Pressmeddelande från ISEC Intelligent Security AB (publ)

Pressmeddelande från ISEC Intelligent Security AB (publ) ISEC utvecklar och marknadsför övervakningskoncept baserade på audiovisuell informationshantering i modulsystem. Koncepten har ett teknikförsprång inom marknadssegmenten säkerhetsbevakning och processövervakning. ISEC är ett publikt bolag vars aktie är noterad på AktieTorget. ISEC PRESSMEDDELANDE · Samgående med CSI Communication · Informationsbroschyr om samgåendet tillgänglig · Prognosen för nettoomsättningen under 2001 är cirka MSEK 7,5 och resultatet efter skatt cirka -MSEK 4,6 · Ansträngd likviditet och balansräkning · Order för MSEK 1 från svenskt kärnkraftverk Samgående med CSI Communication Som aviserades i pressmeddelande den 5 december 2001 har ISEC kommit överens om att gå samman med CSI Communication AB. Den nya koncernen får en stark position inom kamerabevakning på den svenska marknaden för säkerhetsbevakning och processövervakning. Målsättningen är att inom tre år bli den ledande leverantören av audiovisuella produkter, system och tjänster inom marknaderna för säkerhetsbevakning och processövervakning i Sverige. ISEC och CSI Communication kompletterar varandra väl och de fasta kostnaderna kan reduceras genom synergieffekter. Den nya koncernen bedöms nå en nettoomsättning om cirka MSEK 50 under 2002 och visa ett resultat efter skatt om cirka MSEK 2. För 2003 bedöms nettoomsättningen komma att uppgå till MSEK 60 och resultat efter skatt till cirka MSEK 4,7. Samgåendet avses genomföras per den 31 december 2001 genom att ISEC förvärvar samtliga aktier i CSI Communication. Köpeskillingen uppgår till MSEK 8,8 och förvärvskostnaden till MSEK 11,4 efter att till köpeskillingen lagts bedömda transaktions- och omstruktureringskostnader. Därmed beräknas en goodwill om MSEK 8,0 uppstå i ISEC. Som betalning för aktierna i CSI Communication erhåller det av RFB AB helägda dotterbolaget CSI Scandinavia 1.575.000 nyemitterade aktier i ISEC. Dessa emitteras till en kurs om 5,61 kronor per aktie. Av dessa nyemitterade aktier skall CSI Scandinavia vidareförsälja 385.000 till S Sandström Invest AB, som är ett bolag helägt av Staffan Sandström, som avses föreslås till ny styrelseordförande i den nya koncernen. Apportemissionen till CSI Scandinavia är villkorad av att en kontantemission sker på lägst 1.000.000 aktier till en kurs om lägst 10 kronor per aktie till en begränsad krets större och speciellt utvalda intressenter. Efter genomförda emissioner och vidare försäljning avses CSI Scandinavia att inneha cirka 34% av aktierna i ISEC och därmed bli största enskilda ägare i detta bolag. Övriga aktier avses ägas av ISECs nuvarande aktieägare, cirka 25%, nya intressenter, cirka 30%, och S Sandström Invest AB, cirka 11%. Styrelsen i ISEC har föreslagit bolagsstämman om att få bemyndigande att fatta erforderliga beslut för genomförande av apport- och kontantemissionerna samt kallade till extra bolagsstämma den 21 december 2001 i Helsingborg för beslut om bemyndigande, vilka avses att utnyttjas så snart kontantemissionen blivit garanterad av potentiella intressenter. Samgåendet är vidare villkorat av att CSI Communication och Philips överenskommer om vissa framtida villkor i sin affärsrelation. I samband med överenskommelsen med CSI Scandinavia om samgåendet har initiala kontakter tagits med vissa potentiella intressenter för att efterhöra deras intresse av att deltaga i kontantemissionen. Något bindande åtagande att teckna aktier i kontantemissionen har hittills inte lämnats. Informationsbroschyr om samgåendet I anledning av samgåendet har upprättats en informationsbroschyr som från och med denna dag hålls tillgänglig på ISECs hemsida och på begäran kommer att sändas till bolagets aktieägare. ISEC prognos 2001 ISEC har under fjärde kvartalet inte ännu fått effekt av tidigare under året tecknade samarbetsavtal. Detta förhållande och att en förväntad större order inte kunnat tecknas har medfört betydande påfrestningar på ISECs likviditet och balansräkning och ett ansträngt läge varför styrelsen i ISEC vidtagit åtgärder. Ett kapitaltillskott är erforderligt för att stärka likviditeten och kapitalstrukturen samt kunna genomföra samgåendet med CSI Communication och efterföljande integrerings- och expansionsplaner. ISEC bedömer att försäljningen under 2001 kommer att uppgå till cirka MSEK 7,5 och att resultatet efter skatt blir cirka -MSEK 4,6. Order från svenskt kärnkraftverk ISEC har fått en order om cirka MSEK 1 från ett svenskt kärnkraftverk. Denna order får sin huvudsakliga positiva resultateffekt först under 2002. Uttalande från styrelseordföranden "ISEC har hamnat i ett ansträngt ekonomiskt läge och styrelsen har arbetat intensivt med att finna en uthållig lösning för bolaget. Vi ser därför samgåendet med CSI Communication som en möjlighet för ISEC att vidareutveckla affärsverksamheten med långsiktig uthållighet och därmed attrahera erforderligt nytt kapital. Kombinationen mellan ISECs teknologibas och CSI Communications säljkompetens erbjuder en spännande affärsmöjlighet och borde vara av intresse för investerare som vill äga aktier i ett mindre bolag i en bransch under stark utveckling" säger Rolf Bergström, styrelseordförande i ISEC. Helsingborg den 17 december 2001 För ytterligare information kontakta Rolf Bergström, styrelseordförande, ISEC (tel: 070-515 85 40) Niklas Barringer, VD, ISEC (tel: 042-33 48 00) Ytterligare information om ISEC Intelligent Security AB återfinns på www.isec.se Ytterligare information om CSI Communication AB återfinnes på www.csi- com.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00320/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00320/bit0001.pdf

Om oss

ISEC utvecklar och marknadsför audiovisuella övervakningssystem.

Dokument & länkar