Inwidos finansiella ambition är att öka operationell EBITA med minst 10% per år

Inwidos finansiella ambition är fortsatt att öka operationell EBITA med minst tio procent per år. Det berättar Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson vid koncernens kapitalmarknadsdag i Stockholm idag. Samtidigt bekräftar han att de finansiella målen kvarstår.

På kapitalmarknadsdagen förtydligas lönsamhetsmålet, att nå en operationell EBITA-marginal om 12%, med anledning av den tillväxt- och förvärvsfas företaget befinner sig i. Ambitionen framöver är att nå en operationell EBITA-marginal i Norden på 15% (13%) och övriga Europa 7% (2%).   

Inwido har sedan 2007 kraftigt effektiviserat sin produktion, vilket inneburit att antalet produktionsenheter minskats med nästan hälften. Detta arbeta fortsätter och på kapitalmarknadsdagen kommuniceras att det finns stor potential för ytterligare rationaliseringar under de närmaste åren.Det effektivitets- och kostnadsförbättringsprogram som inletts under fjärde kvartalet 2017 för att stärka Inwidos konkurrenskraft fortskrider enligt plan. Totalt bedömer Inwido att kostnaderna kommer att sänkas med minst 100 MSEK på årsbasis med start från 2018 och fullt genomslag under 2019. Programmet omfattar också verksamheterna i Österrike och Storbritannien, och kommer att generera strukturkostnader om totalt cirka 80 MSEK under de två kommande kvartalen.

Vid dagens arrangemang framkommer också att koncernens verksamhet inom e-handel växer kraftigt och har tydliga fortsatta expansionsplaner med en god lönsamhet som ligger i linje med koncernens förväntningar.

Inwidos satsningar på det smarta hemmet fortsätter och målet är att år 2020 ska 50 procent av Inwidos produkter vara möjliga att koppla upp samt 20 procent ska vara uppkopplade.

Koncernens investeringar bedöms för de närmsta åren vara drygt tre procent av försäljningen och fördelas över tre fokusområden; effektivitet/produktivitet, strategiskt nya produkter och IT-investeringar samt underhåll och service.

Slutligen bekräftar Inwido sina finansiella mål:

  • Växa organiskt mer än marknaden på bolagets nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa
  • En operationell EBITA-marginal om 12%
  • Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 ggr
  • Att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar