Osäkerhet kring och försening av transaktionen med AJ Group resulterar i likviditetsproblem

Efter Invuo Technologies AB ("Invuo") marknadskommunikation den 30 april 2018 beträffande AJ Group Holdings Ltds (”AJ Group”) förväntade investering avseende förvärv av 20 miljoner nyemitterade aktier och lån i Seamless Distribution Systems AB som innehas av Invuo (tillsammans representerande en total investering på 52 MSEK), måste Invuo tyvärr informera om ytterligare förseningar av överföringen av medel från AJ Group.

Ledningen och styrelsen anser att det nu föreligger stor risk att tillräckliga medel från AJ Groups förväntade investeringar för att fortsätta att bedriva verksamheten inte kommer att bli tillgängliga för Invuo inom rimlig tid. Dessutom visar information från AJ Group som nyligen mottogs av Invuo att AJ Group kan komma att försöka göra teckningsförbindelsen, som undertecknades i mars 2018, villkorad av nya krav som inte omfattas av den gällande teckningsförbindelsen. Den nya informationen har tvingat ledningen och styrelsen att ompröva sannolikheten för att Invuo faktiskt kommer att erhålla medel i enlighet med villkoren i tekningsförbindelsen.

Till följd främst av förseningarna i samband med AJ Groups förväntade investering har Invous likviditet kraftigt försvagats. Ledningen och styrelsen kommer att utnyttja alla tillgängliga möjligheter för att söka alternativ finansiering för att erhålla likviditet som medger att verksamheten kan fortsätta att bedrivas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
John Longhurst, CEO, john.longhurst@invuo.com, +46 8 564 878 00

Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:50 CET den 17 maj 2018.

Om Invuo
Invuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar