Isconova AB (publ.) – delårsrapport januari-juni 2011*)

 

 

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4,2 MSEK (5,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,7 MSEK (-7,7)
 • Resultatet uppgick till -10,5 MSEK (-8,4)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -2,52 SEK (-4,80)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (-7,5)

FÖRSTA HALVÅRET, 1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 8,2 MSEK (10,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,5 MSEK (-13,9)
 • Resultatet uppgick till -20,1 MSEK (-15,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -4,83 SEK (-10,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,1 MSEK (-16,9)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Isconova stärkte sin produkt- och patentportfölj - förvärvade tillgångarna i Nordic Vaccine genom en apportemission och en mindre riktad kontantemission
 • Årsstämma hölls den 5 maj 2011 i Uppsala - stämman fattade bland annat beslut om styrelsens sammansättning, bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission samt införande av ett optionsprogram riktat till vissa styrelseledamöter
 • Isconova påbörjade vaccination i influensastudie
 • Isconova ingick licensavtal med Crucell (Johnson & Johnson-koncernen)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Russell Grieg utsågs till tf VD för Isconova
 • Isconova utökade samarbetet med Genocea

 

Siffror i sammandrag 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
2011 2010 2011 2010 2010
Nettoomsättning, MSEK 4,2 5,3 8,2 10,7 17,8
Rörelseresultat, MSEK -10,7 -7,7 -20,5 -13,9 -28,6
Resultat, MSEK -10,5 -8,4 -20,1 -15,8 -30,5
Resultat per aktie, SEK -2,52 -4,80 -4,83 -10,22 -13,19
Kassaflöde från den löpande -3,0 -7,5 -13,1 -16,9 -29,9
verksamheten, MSEK

*)        Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

VD HAR ORDET

Isconova ska vara förstahandsvalet för vaccinbolag som söker en partner för effektiv vaccinutveckling med hjälp av adjuvans. Vi ska även successivt ta en större ägarandel i de vaccinprodukter vi utvecklar. Under andra kvartalet har vi tagit ytterligare steg i denna ambition.

Vi redovisade under det första halvåret lägre intäkter jämfört med samma period 2010. Intäkter från forskningssamarbeten var lägre, men dessa kan variera över tiden. Lageruppbyggnad hos kund har också påverkat försäljningen negativt under det andra kvartalet i år, men den långsiktiga efterfrågan på våra produkter är fortsatt god. Försäljningen påverkades positivt av de engångsintäkter som Isconova erhöll från det nya licensavtalet med Crucell. Vi har även en kostnadsökning mellan åren till följd av satsningarna på våra egna kliniska studier och uppbyggnaden av vår organisation.

I slutet av maj påbörjades vaccination av den första personen i vår egen kliniska fas I-studie för säsongsinfluensa. Totalt ingår 110 personer i studien, och arbetet med studien löper som planerat.

Vi ingick också ett ytterligare licensavtal med holländska Crucell N.V. Det nya licensavtalet ger Crucell icke-exklusiva rättigheter att använda vår adjuvansprodukt Matrix M™ i HIV- och malariavaccin. Vi utökade nyligen också vårt samarbete/licensavtal med amerikanska Genocea till att omfatta indikationerna malaria and gonorré.

Under det andra kvartalet förvärvade vi även tillgångarna i det danska forsknings- och utvecklingsföretaget Nordic Vaccine A/S. Förvärvet ligger i linje med vår strategi att delta i den pågående marknadskonsolideringen och med de förvärvade patenten stärker vi ytterligare vår position och patentfamilj inom iscom- och Matrix™-teknologierna.

Lena Söderström
Verkställande direktör


 

 

Dokument & länkar