Delårsrapport januari till september 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2001 · Omsättningen ökade med 8% till 987 Mkr (910) · Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 49,8 Mkr (58,1) · Vinst per aktie efter beräknad full skatt, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 4,90 kr (5,45) · Avtal med ICA förlängt ytterligare två år · Avtal med KappAhl om leverans av nytt butiksinredningskoncept Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för delårsperioden uppgick till 987 Mkr (910) och resultat efter finansiella poster till 47,6 Mkr (77,0). I periodens resultat ingår jämförelsestörande poster med -2,2 Mkr (18,9). Årets belopp består huvud-sakligen av omstruktureringskostnader i Danmark medan föregående års avser återbäring av pensionsmedel från SPP. Aktiedata och nyckeltal Vinst per aktie efter beräknad full skatt uppgick till 5,00 kr (7,35) och justerat eget kapital per aktie till 44,70 kr (38,60). Soliditeten var vid periodens slut 30% (31). Tredje kvartalet Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 281 Mkr (271), vilket motsvarar en ökning med 4%. Resultat efter finansiella poster uppgick under kvartalet till 6,1 Mkr (16,8). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med -0,4 Mkr (0). Exklusive dessa poster uppgick tredje kvartalets resultat till 6,5 Mkr (16,8). Resultatminskningen kan härledas till samtliga tre affärsområden. Viktiga händelser Affärsområde Butiksutrustning har träffat överenskommelse med ICA Handlarnas AB i Sverige och Hakon Gruppen A/S i Norge om förlängning av avtalet om leveranser av butiksinredning samt entré- och köledarsystem. Avtalet beräknas ha ett ordervärde på ca 200 Mkr under en avtalstid om två år. ITAB Inredning Nässjö har tecknat avtal om leveranser av KappAhls nya butiksinredningskoncept. Konceptet är utvecklat genom ett samarbete mellan TEArk, KappAhl och ITAB Inredning. KappAhl kommer att under de närmaste åren profilera en betydande del av sitt butiksbestånd samt etablera ett antal nya butiker i såväl de nordiska länderna som Tjeckien och Polen. Affärsområde Butiksutrustning Affärsområdet tillverkar kassadiskar, entrésystem och kompletta butiksinredningar för i första hand dagligvaruhandeln. Gruppen tillhandahåller även skyltställ, märksystem, vågar och packmaskiner för butiker. Omsättningsökningen kan främst härledas till den nyförvärvade holländska verksamheten samt en god försäljningsutveckling på den norska marknaden. Årets resultat är emellertid lägre än föregående års på grund av en svagare marknad i Finland samt att verksamheten i Holland initialt medfört förluster. Orderingången är dock bra, främst i Sverige och Norge, vilket ger förutsättningar för en god utveckling framöver. Avtal om leveranser av butiksinredning till Systembolaget, KappAhl och ICA kommer att bidra positivt till verksamheterna i framför allt Jönköping och Nässjö, där omfattande kapacitetsökningar genomförs. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 631 Mkr (550) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 40,5 Mkr (49,9). Affärsområde Elektronik Affärsområdet bedriver utveckling och kontraktstillverkning av elektronik. Dessutom tillverkas egna produkter såsom trafiksignaler med lysdioder, mobilt ljus och neonrör. Ökningen av omsättningen kan främst tillskrivas Telmia Konsult & Industri, som förvärvades under andra kvartalet föregående år. Det nyförvärvade ETA Trafiksystem, som utvecklar och säljer trafiksignaler och andra väginformations-system, är ett komplement till affärsområdets försäljning av egna produkter såsom lysdiodsignaler. Den fortsatta försvagningen i konjunkturen har påverkat elektronikmontageverksamheten ytterligare negativt under det tredje kvartalet. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 100 Mkr (81) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 7,6 Mkr (6,9). Affärsområde Plast Affärsområdet består av två delar, formsprutning och övrig plastbearbetning, som tillsammans representerar ett brett kompetensområde vad gäller såväl material som produktionsmetoder. Det är främst bolagen inom formsprutning som påverkats negativt av konjunkturförsämringen med lägre omsättning och resultat som följd. Avvecklingen av verksamheten i Nynäshamn har dock medfört minskad intern överkapacitet, vilket ger ett ökat resursutnyttjande i de övriga formsprutningsenheterna. Företagen inom övrig plastbearbetning har trots försvagning i konjunkturen haft bra fakturering och god orderingång. Omsättningen för delårsperioden uppgick till 260 Mkr (282) och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, till 23,7 Mkr (23,2). Investeringar Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 107 Mkr (48), varav 2 Mkr är hänförliga till företags-affärer, 77 Mkr till fastigheter och 28 Mkr till maskiner och inventarier samt immateriella anläggningstillgångar. Tredje kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 37 Mkr (24). Likviditet Koncernens likvida medel inklusive beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick på balansdagen till 144 Mkr (176). Nästa rapportdatum Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2001 kommer att avlämnas torsdagen den 7 februari 2002. Jönköping den 25 oktober 2001 Thord Johansson Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01140/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01140/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

ITAB utvecklar, förvärvar och driver varuproducerande företagsgrupper med unika och/eller marknadsledande produkter inom tre områden: Elektronik, Butiksutrustning och Plast.

Dokument & länkar