Notering av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier och offentliggörande av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Isofol Medical AB (publ) (”Isofol” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas, offentliggjorde den 13 mars 2017 sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Idag offentliggör Bolaget priset och prospektet för Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandet omfattar 14 828 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 46,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, åtar Bolaget sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 1 482 800 nya aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet högst 16 310 800 aktier, motsvarande cirka 49,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
 • Erbjudandet kommer att genomföras till ett fast pris om 29 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets aktier om cirka 487 miljoner SEK före Erbjudandet.
 • Nyemissionen som genomförs som del av Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 430–473 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning Över-tilldelningsoptionen utnyttjas. 
 • Bolaget har sammanlagt mottagit teckningsförbindelser motsvarande cirka 235 miljoner SEK eller 55 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.
  - Ett antal svenska och internationella institutioner har åtagit sig att, på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt cirka 215 miljoner SEK eller 50 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av bland annat Cornerstone Investors: Handelsbanken Fonder (50 miljoner SEK) och AFA Försäkring (20 miljoner SEK).
  - Utöver dessa har ett antal befintliga ägare tecknat aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 20 miljoner SEK.
 • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Isofol har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Beräknad första handelsdag för Isofols aktier är den 4 april 2017 under kortnamnet ”ISOFOL” och beräknad likviddag är den 6 april 2017.
 • Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs i dag den 20 mars 2017 på Isofols hemsida och på Pareto Securities hemsida.
 • Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner, Avanza och Nordnet är Selling Agents och Vinge är legal rådgivare.

Bakgrund till Erbjudandet
Den huvudsakliga anledningen till Erbjudandet är att finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin®, som ska genomföras i första behandlingslinjen för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Givet en framgångsrik studie förväntas Isofol erhålla ett marknadsgodkännande för Modufolin® inom ovannämnda indikation. Dessutom, som del av Isofols utvecklingsplan för Modufolin®, planerar Bolaget att genomföra andra studier, så som inom rescue therapy efter HDMTX-behandling av osteosarkompatienter samt andra kompletterande studier med målsättningen att underlätta kommersialiseringen av Modufolin®.

Vidare anser Isofols styrelse och ledning att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt nästa steg i bolagets utveckling och kommer att öka kännedomen ytterligare hos nuvarande och möjliga partners, kunder och opinionsbildare inom läkemedelsindustrin. Erbjudandet och Noteringen kommer även att gynna Isofols framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas tillgodose Bolagets finansieringsbehov för Bolagets planerade utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Isofols styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Anders Rabbe, VD, kommenterar:
”Vi har haft en bra resa och är nu mycket nära målet att kunna erbjuda hundratusentals cancerpatienter avsevärt förbättrade utsikter. Intresset bland institutionella investerare har också varit stort med investerare som Handelsbanken Fonder och AFA Försäkring i spetsen och flera andra bakom dem. Vi står nu inför den avgörande kliniska studien för att få vårt läkemedel Modufolin godkänt för behandling av kolorektalcancer. Vi har regulatoriskt stöd från både EMA och FDA för vårt kliniska utvecklingsprogram och resultat från pågående studier ser mycket lovande ut.”

Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, kommenterar:
”Vi är mycket stolta över att nuvarande ägare har haft möjlighet och intresse att finansiera bolaget hela vägen genom utvecklingsarbetet fram till den avgörande sista kliniska studien. Men för att verifiera Modufolins effektivitet behövs ytterligare resurser och en börsnotering ger oss den möjligheten. En stor andel patienter svarar fortfarande inte på cancerbehandling, och vi hoppas genom Modufolin kunna förbättra livet för många av dessa. Det är sällan man möter en möjlighet att kunna kombinera patientnytta med kommersiella möjligheter så tydligt som med Modufolin.
 Jag vill därför å bolagets vägnar välkomna institutioner och allmänheten att teckna aktier i nyemissionen och ta del av företagets framtida utveckling.” 

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel publiceras på Isofols IR-hemsida www.isofol.se/ipo och på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com/corp/isofolmedical. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst www.avanza.se samt på Nordnets internettjänst www.nordnet.se.

Preliminär tidsplan

Anmälningsperiod för allmänheten:  21 mars 2017–31 mars 2017 
Anmälningsperiod för institutionella investerare:  21 mars 2017–3 april 2017 
Besked om tilldelning:  4 april 2017 
Första dag för handel på Nasdaq First North Premier:  4 april 2017 
Likviddag:  6 april 2017 

Tredje vanligaste cancerformen
Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga.

Om Modufolin®
Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Rabbe, VD, Isofol
Mob: +46 70 764 65 00
E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com 

Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, Isofol
Mob: +44 77 853 68 155
E-post: jan-eric@osterlund.co.uk 

Viktig Information
Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar