Inwido till börsen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA ELLER JAPAN.

Inwido AB (publ) (”Inwido” eller ”Bolaget”) och Ratos har beslutat att gå vidare med börsnoteringsplanerna och genomföra en ägarspridning av Inwidos aktier genom försäljning av befintliga aktier (”Erbjudandet”). Ratos är säljande aktieägare i Erbjudandet och avser att avyttra sammanlagt upp till 74,7 procent av det totala antalet aktier i Inwido i samband med börsnoteringen, varav 55,0 procent ingår i grunderbjudandet, 10,0 procent i ett eventuellt utökat Erbjudande, och ytterligare 9,7 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Prisintervallet för Inwidos aktier i Erbjudandet är 63-74 kronor per aktie. Styrelsen för Inwido har ansökt om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och första handelsdag beräknas till den 26 september, 2014.

Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido, kommenterar:

”En börsnotering passar bra in i den fas vi befinner oss. Vi är en lönsam marknadsledare som ser fram emot att utvecklas ytterligare, nu i en noterad miljö.”

”Vi anser oss stå bra rustade för en uppgång i marknaderna. Idag är vi störst i Europa på fönster med en rad starka lokala varumärken i portföljen. Nu börjar vi också se de första resultaten av det stora arbete vi gjort de senast åren med att effektivisera produktion, utveckla produktplattformar och förbättra processer.”

Arne Frank, styrelseordförande för Inwido, kommenterar:

”Det är dags för Inwido att få prestera i en noterad miljö. VD Håkan Jeppsson och hans team har både kapacitet och börserfarenhet att genomföra nästa steg i affärsplanen. Den handlar om ständiga förbättringar av verksamheterna och fortsatt tillväxt på de starka hemmamarknaderna i Norden och utvalda marknader i Europa.

Susanna Campbell, VD för Ratos, kommenterar:

”Under våra tio år som ägare har Inwido gått från att vara den ledande fönster- och dörrtillverkaren i Sverige till att vara ledande i Europa. De senaste åren har många omfattande förbättringsinitiativ genomförts för att stärka lönsamhet och effektivitet. När Inwido nu går in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas tillvara är det vår och bolagets bedömning att det är en lämplig tidpunkt att notera bolaget och därmed också öka synligheten för Inwido och dess varumärken under deras fortsatta resa.”

Press- och analytikerträff

Inwido ordnar idag en press- och analytikerträff kl. 13.30 hos Ratos (adress: Drottninggatan 2, Stockholm). Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson presenterar Bolaget och noteringen samt svarar på frågor. Även Ratos VD Susanna Campbell deltar liksom Inwidos CFO Peter Welin. Vänligen anmäl deltagande till jonna.opitz@inwido.com eller per telefon 08-700 17 00. Det finns även möjlighet att delta på telefon
08-5052 0110 (obs riktnummer måste slås). Pressträffen hålls på svenska.

Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka.

Under första halvåret 2014 uppgick Bolagets nettoomsättning till 2 208 miljoner kronor och rörelseresultat (operationell EBITA) justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 155 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om cirka 7,0 procent. Orderingången ökade med 14 procent. 2013 omsatte Inwido 4 300 miljoner kronor och EBITA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 345 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om cirka 8,0 procent.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare.

  • Erbjudandet omfattar 31 882 143 aktier i Inwido motsvarande 55,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

  • Ratos har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 5 796 525 aktier, motsvarande högst 10,0 procent av aktierna i Bolaget. Vidare har Ratos utfärdat en övertilldelningsoption om upp till 5 651 796 ytterligare aktier, motsvarande upp till 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (cirka 9,7 procent av aktierna i Bolaget).

  • Om Ratos väljer att utöka Erbjudandet fullt ut, och om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet, omfattar Erbjudandet totalt 43 330 464 aktier, motsvarande 74,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

  • Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 63-74 kronor per aktie (”Erbjudandepriset”), motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Inwido om cirka 3,7-4,3 miljarder kronor. Erbjudandepriset förväntas offentliggöras den 26 september 2014.

  • Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs idag den 15 september 2014 på Bolagets hemsida www.inwido.com.


Läs hela pressmeddelandet i bifogad pdf

För ytterligare information, kontakta:
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef tel. 070-550 1517 eller 010-451 45 51
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
Jonna Opitz, Marknads- och kommunikationsdirektör tel: 072-211 9010 eller 010-451 45 58

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2013 cirka 4,3 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media