ISR Holding publicerar Q4 rapport samt bokslut 2017

ISR är ett svenskt läkemedelsbolag verksamt inom fältet immunterapi och infektionssjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus ligger på utveckling av läkemedel för behandling av virusinfektioner såsom HIV och genital herpes. ISR:s forsknings- och utvecklingsprogram har som målsättning att ta fram nya och unika läkemedelskandidater som kan stimulera kroppens egna immunförsvar. Under det gångna året har bolaget tagit fram ett antal immunstimulerande molekyler, vilka befinner sig i de sista faserna av prekliniskt utvecklingsarbete.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- 2017-10-17 utses Ola Winqvist till ny VD med start i januari 2018.
- 2017-12-01 lämnar ISR in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning fas IIa.
- 2017-12-05 går ISR’s läkemedelskandidat, ISR-397, in i slutlig preklinisk fas inför första dosen i människa.).

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

- 2018-01-12 erhöll ISR godkännande av Läkemedelsverket för en Fas IIa studie.
- 2018-01-22 startar ISR två nya program mot TBC och cancer.

Sammanfattning av finansiell information

Fjärde kvartalet 2017-10-01 - - 2017-12-31
Rörelseintäkter                      0
Rörelseresultat                    - 4,9 mkr
Resultat per aktie                - 0,27 kr
Soliditet                                  87%

Helårsperioden 2017-01-01 - - 2017-12-31
Rörelseintäkter                      0
Rörelseresultat                    - 21,3 mkr
Resultat per aktie                - 1,15 kr
Soliditet                                  87%

VD Ola Winqvist kommenterar

Utvecklingen av immunterapier inom framför allt cancerområdet fortsätter att vara i fokus inom läkemedelsindustrin. Samtidigt som flertalet allvarliga virusinfektioner, cancersjukdomar och även vissa bakteriella sjukdomar såsom TBC utgör stora globala hälsoproblem så har den medicinska vetenskapen alltmer börjat fokusera på utvecklingen av läkemedel som primärt stimulerar och förstärker immunförsvaret. Kunskaperna om immunsystemets betydelse för försvaret och bekämpandet av sjukdomar har ökat väsentligt under senare år och utvecklandet av läkemedel med immunsystemet som primär angreppspunkt gör att ISR befäster en stark internationell position inom fältet.

För ytterligare information 

Ola Winqvist, VD
Telefon: +46 70 542 79 39
E-mail:   ola.winqvist@israb.se
 

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 14 fabruari 2018, kl. 08:47 CET. 

Om ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)
ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00

Ola Winqvist, VD
ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Email: info@israb.se
Phone: +46 (0) 70 54 27 939

Address:
Rörstrandsgatan 58
113 40 Stockholm, Sweden

Om oss

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.israb.se

Prenumerera

Dokument & länkar