Rapport för tredje kvartalet 2017

Sammanfattning juli – september 2017
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 Mkr (37,8)
 • Rörelseresultatet för perioden utan engångsposter hänförliga till omstrukturering uppgick till -12 932 Mkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,5 Mkr (-10,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -63 Mkr (-11)
 • Resultat per aktie -1,07 kr (-0,20)
 • Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet uppgick till -40,7 Mkr (-22,4)
Översikt jul-sept jul-sept jan-sept jan-sept helår
Alla siffror och nyckeltal hör till kvarvarande verksamhet 
tkr 2017 2016 2017 2016 2016
Nettoomsättning 31 541 37 782 97 996 107 469 141 533
Rörelseresultat utan engångsposter hänförliga till omstrukturering -12 932 -10 795 -35 986 -27 254 -31 391
Rörelseresultat -33 500 -10 795 -58 555 -27 254 -31 391
Finansiella poster, skatt -29 321 -246 -32 564 -1 431 -3 396
Resultat från avyttrad verksamhet och verksamhet under försäljning 115 127 -9 989 80 043 -35 226 -52 141
Periodens resultat -62 659 -11 041 -90 957 -28 685 -34 787
Balansomslutning 188 195 262 472 188 195 262 472 251 284
Resultat per aktie, före och efter utspädning* -1,07 -0,20 -1,55 -0,57 -0,67
Rörelsemarginal neg neg neg neg neg
Soliditet 69% 59% 69% 59% 54%
Balanserade utvecklingskostnader 262 - 1 922 - -
Avskrivningar -12 829 -621 -14 161 -1 964 -2 644
Engångsposter hängförliga till omstrukturering -20 568 -22 568

 
VD-ORD

Under Q3 inleddes omvandlingen av Seamless efter avyttringen av det före detta dotterbolaget SDS. Ändringarna på VD-posten och i den operativa ledningen utlöste en rad åtgärder inom bolagets olika verksamhetsområden.

I linje med vad som nyligen har meddelats har styrelsen och ledningen initierat en process för att skifta bolagets fokus från B2C- till B2B-aktiviteter. Genom skiftet kommer B2C-erbjudandet inom SEQR att avvecklas, helst i form av försäljning, och i framtiden kommer bolaget att fokusera på B2B-verksamheten inom MeaWallet och eProducts. Denna rapport är uppbyggd för att stödja bolagets nya fokus på B2B.

Genom övergången till B2B kan vi fokusera på de aktiviteter som vi bedömer kan ge en stark vinsttillväxt under den kommande perioden. Avyttringen av B2C-erbjudandet kommer också att resultera i viktiga kostnadsbesparingar. Aktiviteter relaterade till avvecklingen har resulterat i betydande omstruktureringskostnader under Q3.

Operativt innebar Q3 ett betydande fokus på kostnader, med minskningar av antalet anställda i de flesta verksamhetsgrenarna, med målet att åstadkomma betydande kostnadsbesparingar. Eftersom kostnader relaterade till övertalighet stadigt minskar, bedömer vi att resultatet av dessa kostnadsbesparingar kommer vara tydliga från och med Q1 2018.

Inom vår B2B-verksamhet visade både MeaWallet och eProducts framsteg. MeaWallet fortsatte att expandera sin pipeline av potentiella order, och eProducts vidtog kraftfulla åtgärder för att åtgärda förlustaffärer och affärer med låg marginal.

Som nyligen meddelats i kallelse till extra bolagsstämma (vilken kommer äga rum den 24 november), är det avgörande att vi slutför den ekonomiska och operativa stabiliseringen av bolaget. Till följd av avyttringen av SDS har bolaget stora finansiella tillgångar kopplade till SDS; bolaget äger fortfarande 23,3 % av aktierna i SDS, och bolaget har också en fordran mot SDS om 50 MSEK baserat på ett låneavtal som ger en räntesats om 8 % per år. Trots att aktierna och lånet utgör väsentliga finansiella tillgångar för bolaget, bedömer styrelsen och ledningen att en realisering av dessa tillgångar för närvarande inte är optimal, delvis på grund av befintliga lock-up-avtal. Den nyemission som föreslås i kallelsen till den kommande bolagsstämman är avsedd att ge finansiell stabilitet, något som bolaget behöver för att nå målet att förflytta sig mot hållbar vinst under 2018.

Genom de pågående och intensiva insatserna från ledningen och styrelsen bedömer vi att vi kan börja leverera finansiella resultat som är tillfredsställande för våra aktieägare.
  

