Extra bolagsstämma i ISEC

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISEC · Beslut om bemyndigande avseende apportemission och kontantemission för att genomföra samgående med CSI Communication och stärka kapitalbasen i den nya koncernen Extra bolagsstämma idag i ISEC beslöt att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle öka bolagets aktiekapital med högst 6.300.000 kronor genom utgivande av högst 1.575.000 nya aktier, envar aktie på nominellt 4 kronor. Emissionskursen per aktie skall vara 5,61 kronor. Emissionen skall äga tecknas av CSI Scandinavia AB. Betalning av tecknade aktier skall ske genom att CSI Scandinavia AB till ISEC tillskjuter samtliga 2.000 aktier i CSI Communication AB såsom apportegendom. Vid stämman fattades också beslut om att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle öka bolagets aktiekapital med högst 4.060.460 kronor genom utgivande av högst 1.015.115 nya aktier, envar aktie på nominellt 4 kronor. Emissionskursen per aktie skall vara lägst 10 kronor. Emissionen skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, äga tecknas av ett begränsat antal investerare. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt det som nödvändigt att stärka bolagets kapitalbas genom en riktad emission till vissa särskilda investerare för att därigenom skapa en starkare bas för bolaget efter samgåendet med CSI Communication AB. Bemyndigande som lämnats till styrelsen är villkorade av att styrelsen fattar beslut om båda emissionerna vid samma styrelsemöte. Förutsatt att båda bemyndigandena utnyttjas och full teckning sker för nyemitterade aktier valdes vid stämman Gudrun Adenberg, Thomas Östensson och Staffan Sandström som nya ledamöter i styrelsen och omvaldes Bert Levin, Göran Sigfridsson och Ragnar Lindqvist. Diskussioner har inletts med ett begränsat antal potentiella investerare som kan tänkas deltaga i kontantemissionen. Några bindande utfästelser att teckna aktier i kontant-emissionen har inte lämnats. Helsingborg den 21 december 2001 För ytterligare information kontakta Rolf Bergström, styrelseordförande, ISEC (tel: 070-515 85 40) Niklas Barringer, VD, ISEC (tel: 042-33 48 00) Ytterligare information om ISEC Intelligent Security AB återfinns på www.isec.se Ytterligare information om CSI Communication AB återfinnes på www.csi- com.se ISEC utvecklar och marknadsför övervakningskoncept baserade på audiovisuell informationshantering i modulsystem. Koncepten har ett teknikförsprång inom marknadssegmenten säkerhetsbevakning och processövervakning. ISEC är ett publikt bolag vars aktie är noterad på AktieTorget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01160/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01160/bit0003.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar