Isconova startar klinisk studie med humant rabiesvaccin

Isconova AB har fått godkännande av den ungerska läkemedelsmyndigheten GYEMSZI att inleda en klinisk fas I-studie med ett humant rabiesvaccin.

Syftet med studien är att utvärdera Isconovas adjuvans Matrix-M™ kombinerat med ett rabies antigen med en reducerad dos samt med färre antal vaccinationer än vad som är fallet med dagens rabiesvacciner. Studien inleds i början av maj, och en första etapp kommer att rapporteras under det fjärde kvartalet 2013.

“Rabiesstudien är en viktig del av Isconovas ökade fokus på humanvacciner och är den femte kliniska studien som initieras med Matrix-M. Förutom de tre studier som våra samarbetspartners har initierat, inleder vi nu vår andra kliniska studie i egen regi. Vi förväntar oss att studien bekräftar Matrix-M:s potential att med bibehållen eller bättre skyddseffekt dels minska antalet nödvändiga injektioner, dels reducera vaccindosen”, säger Isconovas VD Sven Andréasson.

Fas I-studien kommer att omfatta cirka 140 friska frivilliga i sju olika grupper. Syftet med studien är att bedöma säkerhet, effekt och skyddsperiod för ett rabiesvaccin med Matrix-M jämfört med samma rabiesantigen utan adjuvans och även jämfört med ett kommersiellt rabiesvaccin. Studien består av två delar. Den första delen studerar säkerhet och mäter det serologiska och cellulära svaret under de första 42 dagarna. Under den andra delen utvärderas det långsiktiga skyddet i upp till två år efter första immunisering samt effekten av ytterligare en dos vaccin.

Det rabiesantigen som används i studien är producerat av Serum Institute of India Ltd.    

Enligt världshälsoorganisationen WHO dör varje år ungefär 55 000 människor till följd av rabiesinfektioner, varav 30-50% är barn huvudsakligen i Asien och Afrika. Ett antal åtgärder har inletts för att minska spridningen av rabies, och effektiva vacciner är en betydande del av detta arbete.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Andréasson, VD Isconova AB
Tel: 0701 60 60 60
E-post: sven.andreasson@isconova.com

Om Isconova

Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi Matrix™, Equilis®Prequenza, lanserades på veterinärmarknaden 2006. På humanmarknaden finns ett antal vaccin under utveckling innehållande Isconovas tredjegenerations nanopartikel, Matrix- M. Bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Isconova är listat på NASDAQ OMX First North Premier (ticker: ISCO). www.isconova.se

Om Matrix-M™

Matrix-M är ett nanopartikulärt saponin-baserad adjuvans som utvecklats och produceras av Isconova. Matrix-M stimulerar starka immunsvar av både typ Th1 och Th2 och genererar därmed ett potent cellulärt och humoralt skydd.

Om adjuvans

Adjuvans förbättrar effekten av ett vaccin eller läkemedel med bibehållen säkerhet. Adjuvans ökar vaccinets förmåga att bilda antikroppar och inducerar ett cellulärt svar som är viktigt för moderna vacciner.

Om rabies

Varje år dör mer än 55 000 människor – varav 30-50% är barn - på grund av rabiessmitta huvudsakligen i Asien och Afrika. Den största källan till dödsfall från rabies är hundar. Att rensa såret och vaccinera inom några timmar efter kontakt med ett misstänkt smittat djur kan förhindra utvecklingen av rabies. Varje år får mer än 15 miljoner människor vaccineringar i förebyggande syfta efter misstänkt smitta (Världshälsoorganisationen, WHO). Den globala marknaden för rabiesvacciner uppskattas till att vara minst 5 miljarder SEK per år.