Offentliggörande av utfallet av Ittur Industrier AB:s erbjudande till aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig inte till sådana personer, vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Ittur Industrier AB ("Ittur") offentliggjorde den 29 juni 2005 ett offentligt kontant-erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Rörvik Timber AB (publ) ("Rörvik"), i enlighet med Aktiemarknadsnämndens beslut avseende tillämpning av Näringslivets Börskommittés bestämmelser om budplikt ("Erbjudandet"). Erbjudandet var ovillkorat och löpte ut den 3 oktober 2005. Vid anmälningsperiodens utgång fastställdes att 461 aktieägare i Rörvik representerande totalt 96 719 B-aktier, motsvarande 0,7 procent av kapitalet och 0,3 procent av rösterna i Rörvik, har accepterat Erbjudandet. Ittur har ej förvärvat aktier utanför Erbjudandet. Ittur äger därmed efter förvärv av 96 719 B-aktier, enligt ovan, sammanlagt 1 723 802 A-aktier och 5 956 836 B-aktier i Rörvik, motsvarande 55,4 procent av kapitalet och 76,2 procent av rösterna. Redovisning av likvid till de aktieägare som accepterat Erbjudandet påbörjas den 11 oktober 2005. "Vi har under anmälningsperioden kunnat följa den positiva utvecklingen för aktiekursen i Rörvik. Vår bedömning att Erbjudandet inte skulle vara förmånligt för aktieägarna i Rörvik var således korrekt och mot bakgrund härav är vi nöjda med att så få aktieägare har accepterat Erbjudandet." säger Johan Hansen, VD i Ittur. Vasatorp den 4 oktober 2005 Ittur Industrier AB Johan Hansen Verkställande direktör Frågor besvaras av Johan Hansen, tel nr 042-23 53 70, och vice verkställande direktören i Ittur Industrier AB Mikael Kjell, tel nr 042-23 53 70.

Prenumerera

Dokument & länkar