KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Aktieägarna i IRRAS AB (publ), org. nr 556872-7134, kallas till årsstämma att äga rum fredagen den 1 juni 2018 kl. 11.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 maj 2018,
 • dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 28 maj 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen via bokningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.irras.com eller per e-post till AGM2018@irras.com. Anmälan kan också göras per telefon på 010-211 51 70. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress IRRAS AB (publ), Att: Sabina Berlin, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.irras.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av den verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 17. Beslut om införande av incitamentsprogram för medarbetare i koncernen.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler
 20. Årsstämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har bestått av Christer Hellström, ordförande i valberedningen, utsedd av Serendipity Group AB and Serendipity Ixora AB, Anders P. Wiklund, styrelseordförande i IRRAS AB, Marios Fotiadis, utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI) och Bacara Holdings Limited, samt Christos Panotopoulos, utsedd av F.EX Endotherapy Limited.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Anders P. Wiklund väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 13)

Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.  

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 14)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Saeid Esmaeilzadeh och Anita Tollstadius.

Valberedningen föreslår vidare omval av Anders P. Wiklund som styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 15)

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag rekommenderas av bolagets revisionsutskott.

Styrelsens beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Bolagets utgångspunkt är att lönenivåer och andra anställningsvillkor ska möjliggöra för koncernen att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimliga kostnader för Bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med IRRAS ersättningspolicy. Ledande befattningshavares ersättning består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att IRRAS ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan IRRAS årsstämma, om så beslutas, erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning (bonus) att utgå kontant. Den rörliga ersättningen ska grundas på dels tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat, dels i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja IRRAS långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning får inte överstiga 12 månaders fast lön.

De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut.

Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker.

Beslut om införande av incitamentsprogram för medarbetare i koncernen (punkt 17)

Styrelsen föreslår inrättandet av ett incitamentsprogram för koncernens medarbetare. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att belöna, motivera, behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och att öka motivationen hos Bolagets medarbetare. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen föreslår att personaloptioner utställs till anställda eller konsulter på heltid. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas ett visst antal optioner. Med förbehåll för att optionerna är föremål för intjäning kan optionerna utnyttjas för förvärv av aktier till och med den 15 juni 2022. Incitamentsprogrammet föreslås omfatta högst 732 000 optioner, motsvarande cirka 3,00 procent av aktier och röster efter utspädning baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Fördelningen av optionerna ska bestämmas av styrelsen i enlighet med följande riktlinjer:

- Verkställande direktören, högst 150 000 optioner,

- Nuvarande och framtida medlemmar av senior executives, högst 150 000 optioner vardera,

- Nuvarande och framtida managers, högst 55 000 optioner vardera, och

- Nuvarande och framtida övriga anställda, högst 25 000 optioner vardera.

Under förutsättning att deltagaren fortfarande är medarbetare i koncernen vid tidpunkten för utnyttjande av optionerna berättigar varje option deltagaren att förvärva en aktie i IRRAS till ett pris som motsvarar 100 procent av genomsnittlig slutkurs för bolagets aktier på Nasdaq First North under tiden från och med den 1 juni 2017 till och med den 15 juni 2017.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av villkoren för incitamentsprogrammet. Som huvudregel ska optionerna vara föremål för en treårig intjäningsperiod, varvid intjäningen ska vara linjär månadsvis under treårsperioden.

Styrelsen ska äga rätt att vidta justeringar i incitamentsprogrammet för anpassning till utländska regler eller marknadsvillkor. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i IRRAS-koncernen eller dess marknader som skulle medföra att beslutade villkor avseende utnyttjande av optionerna inte längre är lämpliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att deltagarens uppdrag i IRRAS-koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Det ska inte ske någon kompensation för ordinarie utdelning på underliggande aktier. Om det beslutas om en extrautdelning ska styrelsen äga rätt att besluta om huruvida optionernas lösenpris ska vara föremål för omräkning.

Optionerna får inte överlåtas eller pantsättas.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 18)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammet enligt punkt 17, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 732 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 3,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av IRRAS AB eller ett dotterbolag till bolaget.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 2 366 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapitalet och röster baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

Per den 3 maj 2018 finns totalt 23 661 863 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17 ovan, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer senast den 11 maj 2018 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.irras.com, hos bolaget på adress Vasagatan 16 i Stockholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats och på bolagets kontor med adress enligt ovan från och med den 11 maj 2018.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan.

Stockholm i maj 2018

IRRAS AB (PUBL)

Styrelsen

Taggar: