Kommuniké från årsstämman i Seamless den 26 april 2013

Stockholm, 2013-04-26 12:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Kommuniké från årsstämman i Seamless den 26 april 2013

Vid Seamless årsstämma i Stockholm idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt att de till förfogande stående vinstmedlen om 122.123.875 kronor balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Omval av Peter Fredell och nyval av Robin Saunders, Omar M Cordes och Martin Börresen. Vidare valdes Michael Sundin till styrelsens ordförande från och med den 1 maj 2013. För perioden fram till 1 maj 2013 omvaldes Gunnar Jardelöv till styrelsens ordförande.

Michael Sundin har tidigare bland annat varit verkställande direktör och koncernchef för Point International AB och har över 30 års erfarenhet från inom finanssektorn.

Omar M Cordes är en av grundarna till Ownership Capital och har 35 års erfarenhet från inom kapitalmarknaden.

Robin Saunders är managing partner på Clearbrook Capital LLP och har tidigare arbetat vid investmentbank samt har omfattande erfarenhet av ledande befattningar och styrelseuppdrag i finansbranschen.

Martin Börresen är verksam som advokat och delägare vid Ashurst Advokatbyrå AB samt Ashurst LLP. Martin Börresen har varit verksam vid advokatbyrå sedan 1981 och bland annat varit ledamot av Linklaters internationella styrelse och chef för Linklaters nordiska corporate M&A-grupp.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med Niklas Renström som huvudansvarig revisor för en mandatperiod om fyra år.

Valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner och stadgar för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler samt om återköp överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade om emissionsbemyndigande av högst 8.000.000 aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Vidare beslutade om återköps- och överlåtelsebemyndigande avseende egna aktier. Återköp får ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och av högst så många aktier att bolaget, efter varje återköp, innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på NASDAQ OMX Stockholm eller i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter med högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Överlåtelser på NASDAQ OMX Stockholm får ske endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet eller, i samband med förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter, på marknadsmässiga villkor, dock ej till ett pris understigande gällande börskurs.

Incitamentsprogram till anställda och styrelsen

Årsstämman beslutade om incitamentsprogram till anställda i bolaget baserat på teckningsoptioner som överlåts till marknadspris. Maximalt kan 2.000.000 teckningsoptioner komma att emitteras. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska motsvara 275 procent av volymvägd genomsnittlig börskurs för bolagets aktie under perioden 29 april till och med 13 maj 2013 och löptiden för teckningsoptionerna är drygt tre år.

Vidare beslutade årsstämman beslutade om incitamentsprogram till nyvalda styrelseledamöter i bolaget baserat på teckningsoptioner som överlåts till marknadspris. Maximalt kan 1.500.000 teckningsoptioner komma att emitteras. Lösenpriset för teckningsoptionerna ska motsvara 275 procent av volymvägd genomsnittlig börskurs för bolagets aktie under perioden 29 april till och med 13 maj 2013 och löptiden för teckningsoptionerna är drygt tre år.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.seamless.se

För ytterligare information, kontakta

Gunnar Jardelöv, styrelseordförande Seamless, tel 0708 348148

Peter Fredell, Koncernchef Seamless, tel 08-564 878 24

    

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 klockan 12.05.

Prenumerera

Dokument & länkar