Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Mindmancer AB (publ)

Göteborg — Mindmancer AB (Nasdaq OMX First North: MIND) Valberedningen lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 25 april 2017 avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen, representerar (per den 31 december 2016) 35,0 procent av bolagets röster och består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Mats Enegren (representant för Almi Invest AB), Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)) och Fredrik Sanell (representant Stiftelsen Chalmers tekniska högskola). Valberedningen har sammanträtt vid två tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Med den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–10 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Mindmancer AB (publ) den 25 april 2017:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman, till ordförande vid årsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, arvodet till styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller sex och ett halvt (6,5) inkomstbasbelopp (61 500 för 2017) att fördela inom sig. Till revisorn föreslås arvode enligt offert.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisorer, styrelsens ordförande Hans Ljungkvist samt ledamoten Johan Sköld har meddelat valberedningen att de avböjer omval vid årsstämman 2017. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande: Valberedningen föreslår att styrelsen består av (4) styrelseledamöter. Omval av Göran Wolff och Johan Zetterström.  Till nyval föreslås Meg Tiveus till ledamot och Lennart Svantesson föreslås väljas till ny styrelseordförande.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som huvudansvarig revisor.

Punkt 10. Annat ärende: Valberedning

Vidare föreslås att valberedningen inför ordinarie årsstämma 2018 inrättas enligt följande process och med följande uppgifter; Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberednings skall utses. Valberedning skall bestå av fem personer och representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september 2017 kalla samman representanter för bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. Valberednings sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2017.

Göteborg i april 2017

Mindmancer AB (publ)

Valberedningen

Marcus Bäcklund
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@mindmancer.se 

Mindmancer AB (publ.) utvecklar och levererar patenterad intelligent kamerateknologi. Med spetskompetens inom utveckling och säkerhet skräddarsyr Mindmancer bevakningen för allt från stöldbegärlig egendom, skadegörelse till skolbarn. Tillsammans med våra partners levererar vi integrerade heltäckande säkerhetslösningar.

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg. 
This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above.
Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar