Isofol Medical offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag

Isofol Medical AB (publ), ett läkemedelsbolag i klinisk fas, offentliggör härmed att erbjudandet avseende teckning av nya aktier i samband med noteringen av bolagets aktier (”Erbjudandet”) blivit väsentligt övertecknat. Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och internationella investerare. Noteringen på Nasdaq Forst North Premier har varit framgångsrik och handeln inleds idag. 

Anders Rabbe, VD, kommenterar: 
“Det stora intresset för att bli aktieägare i Isofol, både från svenska, europeiska och amerikanska investerare är en stark signal att Isofols utveckling av Modufolin® står på stadig grund och att den framtida kommersiella potentialen ser mycket bra ut. Vi kan också välkomna mer än 2 600 nya aktieägare, varav en del är mycket välkända institutioner. Det innebär att Isofol är finansierade fram till registreringen av Modufolin® som förväntas ske 2021. Nu kan vi fokusera på att genomföra den slutliga patientstudien." 

Jan-Eric Österlund, arbetande styrelseordförande, kommenterar:
“Vi är väldigt nöjda med att finansieringen av den slutliga patientstudien varit så lyckosam. Nu kan vi ta Modufolin® hela vägen till registrering och förhoppningsvis förbättra livet för hundratusentals cancerpatienter varje år. Det starka stödet vi fått från namnkunniga investerare inom läkemedelsområdet och flera internationella fonder kommer att hjälpa oss i förhandlingar med framtida samarbetspartners avseende potentiella licenseringsavtal när vi förbereder för lanseringen av Modufolin®.” 

Erbjudandet i sammandrag: 

  • Som tidigare kommunicerats är priset i Erbjudandet 29 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde om 487 miljoner SEK före nyemissionen. 
  • I Erbjudandet såldes 14 828 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 46,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. 
  • Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, åtar Bolaget sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 1 482 800 nya aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). 
  • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet högst 16 310 800 aktier, motsvarande cirka 49,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. 
  • Nyemissionen kommer att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 430–473 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning Övertilldelningsoptionen utnyttjas. 
  • Det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 31 604 500 om Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas och 33 087 300 om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet. 
  • De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare i Sverige och internationellt, både specialister och generalister, samt investerare från den svenska allmänheten. Av dessa ingår en grupp välrenommerade investerare som tecknat en betydande del av Erbjudandet, bestående av bland andra Handelsbanken Fonder, AFA Försäkring, Rhenman & Partners, Swedbank Robur, Gustavia Fonder och Alfred Berg. 
  • Handeln i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier inleds idag den 4 april 2017 under kortnamnet ISOFOL (ISIN-kod: SE0009581051). 
  • Handeln är villkorad fram till likviddagen, vilken väntas vara den 6 april 2017. 

Rådgivare 
Pareto Securities agerade som Global Coordinator and Sole Bookrunner och Vinge agerade som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden är Certified Advisor till Isofol. 

Bakgrund till Erbjudandet 
Den huvudsakliga anledningen till Erbjudandet är att finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin®, som ska genomföras i första behandlingslinjen för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Givet en framgångsrik studie förväntas Isofol erhålla ett marknadsgodkännande för Modufolin® inom ovannämnda indikation. Dessutom, som del av Isofols utvecklingsplan för Modufolin®, planerar Bolaget att genomföra andra studier, så som inom rescue therapy efter HDMTX-behandling av osteosarkompatienter samt andra kompletterande studier med målsättningen att underlätta kommersialiseringen av Modufolin®. 

Vidare anser Isofols styrelse och ledning att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt nästa steg i bolagets utveckling och kommer att öka kännedomen ytterligare hos nuvarande och möjliga partners, kunder och opinionsbildare inom läkemedelsindustrin. Erbjudandet och Noteringen kommer även att gynna Isofols framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas tillgodose Bolagets finansieringsbehov för Bolagets planerade utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Isofols styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. 

Tredje vanligaste cancerformen 
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®. 

Om Isofol Medical AB (publ) 
Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. 

Om Modufolin® 
Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier. 

För ytterligare information, kontakta: 
Anders Rabbe, VD, Isofol
Mob: +46 70 764 65 00
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com 

Jan-Eric Österlund, arbetande styrelseordförande, Isofol
Mob: +44 77 853 68 155
E-post: jan-eric@osterlund.co.uk 

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. 

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. 

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, "antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan", ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar