Rapport för fjärde kvartalet 2017

Sammanfattning Oktober – December 2017  

Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet

 • Kvartal fyra markerar slutet av en period med stora engångskostnader till följd av omstruktureringarna som påbörjades i juli 2017
 • Nettoomsättningen uppgick till 29 Mkr (34)
 • Rörelseresultatet för perioden utan engångsposter hänförliga till omstrukturering uppgick till -15 Mkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,7 Mkr (-4)
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 Mkr (-6)
 • Resultat per aktie -0,46 kr (-0,10)
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -46,1 Mkr (-9,1) 

Helår 2017 i sammandrag

Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 127 Mkr (141)
 • Rörelseresultatet för perioden utan engångsposter hänförliga till omstrukturering uppgick till -51 Mkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -72,2 Mkr (-31)
 • Resultat efter skatt uppgick till -118 Mkr (-35)
 • Resultat per aktie -2,01 kr (-0,67)
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -137 Mkr (-67,4)  
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ej lämna någon utdelning för räkenskapsår 2017
Översikt okt-dec okt-dec helår helår
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet
tkr 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 29 161 34 064 127 157 141 533
Rörelseresultat utan engångsposter hänförliga till omstrukturering -15 270 -8 137 -51 257 -35 391
Rörelseresultat -13 676 -4 137 -72 231 -31 391
Finansiella poster, skatt -13 520 -1 965 -46 085 -3 396
Resultat från avyttrad verksamhet och verksamhet under försäljning -29 453 -16 915 50 590 -52 141
Periodens resultat -27 359 -6 102 -118 316 -34 787
Balansomslutning 163 189 251 284 163 189 251 284
Resultat per aktie, före och efter utspädning* -0,46 -0,10 -2,01 -0,67
Rörelsemarginal neg neg neg neg
Soliditet 67% 54% 67% 54%
Balanserade utvecklingskostnader 2 671 - 4 593 -
Avskrivningar/Nedskivningar 124 -680 -14 037 -2 644
Engångsposter hänförliga till omstrukturering 1 594 4 000 -20 974 4 000

VD-ORD

Under fjärde kvartalet 2017 uppnåddes såväl viktiga strategiska mål, som viktig finansiering och faktorer för produktframgång. Omvandlingen av bolaget till ett rent B2B-företagskedde i och med avtalet att sälja SEQR. Invuo kunde även, med stöd av våra största aktieägare, genom nyemission i december säkra tillräcklig finansiering för att nå viktiga operativa mål och reglera nedärvda kostnader. eProducts är, efter framstegen i fjärde kvartalet, på väg att nå tröskeln för lönsamhet. Avgörande var att MeaWallet uppnådde en stark tillväxt mot slutet av året och tecknade ett antal genombrottsordrar som positionerar bolaget för en betydande ökning av signerade avtal under 2018.

Invuo avslutade 2017 som ett mycket mindre företag än vid årets början. Företagets fortsatta huvudfokus är ”lönsam genomslagskraft”. Marknaden för mobila betalningar, som berör MeaWallet, har utvecklats trögt i Europa fram till 2017 och Europa måste nu komma ifatt ”utvecklingsländer” som Kenya, Kina och Indien. Samtidigt som vissa värdekedjor är väletablerade fattar europeiska finansföretag nu strategiska beslut om hur de ska möta hotet från företag som Apple. MeaWallet uppnådde en marknadsandel i Europa på 15 procent under 2017 och ambitionen är att åtminstone behålla denna andel under 2018 på den snabbt växande marknaden. eProducts har flera utmärkta produkter och marknader, men på den svenska kärnmarknaden har alla leverantörer gått med förlust under flera år på grund av ohållbart konkurrensbeteende.  eProducts är på tydlig väg mot hållbar lönsamhet och fokuserar på lönsamma tillväxtmöjligheter samtidigt som stark tillbakagång pågår av aktiviteter och kunder som bidrar till eProducts förlust. Våra leverantörer i Sverige driver också på för ett förändrat beteende på marknaden och vi tror att en förbättrad ställning gentemot våra leverantörer kommer att skapa möjligheter framöver.

