Slutgiltigt pris i Inwidos börsintroduktion fastställt till 68 kronor per aktie – handel på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA ELLER JAPAN.

Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar, Inwido AB (publ) (”Inwido” eller ”Bolaget”), offentliggör härmed utfallet av erbjudandet avseende Bolagets aktier och noteringen på NASDAQ OMX Stockholm (”Erbjudandet”). Erbjudandet övertecknades flera gånger och intresset har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.

Erbjudandet i korthet

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 68 kronor per aktie, motsvarade ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Inwido om cirka 3 942 miljoner kronor.
  • Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren för Erbjudandet med 5 796 525 aktier, vilket innebär att totalt 37 678 668 aktier, motsvarande 65,0 procent av aktierna i Inwido, säljs av Ratos.
  • Ratos har dessutom utfärdat en övertilldelningsoption1om upp till ytterligare 5 651 796 aktier, motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet och cirka 9,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
  • Totalt omfattar Erbjudandet 43 330 464 aktier, motsvarande cirka 74,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 2 946 miljoner kronor, under antagandet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet till allmänheten har tilldelats aktier.
  • Handeln i Inwidos aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag den 26 september 2014 under kortnamnet ”INWI”.

___________________________________________________

[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, helt eller delvis, av Joint Lead Managers och Joint Bookrunners under 30 kalenderdagar från och med första dagen för handel i Inwidos aktier på NASDAQ OMX Stockholm.

Håkan Jeppsson, VD och koncernchef för Inwido, kommenterar:

”Intresset från investerarna både här hemma i Sverige och internationellt har varit stort. Det känns bra att man tror på vår strategi och på vår kapacitet att ta nästa steg som börsbolag. Vi kommer nu att fortsätta arbeta med att utveckla framtidens smarta fönster och dörrar för att ytterligare öka lönsamheten och tillväxten.”

Arne Frank, styrelseordförande för Inwido, kommenterar:

”Inwido har med sitt marknadsledarskap och sin tydliga strategi lockat till sig just den typ av stabila investerare vi sökte. Med börsnoteringen ville vi skapa en bra ägarspridning, och det är precis vad vi uppnått. Nu fortsätter vi utvecklingsarbetet tillsammans med bolagets starka ledning och en stabil ägarbas.”

Susanna Campbell, VD för Ratos, kommenterar:

”Det stora intresset för noteringen är glädjande och lägger grund för en god start för Inwido som noterat bolag. Efter tio år som huvudägare och omfattande förändringsinitiativ ser vi nu fram emot att fortsätta vårt starka ägarengagemang i samverkan med alla nya aktieägare.”

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerar Joint Lead Managers och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. SEB är Co-Lead Manager i samband med Erbjudandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är juridisk rådgivare och Sundling Wärn Partners finansiell rådgivare till Bolaget och Ratos.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende aktier eller andra värdepapper utgivna av Inwido AB (”Bolaget”).

Detta pressmeddelande får inte distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Ett erbjudande och försäljning av aktier i Kanada kommer endast göras i provinserna Ontario och Québec eller till där hemmahörande personer och inte i, eller till personer hemmahörande i, någon annan provins i Kanada. Ett erbjudande och försäljning kommer endast att göras i enlighet med tillämpliga undantag från skyldighet att registrera prospekt hos Ontario Securites Commission, och/eller Autorité des marchés financiers och endast av auktoriserade representanter för medverkande banker som innehar erforderliga handelstillstånd enligt lag i provinserna Ontario och/eller Québec, alternativt sådana som kan förlita sig på undantag från krav på handelstillstånd i provinserna Ontario och/eller Québec.

I andra medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige som har implementerat direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) riktar sig detta pressmeddelande endast till kvalificerade investerare enligt definitionen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och finns, med vissa begränsningar, tillgängligt på www.inwido.com.

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Håkan Jeppsson, VD och koncernchef Tel: 010-451 45 51, 070-550 15 17
Jonna Opitz, marknads-, försäljnings- och kommunikationsdirektör Tel: 010-451 45 58 eller 0722 11 90 10
E-post: jonna.opitz@inwido.com

Om Inwido
Inwido är Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Polen, Storbritannien, Österrike och Irland samt exporterar till ett stort antal länder. Koncernen marknadsför ett 20-tal starka, lokala varumärken som bland annat Elitfönster, SnickarPer, Hajom, Hemmafönster, Outline, Tiivi, Pihla, Diplomat och Sokolka. Inwido har ca 3 100 anställda och omsatte under 2013 cirka 4,3 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.inwido.com

Om oss

Inwido är Europas största tillverkare fönster och dörrar. Företaget har verksamhet i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Irland, Litauen, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike samt exporterar till ett stort antal länder. Inwido har ca 4 000 anställda och omsatte under 2017 drygt 6,4 miljarder kronor. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Inwido, som når kunden med starka, lokala varumärken, har fokus riktat mot både konsument- och industrimarknaden, och uppnår därigenom en bred marknadstäckning. Under 2017 utgjorde försäljningen till konsumentmarknaden cirka 70 procent av den totala omsättningen medan försäljningen till industrimarknadensvarade för cirka 30 procent. Konsumentmarknaden domineras av ROT-projekt, det vill säga renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Industrikunderna, som främst är större byggbolag och hustillverkare, handlar vanligtvis upp ramavtal eller större volymer för specifika byggprojekt. Fredagen den 26 september, 2014 noterades Inwido på mid-cap listan vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar