Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum onsdagen den 9 maj 2012, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 3 maj 2012 och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl.16.00 fredagen den 4 maj 2012 under adress ITAB Shop Concept AB, Box 9054, 550 09 Jönköping, per telefon 036-31 73 00 eller via mail på adress info@itab.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 3 maj 2012, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av justeringsmän

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2011

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

13. Val av styrelseledamöter och ordförande

14. Val av valberedning

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18. Beslut om emission av konvertibler till anställda

19. Övriga frågor

20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Johan Rapp och Johan Storm, föreslår att Johan Rapp utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 1,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2011. Avstämningsdag blir måndagen den 14 maj 2012. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden AB fredagen 18 maj 2012.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs;

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott ska ett belopp om högst 100 000 kronor per utskott att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut;

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning;

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders Moberg, Johan Rapp, Per Rodert, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt;

f) omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för valberedningens arbete finns på www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2013, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2013. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot. Från aktieägare som tillsammans representerar över 80 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har inkommit förslag till en valberedning bestående av Anders Rudgård som ordförande, Johan Rapp och Johan Storm.

 

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra konvertibelprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2013. Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Emission av konvertibler till anställda (punkt 18)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 40 000 000 kr fördelat på högst 400 000 konvertibler. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2016. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB (publ) och dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda skall även räknas personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning. Konvertiblerna skall tecknas från och med den 4 juni till och med den 14 juni 2012. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2012. Konvertiblerna skall löpa med ränta från och med den 1 juli 2012. Räntan erläggs årsvis i efterskott och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i de fullständiga villkoren för ITAB Shop Concept Konvertibler 2012/2016), jämte räntemarginal som bl.a. baseras på konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna. Den årliga räntan uppgår till STIBOR 90 dagar med ett tillägg om 2,70 procentenheter vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 110 kronor, en konverteringskurs om 132 kronor, STIBOR 90 dagar om 2,25 procent samt en riskfri ränta om 1,52 procent. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni till och med den 10 juni 2016. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 24 maj till och med den 30 maj 2012. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmast helt krontal varvid 50 öre skall avrundas nedåt. Konverteringskursen skall dock vara lägst 100 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 000 000 kr, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,6 procent av aktiekapitalet och 0,8 procent av röstetalet, baserat på dagens antal utestående aktier. Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen skall motsvara konvertiblernas nominella belopp. Teckning skall ske med högst det belopp som ryms inom lånebeloppet och den tillåtna aktiekapitalhöjningen. Erbjudandet skall avse högst 30 000 konvertibler för varje tillsvidareanställd. Tilldelning garanteras samtliga teckningsberättigade om minst 200 konvertibler. Vid överteckning skall i första hand samtliga teckningsberättigade erhålla sin garanterade tilldelning. Tilldelning utöver den garanterade tilldelningen skall ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler anmälan avser med en post i taget till dess samtliga konvertibler är tilldelade. Tilldelning beslutas av styrelsen. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Styrelsens bedömning är därför att förslaget till konvertibelprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek samt till att det från och med den 1 december 2012 inte föreligger något existerande aktiebaserat incitamentsprogram, framstår som rimligt. Styrelsen har inför fastställandet av förslaget till villkor för ITAB Shop Concept Konvertibler 2012/2016 låtit Remium Nordic AB utföra värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln, dels av konverteringsrättens värde enligt den s.k. Black & Scholes-metoden baserat bl.a. på en volatilitet om 30 procent i den noterade aktien av serie B i bolaget. Emissionskursen för konvertiblerna bedöms på grundval av nämnda värdering motsvara marknadsvärdet vid utgivandet.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

YTTERLIGARE INFORMATION

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.itab.se. Årsredovisning och material inför stämman kommer att sändas till samtliga aktieägare. Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital till 38 077 705 kronor bestående av totalt 15 231 082 aktier, varav 3 900 000 av serie A och 11 331 082 av serie B, motsvarande sammanlagt 50 331 082 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Jönköping i april 2012

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

Denna information lämnades för offentliggörande den 10 april 2012 kl. 9.00.

För ytterligare information, kontakta:

ITAB Shop Concept AB 
CEO, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82                                                                         

CFO Magnus Olsson
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 544 47 89

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 36 31 73 00

www.itab.se

ITAB är marknadsledare i Europa på kassadiskar och levererar över 20 000 kassadiskar om året till detaljhandeln. ITAB Shop Concept AB, som är noterat vid OMX Nordic Exchange, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Verksamheten består av projektledning, design, utveckling, tillverkning och försäljning. I konceptsortimentet ingår butiksinredningar i främst trä och metall, butiksutrustning såsom kassadiskar, entrésystem och butiksbelysning. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 341 Mkr 2011.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar