. Fler och fler handlare ansluter sig löpande till Seamless och omsättningen från detta affärsområde väntas överstiga 100 MSEK på årsbasis.

  • Nettoomsättningen ökade med 64% till 56 095tkr (34 221)
  • Rörelseresultatet uppgick till -23 016 tkr (-8 300)
  • Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -19 539 tkr (-6 571)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,59 SEK (-0,26)

VD:s kommentar

Tredje kvartalet har kännetecknats av en fortsatt mycket hög aktivitetsnivå för Seamless, och inte minst för vår mobila betalningslösning SEQR. Vi har fortsatt rulla ut SEQR i en mycket snabb takt, vunnit nya affärer och utvecklat våra produkter. Vi står dessutom mycket väl rustade då vi nyligen fått klart med en omfattande finansiering. Genom en riktad nyemission har vi tillförts ytterligare 320 Mkr före emissionskostnader. Med detta kapital är jag övertygad om att Seamless kommer att klara av att ta tillvara på den mycket starka position som SEQR har. I det ingår att utnyttja det tidsfönster som nu står öppet, det vill säga att SEQR är en av världens bästa mobila betallösningar och världen genomgår nu ett paradigmskifte där vi går över till att betala med mobilen istället för med kort.

Jag brukar understryka att en av fördelarna med SEQR är att betalningslösningen kan införas till mycket små kostnader och otroligt snabbt. Det har gjort att SEQR i dag finns över hela Sverige. Hela 3 500 butiker har nu valt SEQR.

Under kvartalet har utrullningen i Sverige fortsatt i en mycket hög takt. Hos McDonald´s, Burger King, Västtrafik, UR & Penn och Euronics vill man i dag att kunden betalar med SEQR eftersom kostnaden bara blir hälften så hög jämfört med när man betalar med kort. Under kvartalet tillkom även Mekonomen som kund. Gemensamt för lejonparten av dessa är en stor kostnadsmedvetenhet, något som haft en stor betydelse för att man valt SEQR framför andra mobilbetalningslösningar. Möjligheten för kedjorna att tjäna stora pengar genom lägre kostnader och i stort sett utan investeringar, gör att vi får hjälp i arbetet att få konsumenten att börja betala med mobilen.  

Sedan krävs det ett betydande arbete för att få människor att ställa om sitt beteende. Men när man testat ett par gånger inser man att det är mer praktiskt än att betala med kort. Vi befinner oss i ett skifte som påminner om övergången från att betala med checkar till att betala med kort. Då, liksom nu, trodde man att förändringen skulle ta mycket lång tid, eller att vi alltid skulle ha med oss checkhäftet. Så frågan är inte om, utan när vi slutar med kort. Här kan vårt strategiska avtal med Microsoft tjäna som exempel. SEQR kommer att lanseras för Windows 8 och Windows Phone samt integreras med Windows Phone Wallet. Det här sker redan under 2013 och är ett erkännande både för vår lösning och ett viktigt steg för att bli en global standard för mobila betalningar.

Dessutom i takt med att SEQR försätter att utvecklas som lösning är min övertygelse att den här övergången blir allt snabbare. Vid sidan av att vår lösning är marknadens säkraste, är den betydligt smidigare än att betala med kort. Redan i dag sparas till exempel alla kvitton i mobilen och erbjudanden finns direkt i appen. Vi har tagit ytterligare ett viktigt steg genom att det nu är möjligt att integrera lojalitetsprogram i SEQR. Därmed kan vi slippa plastkort och kort som ska stämplas, utan allt finns istället i telefonen.

Under kvartalet har SEQR lanserats i Rumänien i partnerskap med Garanti Bank, som är Turkiets största bank. I dagsläget är över 200 butiker kontrakterade och fler ansluts fortlöpande. Den här typen av marknad passar oss perfekt. I landet finns en stor mängd användare av smartphones, cirka 3,5 miljoner, samtidigt som användningen av kreditkort är låg (0,6 kort/person).

För internationella kunder handlar besparingen inte bara om att halvera kortavgifterna, utan den dyra hanteringen av kontanter kan dessutom reduceras kraftigt. I stora delar av världen står betalningen med kontanter för 50 till 75 procent, vilket kan jämföras med 25 procent i Sverige. Det är skälet till att i Rumänien, och i många andra länder, är bankerna pådrivande för att gå över till en smidigare och kostnadseffektivare lösning som SEQR.

