Beslut vid Inwidos årsstämma 2018

Inwido AB:s årsstämma 2018 avhölls idag, onsdagen den 9 maj 2018, i Malmö Börshus. På stämman redogjorde VD Håkan Jeppsson för sin syn på verksamhetsåret 2017 och konkluderade att det var ett tufft år med många oförutsägbara störningar. Trots det ökade Inwido försäljningen under året med 12 procent till en omsättning på 6 371 miljoner SEK och nådde det näst bästa resultatet hittills.

Håkan Jeppsson kommenterar:

“2017 präglades till stor del av produktionsstörningarna, främst i affärsområdet Sverige-Norge. Att vi, trots dessa, fortsätter att leverera starka resultat på en bra nivå, ser jag som bevis för att vår strategi fungerar och vi är precis det vi ska vara: Ett företag med stabil lönsamhet. ”

“Det första kvartalet 2018 var på många sätt utmanande, med en lång och hård vinter som ledde till minskad konsumentförsäljning. Trots detta nådde vi det näst bästa resultatet för ett första kvartalet hittills. Med vår starka position i Norden, vår expanderande affär i övriga Europa och inom e-handel ser vi en god potential att fortsätta växa under 2018, samtidigt som vi ska göra Inwido ännu mer effektivt.”

Därutöver fattade stämman följande huvudsakliga beslut;

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Benny Ernstson, Astrid Simonsen Joos och Anders Wassberg. Som ny styrelseledamot valdes Henriette Schütze. Sisse Fjelsted Rasmussen har avböjt omval. Som styrelsens ordförande omvaldes Georg Brunstam. KPMG AB har meddelat att Inwidos nuvarande revisor, auktoriserade revisorn Thomas Forslund, kommer att vara huvudansvarig revisor och att Inwidos nuvarande revisorssuppleant, auktoriserade revisorn Linda Bengtsson, kommer att vara medpåskrivande revisor.

Arvode

Arvode till styrelsen beslutades utgå med 260 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget och 550 000 kronor till styrelsens ordförande. Det beslutades att särskilt arvode för utskottsarbete ska utgå med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 130 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 25 000 kronor vardera till ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen och verkställande direktörens förslag om utdelning med 3,50 kronor per aktie, att avstämningsdag är måndagen den 14 maj 2018 och att utdelningen därmed beräknas komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start torsdagen den 17 maj 2018.


Riktlinjer om instruktion för valberedningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman i huvudsak oförändrade instruktioner, med den förändringen för att valberedningen, utöver styrelsens ordförande, ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti (tidigare 30 september) året innan det år då årsstämman infaller, i enlighet med följande.

Valberedningen i Inwido AB ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren. Om, tidigare än två månader före årsstämman, en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse en representant var. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper tills dess att nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode (uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete), revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i dessa instruktioner för valberedningen.

Denna instruktion för valberedningen ska gälla tills vidare.


Riktlinjer om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om att riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitaments-program. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för VD ska vara 65 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjer till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande villkor:

1. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019.

2. Emission får ske av sammanlagt högst 5 796 752 aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

3. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

4. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

5. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, förstärka bolagets möjligheter att genomföra eller finansiera företagsförvärv, eller att i samband därmed stärka bolagets kapitalbas.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Rumänien, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har cirka 4 400 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar