Kallelse till årsstämma i Inwido AB den 12 maj 2015

Aktieägarna i Inwido AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2015 kl. 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 15.00 då det också bjuds på lättare förtäring. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr.o.m. den 21 april tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.

Rätt till deltagande

Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare som:
• dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 6 maj 2015,
• dels till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman senast den 6 maj 2015, helst före kl. 16.00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 6 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö, eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombud och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman kan ske via hemsidan www.inwido.com, skriftligt till Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö, eller per e-post till ir@inwido.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt eventuellt ombud och/eller biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

   (a) årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

   (b) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande, och

   (c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om

     (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

     (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag; och

     (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

13. Val av styrelseledamöter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutning

Valberedningens förslag (punkterna 2 samt 11-13)

Vid extra bolagsstämma den 8 juli 2014 fastställdes gällande principer för inrättande av en valberedning, innebärande att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande, representanter för envar av bolagets tre röstmässigt största aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2015 har bestått av ordföranden Bo Jungner (Ratos), Thomas Wuolikainen (Fjärde AP-fonden), Jan Särlvik (Nordea Investment Management) samt Arne Frank (styrelseordförande Inwido AB).

Valberedningen har lämnat följande förslag till årsstämman.

Stämmoordförande: Arne Frank

Styrelsen: Omval av Arne Frank (styrelsens ordförande), Benny Ernstson, Eva S. Halén, Leif Johansson, Henrik Lundh och Anders Wassberg. Nyval av Sisse Fjelsted Rasmussen.

Sisse Fjelsted Rasmussen är född 1969. Hon är CFO samt Executive Vice President i Scandinavian Tobacco Group A/S och har ansvar för ekonomi, IT och kommunikation. Hon är vidare auktoriserad som revisor i Danmark samt styrelseledamot i PostNord. Sisse Fjelsted Rasmussen har tidigare bland annat arbetat som nordisk ekonomidirektör i Grey Global Group, en del av marknadskommunikationsbolaget WPP (noterat i New York och London), samt varit partner på Deloitte.

Information om de för omval föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.inwido.com.

Revisor: Omval av auktoriserade revisorn Eva Melzig Henriksson som revisor och auktoriserade revisorn Linda Bengtsson som revisorssuppleant.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode:

Styrelseledamot som inte är anställd i bolaget: 205 000 kronor

Styrelsens ordförande: 420 000 kronor

Särskilt arvode för utskottsarbete utgår ej.

Arvode till revisorn enligt särskild därom träffad överenskommelse.

Utdelning (punkt 7)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit fredagen den 15 maj 2015. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas av Euroclear Sweden AB med start onsdagen den 20 maj 2015.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättningar och villkor för ledande befattningshavare ska vara baserade på lokala marknadsmässiga villkor och utgöras av en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och villkor vid uppsägning. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Den kontanta rörliga ersättningen ska vara maximerad och får som högst utgöra 50 % av den fasta årslönen. Rörlig ersättning kan även utgå i form av långsiktiga incitamentsprogram. Pensionsförmåner ska vara premiebaserade. Pensionsåldern för VD ska vara 60 år och för övriga ledande befattningshavare 65 år. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för 12 månader; för VD gäller 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Handlingar och övriga upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, övriga handlingar enligt punkt 7 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 14 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.inwido.com, senast från och med tisdagen den 21 april 2015 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 57 967 528. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 57 967 528.

Malmö i april 2015
Styrelsen för Inwido AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Peter Welin, CFO Tel: 010-451 45 52, 070-324 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 300 anställda och omsatte under 2014 cirka 4,9 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Taggar:

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar