Delårsrapport oktober - december 2012

Stockholm, 2013-02-20 07:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Det fjärde kvartalet har kännetecknats av en rekordartad utrullning av SEQR i Sverige och en lyckad företrädesemission som kraftigt övertecknades. Pengarna från nyemissionen kommer framförallt användas till att fortsätta en snabb utrullning av SEQR i Sverige och framförallt internationellt. Den rekordsnabba utrullningen av SEQR har skett i de av Axfood ägda kedjorna PrisXtra, Willys och Hemköp där tjänsten på 13 dagar rullades ut i mer än 2 400 kassor hos fler än 400 butiker, vilket visar på en stor skalbarhet till begränsade kostnader. Vidare har en rad SEQR-avtal kunnat presenteras under, eller strax efter kvartalets slut, där bland annat Kjell & Company (Nordens bredaste sortiment av tillbehör till hemelektronik), Modebolagen i Malmö AB (Modekoncern med spirit, Marty och Esprit m.fl i butiksnamn), Dormy (Europas största golfvaruhus) tillkommit. Utöver detta har SEQR blivit något av det snabba betalningsalternativet hos snabbmatskedjorna. Restaurangkedjorna Max och Burger King har skrivit på avtal för att pröva SEQR i utvalda restauranger. Med SEQRs starka position på marknaden och en välfylld kassa så är grunden lagd för ett intressant 2013.

  • Nettoomsättningen ökade med 21% till 34 743 tkr (28 612)
  • Rörelseresultatet uppgick till -12 227 tkr (-951)
  • Rörelsemarginalen är fortsatt negativ Neg (Neg)
  • Resultat efter skatt uppgick till -10 159 tkr (-1 079)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,40 SEK (-0,05) 

?VD kommentar

Fjärde kvartalet har varit mycket intensivt för Seamless och framför allt för SEQR–vår betaltjänst via mobiltelefoner. Vi har expanderat rekordsnabbt, vi har fortsatt att ta viktiga order och i början på detta år säkrade vi finansieringen för en fortsatt snabb expansion.

I dag kan kunderna i Axfoods butikskedjor Hemköp, Willy, PrisXtra och Tempo betala med SEQR i cirka 400 butiker runt om i Sverige. På 13 arbetsdagar installerades vår lösning i 2400 kassaterminaler. Detta har fått stor uppmärksamhet, även internationellt, då vi har visat att vår lösning är extremt snabb och billig att rulla ut. Införandet av mobila betalningar i Axfoods butiker är sannolikt den största i världen, och definitivt den snabbaste installationen i sitt slag i Europa. 

Till det kan läggas att vi även under fjärde kvartalet installerat SEQR hos Webhallen, Kjell & Company, Dormy, Modebolagen med flera andra intressanta aktörer. Att installationerna är klara betyder att vi ser de första intäkterna för SEQR även om de är blygsamma till en början.

Under fjärde kvartalet tecknades flera avtal bland annat med snabbmatskedjorna Max och Burger King. Avtalet med Burger King tecknades via Nordic Service Partners som är norra Europas största franchisetagare för hamburgerkedjan.

Vi ser ett stort och ökande intresse bland handlarna eftersom SEQR gör det möjligt att spara stora summor då de i stort sett halverar sina höga kortavgifter.Vi gör det möjligt för handlarna att undvika de kortutgivande bankerna och kortnätverkens höga avgifter. Dessutom kommer handlarna snabbt igång och behöver inte göra några betydande investeringar i hårdvara, utan det räcker med en klisterlapp vid kassan.

Mottagandet bland konsumenter har varit över förväntan. De som prövar SEQR för första gången blir nästan alltid förvånade över hur enkelt och snabbt det går att genomföra betalningen, något som är ett kvitto på att vi kunnat leva upp till de höga krav vi själva satt på SEQR. Telefonen har de flesta alltid med sig, vilket innebär att man kan betala även utan kort och kontanter. Dessutom har man alla sina kvitton samlade i telefonen.

I ett större perspektiv har vi all anledning att känna oss nöjda. Vi gjorde våra första pilotinstallationer vid halvårsskiftet 2012. Ett halvår senare har vi kopplat ett grepp om den svenska marknaden. SEQR är den enda betallösningen via mobilen som på allvar lämnat pilotstadiet och är i full produktion. 

För Seamless del gäller det nu att förvalta det försprång vår lösning har och ta en så stor marknadsandel som möjligt vid det historiska skiftet som nu inletts. 

För att kunna utnyttja detta fönster maximalt krävs det även starka finansiella muskler. Seamless genomförde under december en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Den tillförde oss 102,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Att intresset för företaget generellt är stort och att det finns en stark tro på bolaget visades om inte annat av att emissionen övertecknades med 24 procent. 

Nu ska vi förvalta våra aktieägares pengar på ett klokt sätt och bland annat fortsätta investera i vår organisation så att vi klarar av den förestående internationella expansionen av SEQR.

Vår ursprungliga verksamhet, vår transaktionsväxel som används av många stora mobiloperatörer, utvecklas stabilt och 2012 har varit det mest lönsamma året någonsin inom detta verksamhetsområde. Våra kunder har fortsatt att köpa kapacitet för laddningar av kontantkort i ökande takt. 

Sammantaget är jag nöjd över hur 2012 utvecklats och vår position för 2013 är mycket gynnsam.

Peter Fredell

VD

Koncernen

Seamless omsättning ökade under det fjärde kvartalet med 21 procent till 34 743 (28 612) tkr. Omsättningen fördelade sig på affärsområdet Transaktionsväxelverksamhet med 44 (50) procent och med 56 (50) procent på affärsområdet Distribution. SEQR har varit under uppstart under 2012 och redovisats under affärsområdet Transaktionsväxel, men kommer att särredovisas som ett eget affärsområde från och med 2013.

Resultat

  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -12 227 (-951) tkr under fjärde kvartalet.
  • Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till 66 (-118) tkr.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,40 (-0,05) SEK för kvartalet.

Anställda

Antalet anställda i koncernen vid periodens slut var 88 (44). Affärsområdet Transaktionsväxel hade 86 (40) anställda och affärsområde Distribution 2 (2) anställda. Utöver detta har Seamless konsulter huvudsakligen i Indien, Ghana och Pakistan, sammantaget ca 40 personer. Seamless har fortsatt rekrytera nyckelpersoner inom framförallt utveckling och försäljning under det fjärde kvartalet. Personalstyrkan har i och med detta ökat med 38% sedan föregående kvartal och med 100% i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Investeringar

Under kvartalet har investeringar gjorts till ett värde av 4 590 (351) tkr. Produktutvecklingskostnader har aktiverats till ett värde av 2 015 (953) tkr medan avskrivningar uppgick till -555 (-466) tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 086 (2 831) tkr för fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 14 004 (8 558) tkr. Kassaflödet påverkades positivt av kapitaltillskottet på 10 MSEK när Kinnevik New Ventures AB utnyttjande sin konvertibel som ställdes ut till dem under 2011. 

Koncernen har räntebärande skulder i form av leasing av hårdvara uppgående till -3 258 (-1 405) tkr fördelat på långfristiga skulder om -1 840 (-615) tkr samt kortfristiga skulder om -1 418 (-790) tkr. Bolaget har inga räntebärande skulder till banker. Utöver detta har bolaget en utestående skuld till säljarna av Lettel samt avbetalning på hårdvara som vidaresålts till kunder. I övrigt har koncernen inga lån. Seamless har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet på 78 (57) procent. Under kvartalet valde Kinnevik New Ventures AB att utnyttja den den konvertibel som ställdes ut till dem i December 2011 vilket innebar att Kinnevik utökade sitt innehav i Seamless med 1 023 371 aktier, något som inneburit att Seamless erhållit ytterligare 10 000 tkr i likvid. Aktiekapitalet ökade genom detta med 511 685,50 kronor. 

Under november 2012 annonserade Seamless om en företrädesemission till existerande aktieägare om totalt ca 100 MSEK. Nyemissionen genomfördes under december 2012 och övertecknades med 24 procent. Totalt tillfördes bolaget ca 102.4 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier och röster ökade genom företrädesemissionen med 6 405 000. Efter Kinneviks utnyttjande av konvertiblen och genomförandet av företrädesemissionen finns per den 31 januari 2013 sammanlagt 33 048 374 aktier och röster i Seamless. Då nyemissionslikviden ej erhölls under 2012 reflekteras dessa således inte i aktiekapitalet eller tillgängliga medel för perioden.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, peter.fredell@seamless.se

Daniel Hilmgård, CFO Seamless Distribution AB, tel. 08-564 878 00, daniel.hilmgard@seamless.se

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i 26 länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2012, Kl 07.50

Prenumerera