Delårsrapport oktober - december 2011 (bokslutskommuniké)


Stockholm, 2012-03-15 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Fjärde kvartalet präglades till stor av den framgångsrika lanseringen av Seamless betalningslösning SEQR som gör det möjligt för konsumenten att enkelt via en QR-kod betala med sin smartphone. Genom SEQR kan handlare halvera transaktionsavgifterna genom att undvika kortföretagens traditionella betalkanaler och höga avgifter. Lanseringen har fått ett stort genomslag och ett flertal stora detaljhandelskedjor genomför nu pilotprojekt. En stor konkurrensfördel är att Seamless i botten har den egenutvecklade stabila transaktionsplattformen ERS, vilken årligen hanterar över 2,4 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen i 26 länder

Oktober - december 2011 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen ökade med 164% till      28 612 tkr   (10 834)
 • Rörelseresultatet uppgick till                            -951 tkr   (-2 826)
 • Rörelsemarginalen är fortsatt negativ                    Neg      (Neg)
 • Resultat efter skatt uppgick till                       -1 331 tkr   (1 131)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,05 SEK     (0,06)

 Januari - december 2011, helår (Koncernen)

 • Nettoomsättningen ökade med 19% till         59 985 tkr (50 268)
 • Rörelseresultatet uppgick till                          -6 264 tkr  (-3 110)
 • Rörelsemarginalen är fortsatt negativ                     Neg     (Neg)
 • Resultat efter skatt uppgick till                        -5 257 tkr     (761)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,24 SEK    (0,04)

Peter Fredell, VD och Koncernchef kommenterar:

fjärde kvartalet har varit ytterligare ett kvartal som präglats av en stark takt i produktutvecklingen. I den traditionella verksamheten, mjukvaruförsäljning av och kring vår transaktionsväxel ERS, har utvecklingen varit enligt förväntan.

De större händelser som är värda att nämna är köpet av Lettel, en lettisk distributör av e-produkter, såsom till exempel mobil samtalstid, genom ett detaljhandelsnät i Lettland. Detta förvärv följer vårt uttalade strategiska mål att flytta oss upp i värdekedjan gällande distribution av bland annat top-up tjänster. Detta mål har satts baserat på den högre marginal som distributörer åtnjuter jämfört med Seamless i sin roll som systemleverantör till dessa typer av bolag. Det finns ytterligare ett strategiskt värde - att vi får en starkare koppling till POS (Point-Of-Sale) genom förvärv av denna typ.

Tidigt i kvartalet offentliggjorde vi vår plattform för mobila betalningar, SEQR. Denna plattform gör att kunder kan betala med mobilen i affärer och hos onlinehandlare. Dessutom kan användaren skicka pengar från sin mobil till en annan. Mottagandet var över våra förväntningar och något senare kunde vi också offentliggöra ett samarbete med SBAB (den statliga banken) runt vårt SEQR system.

I mellandagarna gjorde Kinnevik en strategisk investering i Seamless där de erhöll 2 300 000 aktier motsvarande nio procent av bolaget. Kinnevik erhöll dessutom en option att förvärva ytterligare en miljon aktier i bolaget för tio kronor styck inom ett år. Vi ställer oss mycket positiva till Kinneviks investering på grund av det strategiska värde detta kan ha för oss. Inte minst med tanke på de bolag som ingår i Kinneviksfären.

Resultatet för Q4 kom in över våra förväntningar, något som till viss del beror på att den eftersläpning vi har erfarit på grund av oroligheter i vissa av de länder där vi verkar har lättat upp. På grund av det planerade listbytet från First North till Nasdaq OMX Small Cap går vi från och med denna rapport över till att rapportera i enlighet med IFRS. Förmånsvärdet för det teckningsoptionsprogram som genomförts för anställda måste enligt IFRS tas upp i resultaträkningen och belastar därför resultatet med -1 156 tkr. Utan denna effekt hade resultatet varit en vinst för moderbolaget på 67 tkr. En stark upphämtning i förhållande till tidigare kvartal.

Koncernen

Omsättning

Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 164 procent till 28 612 (10 834) tkr och ökade under helåret med 19 procent till 59 985 (50 268) tkr.

Omsättningen under 2011 fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet med 76 (100) procent och med 24 (0) procent på affärsområdet Distribution. Affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet redovisade en ökning med 33 procent under fjärde kvartalet och en minskning för helåret med nio procent.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till -951 (-2 826) tkr under fjärde kvartalet. Resultatet belastas med -1 156 tkr som beror på skillnader mellan svenska bokföringsregler och IFRS avseende förmånsvärde på det teckningsoptionsprogram som bolagsstämman beslutade om den 15 december 2011. Frånsett denna engångspost hade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgått till 205 tkr.

 • För helåret uppgick rörelseresultatet till -6 264 (-3 110) tkr.
 • Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till -118 (-22) tkr och för helåret till -128 (-108) tkr.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (0,06) SEK för fjärde kvartalet och till -0,24 (0,04) SEK för helåret.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2 831 (90) tkr för fjärde kvartalet och -3 976 (-2 651) tkr för helåret. Den riktade nyemissionen som genomfördes i slutet av december till Kinnevik New Ventures hade vid periodens utgång ännu ej registrerats och emissionslikviden om 16 100 tkr hade därför ej erhållits per den 31 december 2011 utan återfinns i balansräkningen under tillgångssidan som en övrig fordran. Likvida medel uppgick vid årets slut till 8 558 (12 399) tkr. Koncernen har inga lån. Seamless har en outnyttjad checkräkningskredit om 6 000 tkr. Seamless har en stark finansiell ställning med en soliditet på 57 (64) procent.

den fullständiga rapporten är publicerad på http://seamless.se/?q=financial_reports

För mer information kontakta

Peter Fredell, VD & Koncernchef

E-mail: peter.fredell@seamless.se

Daniel Nyholm, CFO

Telefon: +46 8 564 878 00

E-mail: daniel.nyholm@seamless.se

Om Seamless

Seamless är specialiserat på lösningar för betalsystem för mobiltelefoner såsom överföring av pengar mellan mobiler (Mobile Money) och kontantkortsladdning. Seamless transaktionsplattform ERS 360° hanterar årligen över 2,4 miljarder transaktioner världen över. Seamless har system för elektronisk kontantkortsladdning och mobilhandel hos mer än 40 operatörer i 26 länder på fyra kontinenter. Seamless lösning SEQR för mobila betalningar i butik och online är patentsökt med totalt 41 olika patentkriterier. Seamless startades 2001 och handlas på Nasdaq OMX First North, kortnamn SDAB.

Seamless har kontor i:

Accra, Calcutta, Lahore, Mumbai och Stockholm.

Certified Advisor: Evli Bank Plc. +46 8 507 80 00

Hela rapporten finns i bifogad pdf.

Prenumerera

Dokument & länkar