Kallelse till årsstämma i Inwido AB

Denna information är sådan som Inwido AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 4 april, 2017 kl. 08:30. 

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då det också bjuds på lättare förtäring. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns senast fr.o.m. den 18 april tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 3 maj 2017,
  • dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den onsdagen den 3 maj 2017, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Swe-den AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 3 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisations-nummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombuds och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

   (a) årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

   (b) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, och

   (c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om

   (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

   (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag; och

   (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutning


Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 11-13)

Vid extra bolagsstämma den 8 juli 2014 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande tillsammans med representanter för envar av bolagets tre röstmässigt största aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2017 har bestått av ordföranden Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Helen Fast-Gillstedt (Handelsbanken Fonder AB), Pehr-Olof Malmström (Danske Bank/Danske Capital) samt Arne Frank (styrelseordförande Inwido AB).

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsstämman.

Stämmoordförande: Arne Frank.

Styrelsen: Omval av Arne Frank (styrelsens ordförande), Benny Ernstson, Sisse Fjelsted Rasmussen och Anders Wassberg. Eva S. Halén har avböjt omval. Nyval av Astrid Simonsen Joos.

Astrid Simonsen Joos är född 1973. Hon är CEO på Philips Lighting Nordics samt har tidigare arbetat som marknadschef för Microsoft. Hon har en bred och djup erfarenhet av att arbeta med IT-frågor i olika befattningar.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor: I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av auktoriserade revisorn Thomas Forslund som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 250 000 kronor (tidigare 215 000)

Styrelsens ordförande: 500 000 kronor (tidigare 440 000)

Ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kronor

Revisionsutskottets ordförande: 100 000 kronor

Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet: 25 000 kronor

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.


Utdelning (punkt 7)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 3,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 11 maj 2017. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 16 maj 2017.


Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Med förbehåll för avvikande tvingande nationella bestämmelser ska pensionsåldern för VD vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare vara 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Handlingar och övriga upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt punkt 7 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com, senast fr.o.m. tisdagen den 18 april 2017 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Malmö i april 2017

Styrelsen för Inwido AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör tel. 070-324 3190 eller 010-451 45 52
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och en av de ledande dörrleverantörerna. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2016 cirka 5,7 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar