Kallelse till årsstämma i ITAB Shop Concept AB (publ)

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum onsdagen den 7 maj 2014, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014 och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl.16.00 onsdagen den 30 april 2014 under adress ITAB Shop Concept AB, Box 9054, 550 09 Jönköping, per telefon 036-31 73 00 eller via mail på adress ir@itab.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 30 april 2014, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2013
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om ändring av bolagsordning
 19. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
 20. Beslut om emission av konvertibler till anställda
 21. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm, föreslår att Fredrik Rapp utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 3,00 kr per aktie för räkenskapsåret 2013. Avstämningsdag blir måndagen den 12 maj 2014. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2014.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs;

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter;

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott ska ett belopp om totalt 100 000 kronor per utskott att fördelas med 40 000 kr till respektive utskotts ordförande och 30 000 kr vardera till respektive utskotts övriga ledamöter;

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning;

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders Moberg, Fredrik Rapp,
Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt nyval av Sune Lantz.

f) omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande samt nyval av Fredrik Rapp som styrelsens vice ordförande.

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till revisorer för en mandatperiod om ett år.

Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för valberedningens arbete finns på
www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2015, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2015. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägarna Tord Johansson och Pomonagruppen AB, som tillsammans representerar 81,42 procent av rösterna och 53,88 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit förslag inför årsstämma 2015 om Anders Rudgård och Johan Storm som medlemmar i valberedningen. Från aktieägaren Tord Johansson som representerar 53,10 procent av rösterna och 24,25 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit förslag om Fredrik Rapp som medlem i valberedningen. Förslag till valberedning består av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2015. Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen. Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolaget och respektive befattningshavare. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Riktlinjerna ska gälla för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att första stycket, tredje meningen i § 4 i bolagsordningen ändras genom att nuvarande lydelse utgår och ersätts av följande: ” Aktier ur serie A kan utges till ett antal om lägst 7 800 000 och högst 31 200 000 och aktier ur serie B till ett antal om lägst 16 200 000 och högst 64 800 000.”

Styrelsen föreslår även att § 5 i bolagsordningen ändras genom att nuvarande lydelse utgår och ersätts av följande: ”Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.”

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (punkt 19)

Styrelsen för ITAB Shop Concept AB föreslår att årsstämman den 7 maj 2014 fattar beslut om att öka antalet aktier genom att varje aktie delas upp i 2 aktier (aktiesplit 2:1).

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 23 maj 2014. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier öka från 16 953 205 till 33 906 410, varav
7 800 000 av serie A och 26 106 410 av serie B. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst. Den föreslagna uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från 2,50 kr till 1,25 kr.

Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

Styrelsens förslag till beslut om emission av konvertibler till anställda (punkt 20)

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 30 000 000 kr fördelat på högst 200 000 st konvertibler. Konvertiblerna föreslås löpa från och med den 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2018. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB (publ) och dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda skall även räknas personer som senast vid teckningstidens utgång träffat avtal om kommande tillsvidareanställning.

Konvertiblerna skall tecknas från och med den 22 maj till och med den 2 juni 2014. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 1 juli 2014.

Konvertiblerna skall löpa med ränta från och med den 1 juli 2014. Räntan erläggs årsvis i efterskott och skall utgöra STIBOR 90 dagar (såsom definieras i de fullständiga villkoren för ITAB Shop Concept Konvertibler 2014/2018) med ett tillägg om 2,00 procentenheter.

Aktie som tillkommit på grund av Konvertering medför, med de undantag som framgår av de fullständiga villkoren för ITAB Shop Concept Konvertibler 2014/2018, rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Konverteringen verkställts.

Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 juni 2018 till och med den 11 juni 2018. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 115 procent av den för aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 12 maj till och med den 16 maj 2014. Den sålunda framräknade konverteringskursen skall avrundas till närmast helt krontal varvid 50 öre skall avrundas nedåt. Konverteringskursen skall dock vara lägst 125 kr. För det fall att den konverteringskurs som fastställs enligt ovan skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda en ökning av aktiekapitalet med mer än 500 000 kronor efter full konvertering till denna konverteringskurs, ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala ökningen av aktiekapitalet blir 500 000 kronor. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 500 000 kr, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,2 procent av aktiekapitalet och 0,4 procent av röstetalet, baserat på dagens antal utestående aktier.

Konvertiblerna emitteras till nominellt belopp, vilket motsvarar konverteringskursen. Teckningskursen skall motsvara konvertiblernas nominella belopp.

Teckning skall ske med högst det belopp som ryms inom lånebeloppet och den tillåtna aktiekapitalhöjningen. Erbjudandet skall avse högst 15 000 konvertibler för varje tillsvidareanställd. Tilldelning garanteras samtliga teckningsberättigade om minst 150 konvertibler. Vid överteckning skall i första hand samtliga teckningsberättigade erhålla sin garanterade tilldelning. Tilldelning utöver den garanterade tilldelningen skall ske pro rata i förhållande till det antal konvertibler anmälan avser med en post i taget till dess samtliga konvertibler är tilldelade. Tilldelning beslutas av styrelsen.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. Styrelsens bedömning är därför att förslaget till konvertibelprogram, med hänsyn till villkoren och tilldelningens storlek framstår som rimligt.

Med hänsyn till att konvertiblerna skall tecknas av anställda till ett beräknat marknadspris bedöms inte konvertibelprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Utspädningseffekten av ITAB Shop Concept Konvertibler 2014/2018 kan dock komma att påverka resultatet per aktie i enlighet med redovisningsstandarden IAS 33.

Värdering

Styrelsen har inför fastställandet av förslaget till villkor för ITAB Shop Concept Konvertibler 2014/2018 låtit Elleme AB utföra värdering, dels av värde på lånedelen i konvertibeln, dels av konverteringsrättens värde enligt den s.k. Black & Scholes-metoden baserat bl a på en volatilitet om 30 procent i den noterade aktien av serie B i bolaget. Emissionskursen för konvertiblerna bedöms på grundval av nämnda värdering motsvara marknadsvärdet vid utgivandet.

Styrelsen föreslår stämman att styrelseordföranden och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

YTTERLIGARE INFORMATION

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats
www.itab.se där även anmälnings- och fullmaktsformulär inför stämman finns att ladda ner. Årsredovisning och material inför stämman kommer att sändas till samtliga aktieägare. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. 

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital till 42 383 012,50 kronor bestående av totalt 16 953 205 aktier, varav 3 900 000 av serie A och 13 053 205 av serie B, motsvarande sammanlagt 52 053 205 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Jönköping i april 2014

ITAB Shop Concept AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
CEO  Ulf Rostedt 
Telefon:  46 36 31 73 00
Mobil:  46 70 694 86 82

Box 9054, SE-550 09 JÖNKÖPING   
Telefon: 46 [0]36 31 73 00
www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.

Om oss

TAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar