Isconova AB (publ.) - bokslutskommuniké januari-december 2012

FLERA VIKTIGA AVTAL OCH STUDIER KRING ISCONOVAS ADJUVANS MATRIX-M™ UNDER 2012                      

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 18,5 MSEK (23,0)
 • Rörelseresultatet var -37,8 MSEK (-34,0)
 • Resultatet uppgick till -37,9 MSEK (-33,9)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -7,81 SEK (-8,29)
 • Kassaflödet uppgick till 8,6 MSEK (-30,1)

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,8 MSEK (8,2)
 • Rörelseresultatet var -11,5 MSEK (-6,3)
 • Resultatet uppgick till -11,4 MSEK (-6,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,64 SEK (-1,53)
 • Kassaflödet uppgick till 39,4 MSEK (-5,8)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Brittiska Jenner Institute inledde en fas I-studie mot malaria med en vaccinkandidat innehållande Isconovas adjuvans Matrix-M
 • Isconova presenterade data från en egen influensastudie vid “Influenza Vaccines for the World Conference” i Valencia och “World Vaccine Congress” i Lyon
 • Isconovas nyemission om ca 44 MSEK efter emissionskostnader fulltecknad
 • Bo Håkansson ny storägare i Isconova med 11,2 % av aktierna
 • Isconovas adjuvans Matrix-M är planerad att ingå i ett projekt för utveckling av ett vaccin mot mjältbrand (anthrax)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Positiva prekliniska data med Matrix-M presenterades den 4 februari 2013 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine

2012 2011 2012 2011
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Nettoomsättning, MSEK 4,8 8,2 18,5 23,0
Resultat, MSEK -11,4 -6,4 -37,9 -33,9
Resultat per aktie, SEK -1,64 -1,53 -7,81 -8,29
Kassaflöde, MSEK 39,4 -5,8 8,6 -30,1
Likvida medel, MSEK 46,2 37,6 46,2 37,6
Soliditet, % 56% 50% 56% 50%

ISCONOVAS VD SVEN ANDRÉASSON KOMMENTERAR:

”Under 2012 kunde vi rapportera en rad viktiga händelser för Isconova som är snabba och viktiga framsteg på vägen mot att skapa en stark position inom vacciner för humant bruk. Det är inom humansidan som vi ser de stora värdeskapande möjligheterna för bolaget. Inom veterinärmarknaden är vi en etablerad och pålitlig producent av Matrix-baserade adjuvans sedan många år. Denna position strävar vi efter att behålla och konsolidera.”

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Rapporten är Isconova AB:s första rapport som upprättas i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards), se upplysningar i not.

Samtliga uppgifter avser koncernen om ej annat anges. Siffor inom parentes avser utfall för motsvarande period 2011.

VD HAR ORDET

Under 2012 kunde vi rapportera en rad viktiga händelser för Isconova. Två av våra partners - Genocea och Jenner Institute - inledde planenligt kliniska studier av sina vaccinkandidater för genital herpes respektive malaria. För båda dessa vacciner är Matrix-M en viktig komponent. Prövningarna kunde påbörjas efter det att myndigheterna i USA och Storbritannien givit sina godkännanden.

Vår första egna kliniska studie gjordes på säsongsinfluensa och avslutades under första halvåret 2012 med mycket positiva resultat både vad gäller säkerhet och effekt. Samtliga kliniska mål uppnåddes och studien kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift under 2013. Ytterligare en klinisk studie för behandling av humanrabies kommer att genomföras under 2013.

Detta är snabba och viktiga framsteg på vägen mot att skapa en position inom vacciner för humant bruk. Det är inom humansidan som vi ser de stora värdeskapande möjligheterna för bolaget. Inom veterinärmarknaden är vi en etablerad och pålitlig producent av Matrix-baserade adjuvans sedan många år. Denna position strävar vi efter att behålla och konsolidera.

Investeringsbesluten kring våra humanstudier var viktiga. Med egna data för två viktiga indikationer har vi en stark basdokumentation för att kunna attrahera potentiella partners som önskar utveckla dessa vacciner. Vi kan också bygga upp en gemensam databas med patientdata från de olika studierna.

Kostnaderna för dessa vaccinprogram kommer inte att bäras av Isconova utan av respektive partner. I våra diskussioner söker vi ersättningar i form av delmålsbetalningar, produktleveranser samt royalty på framtida vaccinförsäljning.

Veterinärsidan fortsätter att vara viktig för oss. Under året genomförde vi en omförhandling av avtalet med Merck Animal Health avseende priser och leverans av adjuvans för tillverkning av influensavaccin för häst. Samtidigt har Merck trimmat sina lagernivåer av Matrix-C vilket innebar en temporär nedgång i leveranser under 2013.

Vårt interna affärsutvecklingsarbete pågår löpande, och ett antal konkreta diskussioner förs om nya internationella samarbeten. Intresset för Matrix är stort och nya data som tas fram i olika projekt kommer att ytterligare stärka dokumentationen.

Under hösten 2012 genomförde vi en fulltecknad nyemission, som inte bara tillförde bolaget 44 Mkr efter emissionskostnader, utan gav oss även en starkare aktieägarbas med uttalat långsiktig investerarhorisont och förståelse för verksamheten, vilket skapat en fast bas på vilken vi kan vidareutveckla Isconovas projekt.

Tack vare framgångarna under 2012 både med våra egna forskningsprojekt och samarbetena med några av de ledande vaccintillverkarna ser vi fram emot det nya året med stor tillförsikt. Förhoppningsvis ska vi kunna redovisa ytterligare positiva resultat från våra studier och fortsätta attrahera partners att använda vår Matrix-baserade adjuvans både för innovativa human- och veterinärvacciner.

Läs hela rapporten i bifogad PDF-dok.

Prenumerera

Dokument & länkar