Delårsrapport för perioden 2001-01-01 - 2001-09-30

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2001-01-01 - 2001-09-30 · Omsättningen blev 5,5 (3,0) Mkr · Nettoresultatet blev -4,0 (-6,4) Mkr Verksamheten ISEC Intelligent Security AB (publ) är ett teknik-bolag som utvecklar och marknadsför audiovisuella koncept för säkerhetsbevakning och process- övervakning. Bolagets produktprogram omfattar koncept med heltäckande lösningar från stora integrerade - till små - säkerhetssystem. Verksamheten bedrivs i Sverige där bolaget tillsammans med partners levererar kompletta lösningar. Omsättning och resultat Bolagets omsättning hittills under året uppgick till 5,5 (3,0) miljoner kronor och resultat efter finansnetto uppgick till - 4,0 (- 6,4) miljoner kronor. Nya produkter Bolagets nya produkt, IVS COMPACT, som kompletterar och breddar befintligt produkt-program har under perioden lanserats i Sverige, Finland och Norge. Vår målsättning är att med hjälp av denna produkt få ledande aktörer på olika geografiska marknader intresserade av att teckna distributionsavtal av ISECs produkter. Samarbetet med VCS Video Communication Systems AG i Tyskland har resulterat i demonstrationer för potentiella samarbetspartners i Sverige. Intresset för denna typ av lösning bedöms som stort och ISEC prioriterar fortsatt utvecklingsarbete på en utökad produktfamilj för kamerabevakning som använder Internet för överföring av ljud och bild. Marknad Aktiviteterna har koncentrerats till lansering av bolagets nya produkt och samtidig etablering av distributionsavtal med ledande aktörer vilket bedöms leda till ökad marknadspenetration. ISEC har under det senaste kvartalet tecknat distributionsavtal i Storbritannien, Irland, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Ryssland. Dessutom har avtal tecknats med olika distributionskanaler i Sverige. Vidare har ISEC nyligen signerat ett avtal gällande distribution av bolagets produkter i Sverige, Norge och Danmark med en av de större aktörerna i branschen. Detta avtal tillsammans med tidigare tecknade avtal medför att ISEC har lagt en grund för expansion både på hemmamarknaden och på viktiga delar av den europeiska marknaden. Större projekt Leveranser pågår av kameraövervakning för fjärrstyrning av broar i Stockholm samt ett säkerhetssystem till Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Även leveransen av trafik-övervakningssystem för Essingeleden i Stockholm pågår och projektets första etapp avslutas under innevarande år. Leveransen till Arlanda flygplats har avslutats. Utsikter Bolagets affärsmöjligheter har inte lett till avslut i projekt i den utsträckning som tidigare bedömts, bland annat har en förhandling om ett större projekt försenats. Detta har inneburit att försäljning och resultat inte förbättrats i linje med förväntningarna även om omsättning under helåret bedöms bli väsentligt bättre än föregående år oberoende av om bolaget får den order som är under förhandling. Den uteblivna resultat-genereringen har dock medfört att egna kapitalet ytterligare påfrestats och likviditetssituationen avsevärt försämrats. Åtgärder har vidtagits för att reducera kostnadsmassan i bolaget och att förbättra likviditeten i avvaktan på nya affärer. Kapitalsituationen kommer ändock att bli ansträngd. Det bedöms att nu etablerade samarbeten med fler distributionskanaler kommer att leda till en ökad andel produktförsäljning under 2002 vilket är ett viktigt komplement till dagens projektförsäljning. Bolagets produkter och projektorganisation har en god potential. Bolagets styrelse har intensifierat arbetet med att söka olika strategiska och strukturella lösningar för att tillföra kompetens och kapital till ISEC. Nästa rapporteringstillfälle Rapport för helåret 2001 kommer att publiceras den 8 februari 2002. ISEC Intelligent Security AB (publ) ISEC utvecklar och marknadsför övervakningskoncept baserade på audiovisuell informationshantering i modulsystem. Koncepten har ett tidsförsprång inom marknadssegmenten säkerhetsbevakning och processövervakning. ISEC är ett publikt bolag vars aktie är noterad på AktieTorget. DELÅRSRAPPORT 2001-01-01 - 2001-09-30 · Omsättningen blev 5,5 (3,0) Mkr · Nettoresultatet blev -4,0 (-6,4) Mkr Bolagets omsättning hittills under året uppgick till 5,5 (3,0) miljoner kronor och resultat efter finansnetto uppgick till - 4,0 (- 6,4) miljoner kronor. Bolagets affärsmöjligheter har inte lett till avslut i projekt i den utsträckning som tidigare bedömts, bland annat har en förhandling om ett större projekt försenats. Detta har inneburit att försäljning och resultat inte förbättrats i linje med förväntningarna. Av dessa skäl har egna kapitalet ytterligare påfrestats och likviditetssituationen avsevärt försämrats. Åtgärder har vidtagits för att reducera kostnadsmassan i bolaget och att förbättra likviditeten i avvaktan på nya affärer. ISEC har under det senaste kvartalet tecknat distributionsavtal i Storbritannien, Irland, Finland, Lettland, Litauen, Estland och Ryssland. Dessutom har avtal tecknats med olika distributionskanaler i Sverige. Vidare har ISEC nyligen signerat ett avtal gällande distribution av bolagets produkter i Sverige, Norge och Danmark med en av de större aktörerna i branschen. Detta avtal tillsammans med tidigare tecknade avtal medför att ISEC har lagt en grund för expansion både på hemmamarknaden och på viktiga delar av den europeiska marknaden. Den fullständiga kvartalsrapporten finns att hämta via vår hemsida www.isec.se Helsingborg 2001-10-25 För ytterligare information, vänligen kontakta: Niklas Barringer eller Hans-Åke Teinvall telefon 042-33 48 00, e-post info@isec.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00290/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00290/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar