Kommuniké från IRRAS AB:s årsstämma den 1 juni 2018

Vid årsstämman den 1 juni 2018 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2017 och att disponibla vinstmedel per 31 december 2017 skall balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor (500 000 kronor för 2017) till ordföranden och med 200 000 kronor (200 000 kronor för 2017) vardera till övriga icke anställda styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete föreslås ej. Totalt styrelsearvode utgår därmed med 1 100 000 kronor (1 100 000 kronor för 2017). Beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt specificerad räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Anders Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Saeid Esmaeilzadeh och Anita Tollstadius. Anders Wiklund omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB beslutades genom omval till bolagets revisionsbolag, med Duane Swanson som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2019.

Årsstämman godkände föreslagna instruktioner för valberedningen.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om incitamentsprogram för medarbetare i koncernen. Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s hemsida, www.irras.com. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Alpsten
Finansdirektör och vice VD
+46 706 67 31 06
fredrik.alpsten@irras.com

Detta är IRRAS

IRRAS AB (NASDAQ Stockholm: IRRAS) är ett noterat medicintekniskt bolag i kommersiell fas som fokuserar på utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för hjärnkirurgi. Företagets första produkt IRRAflow™ adresserar de komplikationer som är relaterade till nuvarande behandlingsmetoder vid intrakraniella blödningar. Detta genom en dubbellumenkateter som kombinerar sköljning av katetern med dränering av vätska från sjukdomsområdet. Under behandlingen spolas katetern ren per automatik med jämna mellanrum för att förhindra ocklusion (blockering) av katetern. Eftersom IRRAflow är ett helt slutet system kan det dessutom potentiellt sett minska den dokumenterade infektionsrisken till följd av dessa procedurer.

IRRAS har en unik produktportfölj som skyddas av patent och patentansökningar och har därmed goda förutsättningar för att etablera sig som en ledande aktör på marknaden för medicintekniska produkter. IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i München, Tyskland samt i San Diego, USA. För ytterligare information, besök www.irras.com 

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 22:00 (CET).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar