Delårsrapport januari-juni 2011

Läs original

God marginal på svagare konsumentmarknad

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 351 MSEK (1 384), en ökning med 1% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 151 MSEK (165)
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 11,2% (11,9)
 • Rörelsemarginalen (EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 12,0% (11,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till 83 MSEK (99)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 MSEK (106)
 • Inwido tecknade avtal om förvärv av Pro Tec Vinduer A/S i Danmark

 Januari – juni 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 350 MSEK (2 482), en minskning med 1% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 182 MSEK (194)
 • Rörelsemarginalen (EBITA) uppgick till 7,8% (7,8)
 • Rörelsemarginalen (EBITA) justerad för jämförelsestörande poster uppgick till 8,3% (8,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 91 MSEK (100)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -52 MSEK (-112)
 • Nettoskulden uppgick till 1 622 MSEK den 30 juni 2011, 414 MSEK lägre jämfört med motsvarande period föregående år

VD Håkan Jeppsson kommenterar:
”Inledningen på 2011 var, som vi tidigare konstaterat, svagare än förväntat. Efter att ytterligare ett kvartal passerat noterar vi att försäljningen till konsumentmarknaden var relativt bra under första halvan av kvartalet för att därefter åter försvagas. Samtidigt fortsatte försäljningen till industrimarknaden att öka. Trots en sammantaget något lägre försäljning under kvartalet är jag mycket nöjd med den förbättrade lönsamheten som ett resultat av genomförda prishöjningar och ökad effektivitet. I Norden, med undantag av Norge, fortsätter vi att ta marknadsandelar. Det är vidare positivt att vi lyckats öka försäljningen i Storbritannien och Ryssland, vilket förbättrat det sammantagna resultatet i Europa även om vi upplever fortsatta svårigheter i Irland och Polen.
Under kvartalet har Pro Tec, en av Danmarks ledande leverantörer av innovativa fönster och dörrar, förvärvats och integreringen med vår verksamhet pågår. Genom Pro Tec breddas vårt erbjudande framför allt till arkitekter och byggbolag.

Eftersom vår försäljning i huvudsak sker till konsumenter som renoverar eller bygger egna fastigheter påverkas vi av konsumenternas sämre framtidstro som sannolikt också påverkas av den allmänt rådande osäkerheten i världsekonomin. I dagsläget är det ovanligt svårt att sia om framtiden. Osäkerheten kring de skuldtyngda euroländerna och avmattningen i den amerikanska ekonomin påverkar återhämtningen samtidigt som bolånetak och borttagna statliga bidrag håller tillbaka bostadsinvesteringar i de nordiska länderna. Vi följer noga utvecklingen i våra marknader och anpassar och effektiviserar i takt med förändrade förutsättningar. Vi ser dock goda möjligheter att dra nytta av de ökande behoven av energisbesparande åtgärder och håller fast vid vår strategiska inriktning mot konsumenten och dess välbefinnande.”

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Jonna Opitz, Kommunikationsdirektör tel: 072-211 9010 eller 010-451 45 58

Om Inwido
Inwido är norra Europas ledande leverantör av innovativa, miljövänliga, träbaserade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Ryssland, Storbritannien och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 800 anställda och omsatte under 2010 drygt 5,1 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.se

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar