Seamless offentliggör prospekt med anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier

Seamless Distribution AB (publ) ("Seamless") offentliggjorde den 5 november 2013 att bolaget genomfört en riktad nyemission av 8 000 000 nya aktier ("Nyemissionen"). Styrelsen för Seamless har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de genom Nyemissionen emitterade aktierna. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. De genom Nyemissionen emitterade aktierna har tecknats av Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ("Berenberg") till en teckningskurs om 40 kr per aktie. Berenberg har sedermera sålt aktierna till internationella kvalificerade investerade genom en accelererad book building-process. Nyemissionen tillförde Seamless cirka 320 mkr före emissionskostnader och innebar en utspädning för övriga aktieägare på cirka 19,5 procent. De nyemitterade aktierna har tilldelats av styrelsen i Seamless, förväntas registreras av Bolagsverket den 11 november 2013 och förväntas upptas till handel omkring den 12 november 2013.

Prospektet och de handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning kan erhållas från Seamless på +46 8 564 878 00. Prospektet finns även tillgängligt på Seamless webbplats, www.seamless.se samt Evli Bank Plc:s webbplats www.evli.com.

Seamless fortsätter att hålla en hög expansionstakt. För att ta tillvara på de goda tillväxtmöjligheterna — framför allt för den mobila betallösningen SEQR — har bolaget finansierat sig via Nyemissionen. Att Seamless avsåg att ta in ytterligare kapital för att hålla en hög expansionstakt har tidigare kommunicerats i prospekt i samband med fjolårets företrädesemission, kvartalsrapporter samt i pressmeddelande den 23 augusti 2013.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts

Prospekten innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder samt nettoskuldsättning per den 30 augusti 2013, vilka tidigare inte har offentliggjorts.

Per den 30 augusti 2013 uppgick Seamless eget kapital till 162 417 tkr, exklusive balanserade vinster och förluster. Bolagets likvida medel uppgick till 19 777 tkr. Seamless kortfristiga skuldsättning netto uppgick till -34 440 tkr. Den långfristiga skuldsättningen uppgick till 1 615 tkr. Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -32 825 tkr. För fullständig information avseende Bolagets eget kapital, skuldsättning och nettoskuldsättning per den 30 augusti 2013, se kapitlet "Eget kapital, skulder och annan finansiell information" i prospektet.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, VD, tel. +46 8 564 878 00, peter.fredell@seamless.se
Daniel Hilmgård, Finansdirektör, tel. +46 70 996 83 33, daniel.hilmgard@seamless.se

Om Seamless

Seamless är en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner och hanterar årligen över 3,1 miljarder transaktioner genom 525 000 aktiva försäljningsställen. Detta kombinerat med över elva års erfarenhet och närvaro i ett trettiotal länder ger Seamless en stark position på mobilbetalningsmarknaden. Det är företagets unika transaktionsplattform som gör SEQR möjligt. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, kortnamn SEAM.

www.seamless.se

Om SEQR

SEQR, utvecklat av Seamless, är marknadens enklaste och snabbaste lösning för mobila betalningar. Allt kunden behöver göra är att med SEQR-appen skanna en QR/NFC-kod vid kassan och godkänna betalningen med sin PIN-kod. SEQR fungerar lika enkelt i fysisk handel och i e-handel och är både snabbare och säkrare än kortbetalningar. Tack vare tekniken krävs ingen investering av handlaren. Det räcker med en dekal med en QR/NFC-kod vid kassan och sedan sparar handlaren pengar på varje transaktion tack vare den mycket låga transaktionsavgiften.

www.seqr.se — Twitter: @seqrsefacebook.com/seqrse

Denna information är sådan som Seamless Distribution AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2013 klockan 08.30.

Prenumerera