Bokslutskommuniké januari-december 2017

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018, kl. 07:45 CET.

Fortsatt god tillväxt – stabiliserat resultat

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 1 774 MSEK (1 709), en ökning med 4%. Den organiska tillväxten var 3%
 • EBITA uppgick till 89 MSEK (223) efter jämförelsestörande poster om -112 MSEK (-4) och EBITA-marginalen uppgick till 5,0% (13,0)
 • Omvärdering av utestående 75% av aktierna i Outrup Vinduer & Døre på grund av ett bättre resultat än förväntat under slutet av 2017 belastar EBITA för kvartalet med 39 MSEK   
 • Operationell EBITA uppgick till 201 MSEK (227) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 11,3% (13,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,38 SEK (2,37)
 • Avtal ingicks om förvärv av e-handelskoncernen Bedst & Billigst med beräknat övertagande under Q1

Januari-december 2017

 • Nettoomsättningen ökade till 6 371 MSEK (5 672), en ökning med 12%. Den organiska tillväxten var 4%
 • EBITA uppgick till 535 MSEK (664), efter jämförelsestörande poster om -114 MSEK (-10) och EBITA-marginalen uppgick till 8,4% (11,7)
 • Operationell EBITA uppgick till 649 MSEK (673) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 10,2% (11,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 591 MSEK (489)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,02 SEK (7,38)
 • Georg Brunstam valdes till ny styrelseordförande
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 SEK per aktie (3,50)

Koncernchefen kommenterar:
"2017 var totalt sett utmanande, främst på grund av produktionsstörningar i affärsområdet Sverige-Norge. Trots en eftersläpning av dessa störningar in i det fjärde kvartalet 2017 visade vi god tillväxt och ett operativt resultat som åter är över 200 MSEK, resultatmässigt ett av de bästa kvartalen i koncernens historia.

Under det fjärde kvartalet 2017 ökade försäljningen med 4 procent till 1 774 MSEK, och för helåret med 12 procent till 6 371 MSEK. Operativt resultat i kvartalet blev 201 MSEK, jämfört med 227 MSEK under fjärde kvartalet 2016. Detta var dock det bästa kvartalet någonsin för Inwido. För helåret blev resultatet 649 MSEK mot 673 MSEK för 2016. Orderingången under kvartalet var 2 procent högre än samma period 2016. För helåret steg orderingången med 11 procent, vilket totalt gör att orderstocken vid årsskiftet var 5 procent högre än ett år tidigare.

Produktionsstörningar utfasade – Danmark fortsatt starkt
Nettoomsättningen i Sverige-Norge ökade med 3 procent samtidigt som det operativa resultatet sjönk, negativt påverkat av produktionsstörningar samt en lägre andel försäljning till konsument. De grundläggande orsakerna till produktionsstörningarna vi haft under en stor del av 2017 är nu hanterade. Vi bedömer dock att vi har en bit kvar för att nå full effektivitet. Orderingången minskade med 10 procent i kvartalet men orderstocken var i nivå med föregående år.

Finlands ekonomi utvecklas positivt och förtroendet hos konsumenterna ökar. Vår omsättning i Finland steg något i kvartalet och det operativa resultatet var i nivå med föregående år. Produktmixen har påverkat marginalen något negativt, vilket vi inte ser att den bör göra framöver. Orderingången i kvartalet ökade med 4 procent och orderstocken var 21 procent högre än föregående år. Danmark gjorde ett mycket fint 2017 och avslutade året med en stark tillväxt i kvartalet och en ökad orderingång. Orderstocken vid årsskiftet var 23 procent lägre än föregående år, men jämförelsetalen är tuffa med en ovanligt hög orderstock vid slutet av 2016. Vidare ledde en ökad produktivitet till kortare leveranstider under året. Inom affärsområde EBE var såväl omsättning som resultat i kvartalet i nivå med 2016. Tack vare en stark orderingång växte orderstocken och slutade i nivå med föregående år.

Digitaliseringen har slagit igenom brett inom koncernen, och vi har lanserat uppkopplingsbara produkter på flera marknader. Under 2017 har försäljningen inom e-handel till konsument vuxit med cirka 20 procent.

För att stärka konkurrenskraften inledde koncernen ett effektiviseringsprogram under fjärde kvartalet 2017. Totalt sett bedöms kostnaderna minska med minst 100 MSEK på årsbasis med fullt genomslag under 2019. Programmet har genererat strukturkostnader om 63 MSEK i det fjärde kvartalet och kostnaderna bedöms uppgå till 19 MSEK under det första kvartalet 2018.

Utsikter
2018 har goda förutsättningar att bli ett intressant år fullt av möjligheter. Förvisso inleds året med ett kvartal som ska jämföras med 2017, då vi levererade det klart bästa första kvartalet någonsin för Inwido. Vi hade också fördelen av att påsken i fjol inföll i det andra kvartalet. Under 2018 inleds påsken i första kvartalet.

Tittar man på våra marknader är efterfrågan totalt sett god och drivs primärt av behovet av nya bostäder. Kraven på att bygga billigare och snabbare höjs, vilket medför både ökade kostnader och viss prispress i industrisegmentet. Inwidos primära exponering mot renoverings- och konsumentmarknaden innebär dock normalt en bra mix i vår totala affär. På plussidan ligger också det pågående kostnadsbesparingsprogrammet och att effekterna från produktionsstörningarna ska upphöra. Samtidigt finns det en generell osäkerhet kring utvecklingen av bostadsmarknad och fastighetspriser i Skandinavien.

Med vår starka marknadsposition i Norden och pågående interna åtgärder ser vi god potential att under 2018 fortsätta att utveckla Inwido såväl vad gäller tillväxt som effektivitet."

MALMÖ, 1 FEBRUARI 2018 

Håkan Jeppsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 cirka 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar