KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (publ)

Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2017 klockan 10.00 i Elite Palace Konferens lokaler, Gästrikesalen, adress Elite Palace Hotell, S:t Eriksgatan 115, 100 31 Stockholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 april 2017,

dels anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 12 april 2017 klockan 12.00. Anmälan ska ske skriftligen till Seamless Distribution AB (publ), S:t Eriksgatan 121, 113 43 Stockholm, via e-post till info@seamless.se eller per fax till 08-564 878 23.

Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte var utfärdad tidigare än ett år före stämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.seamless.se eller sänds till aktieägare som så önskar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 12 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 58 765 305 aktier och röster. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 1 000 000 egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av minst en justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 11. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 16. Beslut om valberedning inför nästa års årsstämma
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av Bolagets egna aktier
 19. Beslut om personaloptionsprogram samt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
 20. Beslut om ändring av bolagsordningen
 21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att avyttra dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB
 22. Stämmans avslutande