Vår ambition är att bli en internationell spelare när det gäller mobila betalningar. Det förstärks av att vi fått tillstånd från Finansinspektionen att bli en förmedlare av internationella betalningar, så kallad remittance, vilket öppnar för en annan stor marknad på uppskattningsvis 500 miljarder dollar. Här kommer vi kunna erbjuda en konkurrenskraftig förmedling av internationella betalningar jämfört med banker och betalningsförmedlare som Western Union. Finansinspektionens beslut gör det möjligt för oss att portera tillståndet till andra länder i EU.

Seamless övriga verksamheter har också utvecklats väl. När det gäller området Distribution har vår etablering på den svenska marknaden från och med det tredje kvartalet överträffat våra förväntningar intäktsmässigt. Tack vare att vi snabbt tar marknadsandelar så är trenden en årsomsättning om cirka 110-120 miljoner kronor på årsbasis, att jämföras med de 100 miljoner vi uppskattade intäkterna från Distribution i Sverige till för ett kvartal sen.  

Jag räknar med att vi med nyemissionen i ryggen kommer att klara av att nå ett positivt kassaflöde. Emissionen har gjorts genom att 8 miljoner aktier emitteras, vilket innebär en utspädning på 19,5 procent. Vi aktieägare kan glädjas åt att aktiemarknaden visat Seamless ett stort förtroende, vilket inte minst visat sig i en stigande aktiekurs. Något vi i bolaget ska göra vårt yttersta för att förvalta på bästa sätt.  

Koncernen

Omsättning

Seamless omsättning ökade under det tredje kvartalet med 64 procent till 56 095 (34 221) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxel med 19 (36) procent, med 76 (64) procent på affärsområdet Distribution, 5 (0) procent på affärsområdet SEQR. Tidigare ingick SEQR i affärsområdet Transaktionsväxel, men särredovisas som ett eget affärsområde från 1 januari 2013.

Resultat

•           Koncernens rörelseresultat uppgick till -23 016 (-8 300) tkr under tredje kvartalet.

•           Finansnettot för kvartalet uppgick till -210 (-472) tkr.

•           Resultatet per aktie uppgick till -0,59 (-0,26) SEK för kvartalet.

Anställda

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 137 (64). Utöver detta har Seamless ca 30 konsulter huvudsakligen i Ghana och Pakistan.

Investeringar

Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 3 754 (2 100) tkr. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 3 426 (2 990) tkr medan avskrivningar uppgick till -2 572 (-516) tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 810 (-4 085) tkr för tredje kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14 213 (14 116) tkr.

Koncernen har räntebärande skulder i form av finansiell leasing av hårdvara uppgående till -3 494     (-446) tkr fördelat på långfristig skuld om -1 883 (-257) tkr samt kortfristig skuld om -1 611 (-189) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker eller andra kreditinstitut.

Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel. I övrigt har koncernen inga lån.

Efter periodens slut har Seamless genomfört en riktad nyemission om 320 miljoner kronor efter en accelererad book-building-process.  Seamless emitterar i denna process  8 000 000 aktier till Berenberg Bank, en tysk multinationell finansbank. Den slutgiltiga teckningskursen som fastställdes genom en accelererad book-building-process uppgick till 40 kronor per aktie, vilket medför att Seamless erhåller 320 000 000 kronor före emissionskostnader. Emissionskostnaderna väntas uppgå till totalt ca 15,3 miljoner kronor. Berenberg har för avsikt att sälja vidare aktierna till utvalda kvalificerade internationella institutionella investerare. För att ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna, framförallt för den mobila betalningslösningen SEQR, har bolaget finansierat sig via en riktad emission. Att bolaget avsåg att ta in ytterligare kapital för att hålla en hög expansionstakt har tidigare kommunicerats i föregående kvartalsrapport, samt i pressmeddelande den 23 augusti 2013.

Årsstämma

Seamless årsstämma kommer hållas den 8 april i Stockholm 2014, vilket framgår av Q3-rapporten. I Prospektet som släpptes häromdagen uppgavs den 24 april, något som har ändrats sedan dess. 

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2013 klockan 07.50.

Prenumerera

Dokument & länkar