Erbjudandehandling avseende Novavax erbjudande till aktieägare och teckningsoptionsinnehavare i Isconova offentliggjord

Isconova AB (publ) (”Isconova”) offentliggör att erbjudandehandling avseende Novavax Inc. (”Novavax”) rekommenderade erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Isconova om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Isconova (”Erbjudandet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Novavax webbplats www.novavax.com och Pareto Öhman ABs (”Pareto Öhman”) webbplats www.ohman.se

Erbjudandehandlingen, förtryckta anmälningssedlar och svarskuvert kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i Isconova. Erbjudandehandlingen och icke förtryckta anmälningssedlar kan också laddas ner i elektronisk form från Novavax och Pareto Öhmans webbplatser enligt ovan.

Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Isconovas webbplats www.isconova.se

Uppsala 9 juli 2013
Isconova AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Sven Andréasson, CEO Isconova
Tel: +46-701-60 60 60
E-mail: sven.andreasson@isconova.com 

Om Isconova
Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Bolaget har bred kunskap om vaccinsystem och utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis® Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix- M™. Isconova samarbetar med bland annat J&J/Crucell, Pfizer, Merck & Co., Jenner Institute, Virbac och Genocea. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala och är listat på NASDAQ OMX First North Premier (ticker: ISCO). Pareto Öhman AB är Isconovas Certified Adviser. Ytterligare information om Isconova finns på Bolagets webbplats, www.isconova.se.

Övrig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att lämna ett erbjudande att köpa några värdepapper eller en uppmaning avseende röstning eller godkännande. Novavax har upprättat ett registreringsdokument enligt Form S-4, inkluderande ett prospekt, vilket registrerats hos U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”). Novavax har vidare upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet utgör även en erbjudandehandling upprättad enligt reglerna rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 27 mars 2012. Novavax uppmanar investerare att läsa S-4 prospektet och det svenska prospektet/erbjudandehandlingen angående det föreslagna samgåendet, såväl som andra dokument som registrerats hos SEC och Finansinspektionen, eftersom dessa dokument innehåller väsentlig information. Det är möjligt att erhålla kopior av alla dokument som registrerats hos SEC och Finansinspektionen angående det föreslagna samgåendet, utan kostnad, från SEC:s webbplats (www.sec.gov) respektive Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Det är vidare möjligt att erhålla dokumenten som registrerats hos SEC och Finansinspektionen, utan kostnad, från Novavax webbplats (www.novavax.com )under ”Investor Info”.

Prenumerera