Tomas Jalling

VD

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Seamless Distribution AB utser ny VD.
  Styrelsen för Seamless Distribution AB ("Seamless") har den 10 juli avslutat Peter Fredells anställning som VD för Seamless och Tomas Jalling, som har varit anställd av Seamless som chefsjurist sedan december 2012, tillträder med omedelbar verkan som ny VD.
 • Seamless Distribution AB utser ny operativ ledning.
  Den nya operativa ledningsgruppen som ska arbeta med och stödja Tomas Jalling som VD består av: James Connelley, Head of SEQR; Lars Sandtorv, Head of MeaWallet; Radoslaw Kozlowski, Head of Delivery; Martin N. Larsson, Head of Treasury/IR; Martin Schedin, CFO/HR och Geir Norlund, CIO.
 • Den 21 juli slutfördes noteringen av SDS på Nasdaq First North Premier. Genom avyttringen av SDS erhåller Seamless Distribution AB 191 MSEK. Seamless Distribution AB kvarstår med ett ägande om ca 23,3% i Seamless Distribution Systems AB motsvarande ett värde per 30 september 2017 om 36 MSEK.
 • SEQR Payments AB, en del av Seamless koncernen, godkänns av Mastercard som utgivare av Mastercard-produkter i Europa. Samarbetet med Mastercard kommer göra det möjligt för SEQR, med stöd av bolagets e-pengalicens, att öppna upp innovativa mobila betalningsscenarion på den europeiska marknaden och att fortsätta driva bolagets tillväxtagenda inom mobilbetalningsbranschen.
 • Seamless levererar kontaktlösa betalningslösningar till ungersk bank.
  MeaWallet A/S (“MeaWallet”), en del av Seamless Distribution AB, har tecknat avtal med en ungersk bank gällande leverans av MeaWallets egenutvecklade teknologi för kontaktlösa kortbetalningar. Banken är en av de största bankerna i Ungern, en marknad där mer än hälften av de betalkort som används har kontaktlös kapacitet. Lösningen gör det möjligt för bankens kunder att utföra kontaktlösa kortbetalningar via bankens befintliga bankapp. Detta innebär att dotterbolaget MeaWallet bryter ny geografisk mark. Vidare är avtalet ett bevis för att marknaden för mobila betalningslösningar utvecklas i den riktning som MeaWallet positionerat sig för.

  Det totala ordervärdet utöver en avtalad up front fee om 1 MSEK är idag ej känt, men beräknas uppgå till mellan 3 och 5 MSEK.
 • Seamless vinner rättegång om patentintrång mot Accumulate AB.
 • Förändring av ägande i Seamless Distribution AB.
  Tikvah Management har efter en av Finansinspektionen godkänd ägarprövning påkallat lösen av det optionsavtal som man i juni 2017 ingick med Fredell & Co. Efter transaktionen stärker Tikvah sitt ägande i Seamless som därmed uppgår till 8 604 635 aktier eller 14,6% av rösterna.
 • Seamless bekräftar årliga besparingar överstigande 25 MSEK.
  Efter de besparingsåtgärder som kommunicerades i samband med andra kvartalets rapport är Seamless nöjda att bekräfta att identifierade och genomförda åtgärder kommer att resultera i årliga besparingar på över 25 MSEK mot tidigare kommunicerade 15 MSEK. Ledningen kommer att fortsätta arbetet med att optimera bolagets struktur på ett sätt som möjliggör en framgångsrik leverans av tillväxtstrategin men som samtidigt reducerar kostnader inom ickekritiska områden.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Seamless överväger åtgärder för hållbar tillväxt
  Förslagen som övervägs är följande:

  1. Avyttringen av B2C-erbjudandet SEQR och ett förnyat fokus på B2B-erbjudanden, där resultaten är både starka och accelererande. Avyttring av B2C-erbjudandet SEQR görs företrädesvis i form av försäljning. I samband med detta kommer Seamless följa verksamheten på ett nytt sätt, dvs på följande segment: SEQR B2C, SEQR B2B, eProducts och Group functions.

  2. För att finansiera tillväxten inom B2B och undanröja kostnaderna inom B2C, överväger styrelsen att föreslå en nyemission för genomförande före utgången av 2017, med målet att tillföra bolaget 100 MSEK på följande indikativa villkor:

  - Aktieägare i bolaget erhåller 1 teckningsrätt för varje aktie i bolaget som innehas.

  - 1 teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna 1 aktie för 1,80 SEK.

  Styrelsens överväganden grundar sig på följande:

  -  Övervägandet att avyttra SEQR bygger på en grundlig analys av konkurrensfördelar och faktorer av betydelse för högsta sannolikhet för framgång. Genom att avyttra det kostnadskrävande B2C-erbjudandet skulle bolaget både kunna tidigarelägga övergången till vinst, men även fokusera på de aktiviteter där konkurrensfördelarna är mest uppenbara och hållbara.

  -  Med ett rent B2B-fokus bedömer Seamless ledning och styrelse att bolagets aktieägare skulle kunna dra fördel av en snabb tillväxt med lägre risk.

  -  MeaWallet har visat resultat och har en accelererande pipeline. MeaWallet bedöms förflytta sig mot en position med tydlig vinst under 2018. Kapital från en företrädesemission avses främst att användas för finansiering av ökad produktion och försäljningskapacitet i MeaWallet.

  -  eProducts, som för närvarande är den verksamhet inom bolaget som genererar störst intäkter, har omstrukturerats och skiftat fokus efter en längre period av förluster. Under det nya ledarskapet och med en uppdaterad produktportfölj ser vi en snabb rörelse mot vinst och avkastning på investerat kapital framöver.

  -  Efter en nyemission skulle Seamless förbättra sin balansräkning och besitta en god kassa. Dessa medel skulle göra det möjligt för bolaget att röra sig snabbare mot vinst och mot en hållbar produktion av positivt kassaflöde.
 • Seamless tillkännager aktieägares stöd för nyemission.
  Styrelsen i Seamless vill uttrycka sin tacksamhet till bolagets fyra största aktieägare inklusive styrelseordföranden John Longhurst (tillsammans representerande mer än 30% av bolagets aktiekapital), som alla bekräftar sitt stöd för, och avsikt att lämna skriftliga utfästelser att delta i, den föreslagna nyemissionen samt sitt stöd till det strategiska initiativ som tillkännagetts av styrelsen.
 • Seamless förbereder för ny VD och ny ordförande.
  Seamless Distribution AB ("Seamless") meddelar den 25 oktober att förberedelser görs för att utse John Longhurst, för närvarande bolagets styrelseordförande, till ny verkställande direktör för Seamless. Utnämningen är avsedd att träda i kraft i samband med extra bolagsstämma den 24 november 2017.

  I kallelsen till den extra bolagsstämman ingår ett förslag att utse Tomas Jalling till ny styrelseledamot. Tomas Jalling, nuvarande verkställande direktör för Seamless, föreslås bli ny styrelseordförande då John Longhurst tillträder sin nya befattning som Seamless verkställande direktör.
 • Kallelse till extra bolagstämma i Seamless Distribution AB
  Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) (”Seamless” eller ”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 24 november 2017. På stämman kommer att fattas beslut om följande:

  -Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen

  -Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • MeaWallet tecknar nytt avtal med norsk bank.
  MeaWallet AS har tecknat avtal med en norsk bank för leverans av tjänsten Mea Token Platform. Genom att använda Mea Token-plattformen, som är integrerad med Mastercard Digital Enablement Service (MDES), kommer bankens kunder att kunna göra smartphonebetalningar i butik, direkt i en app eller på nätet via någon av lösningarna för OEM Pay (dvs. Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay etc.). Med en enda integrationspunkt till Mea Token-plattformen öppnar banken alla lösningar för OEM Pay till sina kunder. Det här är första gången MeaWallet levererar en ren OEM Pay-lösning. Leveransen kommer att ske i form av managed services från MeaWallets datacenter i Schweiz.

   
  För MeaWallet som ett norskt företag är ett avtal med en inhemsk bank en enormt viktigt validering av bolagets erbjudande och en viktig referens eftersom MeaWallet bygger en stark pipeline av internationella kunder.
 • Mål om patentintrång avskrivs
  I oktober 2013 lämnade Accumulate AB in en stämningsansökan mot Seamless Distribution AB avseende patentintrång. Seamless lämnade i augusti 2014 in en stämningsansökan mot Accumulate där Seamless begärde att Accumulates patent skulle förklaras ogiltigt.

  Den 15 september 2017 meddelade Patent- och marknadsdomstolen dom i de båda målen. Domarna överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen, som nu har beslutat att avskriva de båda målen.

   
  Anledningen till att målen har avskrivits är att parterna har träffat en uppgörelse i syfte att slutligt, och utan ytterligare tidsutdräkt, reglera de frågor som har behandlats i de båda målen. Genom uppgörelsen fastslås dels att Seamless inte har gjort sig skyldigt till patentintrång, dels att parterna är ense om att Accumulates patent (SE1050585-7, SE537539) ska äga fortsatt giltighet.

  Uppgörelsen innefattar också ekonomisk kompensation till Seamless relaterad till rättegångskostnader.
 • Peter Fredell har underrättat styrelseordföranden John Longhurst om att Fredell med omedelbar verkan begär eget utträde ur Seamless Distribution ABs styrelse.
 • Martin N Larsson, Head of Treasury and Investor Relations, har beslutat sig för att lämna Seamless

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017 klockan 08:50.

Kontakt

För mer information vänligen kontakta
Martin Schedin, CFO/IR
martin.schedin@seamless.se +46 8 564 878 00
 

Om Seamless

Seamless tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av eProdukter. www.seamless.se

Seamless delårsrapport för juli till september har godkänts för publicering enligt styrelsebeslut den 14 november 2017. Denna rapport har granskats av bolagets revisorer.

Taggar: