Delårsrapport januari-december 2012

Läs original

Fortsatt stabil rörelsemarginal

Fjärde kvartalet 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 243 MSEK (1 410), en minskning med 5% justerat för valuta- och struktureffekter
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 111 MSEK (126), inklusive jämförelsestörande poster om -7 MSEK (-2)
  • Rörelsemarginalen (EBITA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 8,9% (8,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 78 MSEK (77)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 309 MSEK (380)

Januari–december 2012

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 607 MSEK (5 050), en minskning med 6% justerat för valuta- och struktureffekter
  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 288 MSEK (407), inklusive jämförelsestörande poster om -70 MSEK (-69)
  • Rörelsemarginalen (EBITA), inklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 6,2% (8,1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 141 MSEK (200)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 248 MSEK (546)

VD Håkan Jeppsson kommenterar:

"Inwido fortsätter att stå stabilt på en utmanande fönster- och dörrmarknad som på de flesta håll var ännu mer utmanande under 2012 jämfört med 2011. Att vi i detta läge överträffar föregående års operativa rörelsemarginal i fjärde kvartalet tycker jag visar på en motståndskraftig affärsmodell. Anledningen till att vi, med betydligt lägre volymer och tuffa marknadsförutsättningar, kan prestera så väl som vi gör är ett fokuserat arbete med kostnader och marginaler. Vi har under 2011 och 2012 gjort flera strukturella förändringar inom våra verksamheter, vilket varit utmanande. Dessa initiativ börjar nu ge resultat. Samtidigt arbetar vi oförtrutet med att förbättra våra erbjudanden till kunder och konsumenter, både när det gäller produkter och tjänster.

Av våra segment fortsätter både Europa och Supply att utvecklas bättre än under motsvarande period i fjol. Samtliga europeiska marknader ökar orderingången under kvartalet och resultaten förbättras. Supply uppvisar, efter stora strukturella förändringar, en bra utveckling. På de nordiska marknaderna har vi, mer än på övriga marknader, känt av konsumenternas tveksamhet till följd av den allmänna ekonomiska oron. Detta påverkar framförallt volymerna men också produktmixen på ett, för oss, ofördelaktigt sätt. Framförallt har de vikande volymerna märkts i Sverige och Finland som är våra två individuellt största marknader. Under fjärde kvartalet har dock de kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar som initierats börjat ge resultat.

Affärsklimatet var i stort oförändrat under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje kvartalet på samtliga våra marknader. Om det är ett tecken på att nedgången bottnat ur är för tidigt att uttala sig om men orderingången stabiliserades något under andra halvåret. Under 2012 har vi tagit flera steg mot att stärka strategin för lönsam tillväxt. Vi har också tagit fram åtgärdsplaner för att kunna hantera en ytterligare försvagning i marknaden. Även om marknadsutsikterna sammantaget inte är de bästa känner jag att vi har en stärkt position på marknaden och god balans i vår verksamhet inför 2013.”

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Jonna Opitz, Marknads- och kommunikationsdirektör tel: 072-211 9010 eller 010-451 45 58

Om Inwido
Inwido är norra Europas ledande leverantör av innovativa, miljövänliga fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2012 cirka 4,6 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.se

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar