Inwidos kapitalmarknadsdag: En stabil verksamhet som är väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt

Idag anordnar Inwido sin första kapitalmarknadsdag. Agendan för dagen är uppbyggd kring företagets fyra strategiska hörnstenar: dra nytta av sin starka position i Norden, organisk och förvärvsbaserad tillväxt i Europa, utveckla nya produkter för det smarta hemmet samt förbättra kostnadseffektiviteten och flexibiliteten i hela värdekedjan. Inwido bekräftar även sina finansiella mål. 

“Att behålla och ytterligare stärka vår position i Norden samt ha ett systematiskt förhållningssätt till förvärv är kärnan i vår strategi. Här är vår ambition att skapa värde genom utvalda förvärv i Europa samt genom att utvinna synergier. Att vara ledande inom innovation i vår bransch är också avgörande för att vi ska kunna behålla våra starka marknadspositioner. Slutligen kommer initiativ för att förbättra kostnadseffektiviteten och flexibiliteten att fortsätta ha en positiv inverkan på marginalerna och bidra till att vi når våra finansiella mål”, säger Inwidos VD Håkan Jeppsson. 

Den fragmenterade europeiska marknaden för fönster och dörrar karaktäriseras av en hög andel kundorderstyrd produktion, lokala produkter, krävande logistik och säsongsvariationer. För att Inwido ska kunna behålla och ytterligare förstärka sin ledande position i nyckelmarknader samt uppnå höga marginaler över tid koordinerar man centralt men agerar lokalt. Detta innebär att Inwido gjort ett antal strategiska val, bland annat genom att prioritera lokal produktion, att samordna koncernens resurser på ett pragmatiskt sätt, att decentralisera beslutsprocessen samt att betona vikten av lokalt ledarskap.

I Sverige, Inwidos största marknad, fortsätter övergången till det mer lönsamma konsumentsegmentet samtidigt som man fokuserar på att behålla sin starka marknadsposition. Den underliggande efterfrågan på den svenska marknaden är fortsatt positiv. I Danmark har marknaden återhämtat sig starkt sedan 2014 och Inwidos primära fokus är att vinna ytterligare marknadsandelar med höga marginaler samt att förbättra kostnadseffektiviteten. I Finland är Inwido marknadsledare på en konsoliderad men underliggande svag marknad. Nyckeln till att behålla en hög lönsamhet i Finland är att dra nytta av företagets starka marknadsposition, bredda produktutbudet och differentiera sig genom innovation, installation och service. Den norska ekonomin har drabbats hårt av fallande oljepriser, vilket har lett till att konsumentförtroendet försämrats. Marknaden är prispressad och Inwido har genomfört ett antal åtgärder för att förbättra konkurrenskraften och reducera kostnadsbasen. Framöver kommer högsta prioritet vara att öka försäljningen.

e-Commerce är en ny affärsenhet för näthandel som initierades genom förvärvet av JNA och SPAR i Danmark 2014. E-handel är en relativt outvecklad kanal på den europeiska fönster- och dörrmarknaden, vilket gör att Inwido för närvarande ligger långt fram. Bolaget har identifierat 8-10 attraktiva europeiska marknader och siktar på att lansera verksamheten på dessa marknader inom ett par år med start i Tyskland.

Efter att marknadsvolymerna minskat på alla marknader sedan finanskrisen har Inwido genomfört åtskilliga strukturåtgärder för att förbättra effektiviteten och sänka kostnadsnivåerna. Därigenom har man skapat en mer flexibel organisation med en stabil marginalutveckling. Inwido har också fokuserat på att bygga starka varumärken och förbättra produktutbudet i samtliga segment. Sammanfattningsvis har detta ökat stabiliteten i Inwidos verksamhet och företaget är nu väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt.

Slutligen bekräftar Inwido sina finansiella mål:

  • Växa organiskt mer än marknaden på bolagets nuvarande marknader och genom selektiva förvärv och initiativ i Europa
  • En operationell EBITA-marginal om 12 %
  • Nettoskuld i förhållande till operationell EBITDA ska, med undantag för tillfälliga avvikelser, ej överstiga 2,5 ggr
  • Att till sina aktieägare utbetala en årlig utdelning motsvarande omkring 50 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Inwidos kapitalstruktur i relation till målsättningen, kassaflöde och framtidsutsikter

Läs hela pressmeddelandet i bifogad PDF.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52 eller 0703 24 31 90 
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 300 anställda och omsatte under 2014 cirka 4,9 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar