Delårsrapport januari till september 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 1999 * Omsättningen uppgick till 822 Mkr (757) * Resultatet ökade med 36% till 53,7 Mkr (39,4) * Vinst per aktie uppgick till 5,45 kr (4,05) * Förvärv av Carex Formplast, TEGEMA och Sabina Inredningar * Etablering av plasttillverkning i Estland * Avyttring av Westal Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 822 Mkr (757) och resultatet efter finansiella poster till 53,7 Mkr (39,4). I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med 1,9 Mkr (-4,1). Vinsten per aktie uppgick för perioden till 5,45 kr (4,05). Soliditeten var vid periodens slut 27% (24). Förvärv I slutet av februari har Carex Formplast AB i Nynäshamn förvärvats. Carex utvecklar, konstruerar, tillverkar och säljer plastartiklar med därtill hörande verktyg. Dessutom utför Carex efterbearbetning, montering och packning av slutprodukt. Kunderna finns i huvudsak inom telekom- och medicintekniska området. I maj förvärvades TEGEMA AB i Nyköping. Bolagets verksamhet är att som underleverantör utveckla och tillverka elektronik inom områdena kommunikation, styrning och övervakning. TEGEMAs styrka är att kunna ta hand om en kunds projekt från idé till löpande tillverkning. Företaget har en omsättning på 25 Mkr och antalet anställda uppgår till 32. I september avyttrades belysningsföretaget Westal AB med en mindre realisationsvinst. Försäljningen av Westal, som har ingått i affärsområde Elektronik, är ett led i ITABs strävan att koncentrera affärsområdets resurser till elektronikproduktion. I slutet av tredje kvartalet förvärvades inkråmet i Teamplast AS, Estland. Verksamheten består av tillverkning och försäljning av tekniska plastprodukter. Kunderna är i huvudsak svenska och finländska företag inom elektronik och medicintekniska området. Företaget har en omsättning på 3 MSEK och antalet anställda uppgår till 10. Verksamheten, som ändrar namn till Bladhs Eesti AS, kommer att ingå i affärsområde Plast och fungera som ITAB Plasts plattform i de baltiska staterna. Efter periodens slut har Sabina Inredningar AB i Sävsjö förvärvats. Sabinas verksamhet består huvudsakligen av tillverkning och försäljning av butiksinredningar. Sabina har en omsättning på 25 Mkr med god lönsamhet och antalet anställda uppgår till 22. Företaget är inne i ett mycket expansivt utvecklingsskede och har kapacitet att med befintlig produktionsutrustning väsentligt öka volymen. Sabina ingår i affärsområde Butiksutrustning och samverkar med övriga butiksinredningsföretag, främst Legra Produktion AB i Nässjö. Affärsområde Elektronik Tredje kvartalet har medfört ett förbättrat resultat för affärsområdet som helhet. Orderläget är gott, bland annat har ITAB Neon erhållit en större order av trafiksignaler med lysdioder till Stockholms stad. Gruppens omsättning uppgick för perioden till 71 Mkr (60) och rörelseresultatet till 9,7 Mkr (4,8). Affärsområde Butiksutrustning Gruppens bolag har haft en bra utveckling under det tredje kvartalet. Antonson Gruppen har haft god orderingång och fakturering, främst mot dagligvaruhandeln. För ITAB Inredning och Expo-Kaluste har tredje kvartalet inneburit fortsatt bra fakturering. Legra Sverige genomför ett förändringsarbete, vilket medför ett successivt förbättrat resultat. För Legra Danmark återstår fortfarande ett omstruktureringsarbete innan lönsamhet uppnås. I Norge har aktiviteterna inom butiksinredning varit på en hög nivå under hela hösten. Detta har inneburit ett bättre resultat för Legra Norge. Affärsområdets omsättning uppgick till 508 Mkr (464) och rörelseresultatet till 41,4 Mkr (22,1). Affärsområde Plast Gruppens bolag har haft en varierande orderingång under perioden med ett lägre resultat än förväntat. Carex Formplast är beroende av utvecklingen inom telekommarknaden och har fått en försening av orderingången med förlust som följd. Etableringen i Estland genom Bladhs Eesti innebär att plastgruppen i högre grad kan tillfredsställa kundernas behov av legoformsprutning med manuella inslag och kompletterande montering. Omsättningen uppgick för perioden till 246 Mkr (236) och rörelseresultatet till 25,5 Mkr (33,7). Investeringar och likviditet Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 46 Mkr (150), varav 16 Mkr är hänförliga till företagsaffärer, 6 Mkr till fastigheter och 24 Mkr till maskiner och inventarier. Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 79 Mkr (72). I slutet av oktober har koncernens svenska bolag erhållit besked från SPP om eventuell gottgörelse för erlagda pensionspremier på ca 23 Mkr. Beloppet har tills vidare ej aktiverats i koncernens balansräkning. Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 1999 avlämnas torsdagen den 10 februari 2000 och bolagsstämma äger rum tisdagen den 2 maj 2000. Jönköping den 2 november 1999 Thord Johansson verkställande direktör Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00450/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00450/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Prenumerera

Dokument & länkar