Vårat huvudmål för 2018 är att teckna lönsamma ordrar i båda divisionerna och stärka bolagets finansiella ställning genom interna insatser.
  

Med Vänliga hälsningar,

John Longhurst
  

Väsentliga händelser under kvartalet

 • MeaWallet tecknar nytt avtal med norsk bank för leverans av tjänsten Mea Token Platform. För MeaWallet som ett norskt företag är ett avtal med en inhemsk bank en enormt viktigt validering av bolagets erbjudande och en viktig referens eftersom MeaWallet bygger en stark pipeline av internationella kunder. 
 • Mål om patentintrång avskrivs. Anledningen till att målen har avskrivits är att parterna har träffat en uppgörelse till förmån för Invuo.
 • Vid extra bolagsstämman 24 november fattades beslut om följande:
  -  Tomas Jalling utsågs till ny styrelseordförande

  -  namnändring till Invuo Technologies AB och därmed ändring av bolagsordningen

  -  nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • Invuo utser John Longhurst som VD. 
 • MeaWallet A/S har tecknat avtal med First Investment Bank AD i Bulgarien för leverans av Mea Token-plattformen, för implementering av den andra teknologivågen. Avtalets ordervärde motsvarar 300 000 Euro över en femårsperiod.
 • MeaWallet A/S har tecknat avtal med det spanska kreditinstitutet Oney España för leverans av MeaWallets proprietära teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. Avtalets ordervärde ligger inom det normala intervallet för MeaWallets leveranser mot enstaka kortnätverk, dvs. mellan 200 000 och 350 000 Euro över en treårsperiod.
 • Den genomförda företrädesemission visar att det totala antalet aktier kommer öka med 23 319 650 aktier. Därmed har företrädesemissionen tecknats till 39,70 procent. Genom nyemissionen kommer Invuo att tillföras cirka 42 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen har ökat antalet aktier och röster i Invuo till 82 084 955.
 • Bolagsverket registrerar den 20 december ändringen av Seamless Distribution AB firma till Invuo Technologies AB.
 • Dotterbolaget SEQR såldes i slutet av året till Glase FinTech AB som förvärvade samtliga aktier i SEQR Group AB (och alla dess dotterbolag), till en kontant köpeskilling om 8 MSEK. Försäljningen av SEQR bekräftar det nya strategiska fokus som beslutades vid extra bolagsstämma i november 2017 och innebär att Invuo fokuserar helt och hållet på B2B. Genom att sälja SEQR, istället för att avveckla affärsområdet, förväntar sig Invuo en kostnadsbesparing på cirka 20 MSEK.  
 • MeaWallet A/S har tecknat avtal med Swedbank Support OÜ för leverans av MeaWallets teknik för kontaktlösa kortbetalningar på de lettiska, litauiska och estniska marknaderna. Kontraktets ordervärde är mellan 500 000 och 600 000 Euro under en treårsperiod.
 • Invuo tillförde SDS ett ovillkorat aktieägartillskott om 15 MSEK genom nedskrivning av befintligt lån från 50 MSEK till 35 MSEK. Räntesatsen på lånet ökas från 8 procent till 10 procent per år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Som en följd av slutförandet av avyttringen av SEQR tillkännagavs den 10 jan den nya operativa ledningen som kommer att ansvara för genomförandet av Invuos B2B-strategi. Den nya ledningen, under John Longhurst, CEO, består av Martin Schedin och Lars Sandtorv, samt Jonas Lundgren, som är VD för eProducts.
 • MeaWallet A/S ("MeaWallet"), en del av Invuo Technologies AB, har tecknat avtal med en stor bank i norden för leverans av MeaWallets teknik för s.k. ”converged wallet”, d.v.s. mobila kontaktlösa betalningar till det specifika nordiska landet. Kontraktets ordervärde är ca 700 000 euro under en treårsperiod.

 
Denna information är sådan som Invuo Technologies AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2018 klockan 08:50.

  
Kontakt

För mer information vänligen kontakta
Martin Schedin, CFO/IR
martin.schedin@invuo.com
+46 8 564 878 00

 
Om Invuo
 

Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av eProdukter. www.invuo.com

Invuos delårsrapport för oktober till december har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 14 februari 2018. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Taggar: