IRRAS AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Kvartalet oktober-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,7 (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -23,7 (-10,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -23,2 (-10,4). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,09 (-0,60).

Perioden januari-december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,0 (0,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -61,5 (-30,8).
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -60,9 (-31,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -3,40 (-2,12).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
     

Väsentliga händelser under kvartalet

Nyemission samt notering på Nasdaq First North Premier
IRRAS genomförde under november månad en nyemission på totalt MSEK 293 före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till bolagets neurokirurgiska verksamhet, inklusive lansering av bolagets produkt IRRAflow i Europa, USA och övriga världen. Emissionslikviden kommer också finansiera utvecklingen av IRRAflow för andra indikationer. I samband med emissionen noterades IRRAS aktie på Nasdaq First North Premier. Första handelsdag var den 22 november.
   

Väsentliga händelser efter perioden

Lansering av IRRAflow version 2,5
Det tillfälliga försäljningsstoppet som infördes i december 2017 har hävts och IRRAS har lanserat en uppdaterad och förbättrad version av IRRAflow. Produkten har uppdaterats både estetiskt och mekaniskt och har även fått en uppdaterad batterikonfiguration från en ny tysk medicinteknisk underleverantör. Det temporära försäljningsstoppet har hävts och de första produkterna levererades till kund i mitten av februari. Försäljningen under första kvartalet 2018 kommer dock vara begränsad.
   

Om IRRAS AB

IRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen samt att ge sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar.

Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflow, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i realtid.

Med sin unika produktportfölj, skyddat av nyckelpatent och patentansökningar, är IRRAS väl positionerat för att öka patientnyttan och etablera en ledande position inom medicinteknik. IRRAS har huvudkontor i Sverige och kontor i Tyskland och Kalifornien i USA.

IRRAS började sälja IRRAflow i Europa sommaren 2017. Ansökan om registreringsgodkännande i USA (510 (k)) inlämnades i juni 2017.

Finansiell information

Kalender

Delårsrapport kvartal 1   1 juni 2018
Årsstämma 1 juni 2018
Delårsrapport kvartal 2                 30 augusti 2018
Delårsrapport kvartal 3                 8 november 2018

För ytterligare information, kontakta:

Kleanthis G. Xanthopoulos,
Ph.D. VD
kleanthis@irras.com

Fredrik Alpsten
CFO och vVD
+46 706 67 31 06
fredrik@irras.com
  

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018 kl. 07.30 (CET).

Taggar: