Delårsrapport 1.1 - 30.9.1999

DELÅRSRAPPORT 1.1 - 30.9.1999 JAAKKO PÖYRY GROUP:S RESULTAT PER AKTIE FÖRBÄTTRADES MED 38 PROCENT Omsättning och resultat Jaakko Pöyry Group-koncernens omsättning för perioden januari - september 1999 utgjorde 277,7 miljoner EUR (182,1 miljoner EUR under motsvarande period föregående år). Koncernens rörelsevinst uppgick till 18,4 (14,4) miljoner EUR och vinsten efter finansiella poster till 17,3 (12,9) miljoner EUR. Koncernens vinst för perioden var 10,3 (7,4) miljoner EUR och vinsten per aktie 0,76 (0,55) EUR. Omsättningen ökade inom alla affärsområden förutom Skogsindustrin, där omsättningen blev på samma nivå som under motsvarande period senaste år. Rörelsevinsten ökade inom affärsområdena Energi, Infrastruktur och Miljö samt Processindustri. Lönsamheten inom affärsområdet Consulting, skogsindustri försvagades beroende på kostnader som uppstått i samband med grundandet av JP Capital International Ltd; i övrigt förbättrades lönsamheten. Koncernens orderstock uppgick i slutet av september till 364,2 miljoner EUR. Jaakko Pöyry Group-koncernens och Electrowatt Engineering-koncernens sammanlagda orderstock uppgick till 285,5 miljoner EUR vid slutet av år 1998. Orderstocken ökade inom affärsområdena Skogsindustri, Energi samt Infrastruktur och Miljö. Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade. Finansiering och investeringar Koncernens likviditet var fortsatt god under rapportperioden. Vid slutet av september uppgick koncernens kassamedel till 40,8 miljoner EUR och räntebärande skulder till 54,8 miljoner EUR, så de räntebärande nettoskulderna utgjorde 14,0 miljoner EUR. Vid slutet av 1998 uppgick de räntebärande nettoskulderna till 20,4 miljoner EUR. Minskningen beror i huvudsak på att Electrowatt Engineering-koncernen, som från årets början ingår i koncernen, inte har lån. Koncernens nettoskuldsättningsgrad sjönk från 28,8 procent vid slutet av år 1998 till 17,2 procent. Koncernens investeringar under rapportperioden utgjorde 6,9 (4,0) miljoner EUR. Investeringarna bestod i huvudsak av dataprogram, - 2(12) system och -utrustning. Utöver nämnda investeringar har Jaakko Pöyry Group Oyj under rapportperioden ökat sitt aktieinnehav i Electrowatt Engineering AG, genomfört en omstrukturering i Brasilien och förvärvat andelar i dotterbolag såsom redovisas under rubriken koncernstruktur nedan. Investeringar i dotterbolags aktier utgör sammanlagt cirka 12 miljoner EUR. Koncernstruktur Jaakko Pöyry Group-koncernen strävar aktivt till att bygga ut sitt kontorsnät i syfte att betjäna sina kunder lokalt. Denna strävan stöds av kundernas ökade outsourcing av projekterings- och konsulttjänster samt av deras globalisering. Koncernen har som mål att ytterligare utvidga sin teknologi- och know-how-bas genom att förvärva teknologiska marknadsledare inom koncernens viktigaste affärsområden. Dessa företags kunnande kan säljas effektivt via koncernens globala kontorsnät. För att uppnå ovan redovisade mål har koncernens företagsstruktur utvecklats och utvidgats på olika sätt under rapportperioden. Jaakko Pöyry Group Oyj utnyttjade 11.1.1999 sin optionsrätt för att öka sitt 49,0 procents aktieinnehav i Electrowatt Engineering -koncernens moderbolag Electrowatt Engineering AG till 70,0 procent. Resterande 30,0 procent förvärvades 23.4.1999. Den totala köpesumman för 51,0 procent uppgick till 9,4 miljoner EUR. Electrowatt Engineering-koncernens omsättning för rapportperioden uppgick till 89,9 miljoner EUR och rörelsevinsten till 7,2 miljoner EUR. Jaakko Pöyry Group-koncernen har avstått från sitt 40,0 procents innehav i den brasilianska ingenjörsbyrån Jaakko Pöyry Engenharia Ltda. Jaakko Pöyry Group och de övriga ägarna i Jaakko Pöyry Engenharia Ltda har slutit ett avtal enligt vilket Jaakko Pöyry Group övertar skogsindustriverksamheten och det tidigare intressebolaget fortsätter sin verksamhet på andra områden. I samband med omstruktureringen övertog Jaakko Pöyry Group Jaakko Pöyry Engenharia Ltda:s skogsindustriverksamhets tillgångar, skulder och personal samt en kontorsfastighet vars värde utgör 1,9 miljoner EUR. Jaakko Pöyry Groups helägda dotterbolag Jaakko Pöyry Tecnologia Ltda fortsätter med ovannämnda skogsindustriverksamhet med cirka 50 anställda. Som en del av avtalet beträffande uppdelningen av Jaakko Pöyry Engenharia Ltda förvärvade Jaakko Pöyry Group Jaakko Pöyry Chilena Ltda:s hela aktiestock. Bolaget, som verkar inom affärsområdet Skogsindustri, har cirka 30 anställda i Santiago och Concepcion i Chile. Därtill ökade Jaakko Pöyry Group sitt aktieinnehav i Jaakko 3(12) Pöyry Argentina S.A. till 60,0 procent. Bolaget har cirka 50 anställda och verkar främst inom infrastrukturrelaterade projekt. De nya ägandeförhållandena trädde i kraft fr.o.m. början av september 1999. Jaakko Pöyry Oy, ett bolag inom affärsområdet Skogsindustri, har i juni förvärvat 55,0 procent av den polska ingenjörsbyrån Interpap Sp. Interpap Sp är Polens ledande skogsindustrikonsult och kommer också att expandera sin verksamhet till Polens växande energimarknad. Bolaget har cirka 50 anställda. JP Projektteknik AB har i september förvärvat 51,0 procent av den svenska skogsindustrikonsulten Rigel Consult i Gävle AB. Bolaget betjänar också gruv-, metall- och kärnkraftsindustrin. Bolaget har cirka 50 anställda. Jaakko Pöyry Oy har efter rapportperiodens slut utökat sitt innehav i JP Engineering AS i Norge genom att förvärva resterande 45 procents andel av bolagets minoritetsägare. JP Engineering AS har cirka 50 anställda. Soil and Water Ltd, ett bolag inom affärsområdet Infrastruktur och Miljö, har i juni förvärvat hela aktiestocken i Oy Suoraplan Ltd. Bolaget har specialiserat sig på projektering av underjordiska utrymmen, trafiktunnlar, broar och hamnkonstruktioner. Bolaget har 8 anställda. Avsikten är att fortsätta utveckla koncernens affärsverksamhet och struktur under innevarande år och nästa år. Utvecklingen kommer att ske i huvudsak genom företagsförvärv, som koncentreras på områdena energi, samt infrastruktur och miljö. Affärsområdet skogsindustri kommer enligt planerna att bygga ut sitt kontorsnät i Mellaneuropa och Nordamerika. År 2000 År 2000 projekten framskrider planenligt. Koncernens adb-infrastruktur görs år 2000-kompatibel. Aktiekapital och aktier Jaakko Pöyry Group Oyj:s ordinarie bolagsstämma 18.3.1999 bemyndigade bolagets styrelse att besluta om höjning av aktiekapitalet genom nyemission samt om att emittera masskuldebrevs- och/eller optionslån. Avsikten är att höja aktiekapitalet genom nyteckning och på basen av masskuldebreven och optionsbevisen med högst 5,0 miljoner FIM (0,8 miljoner EUR) genom att erbjuda till teckning högst 1,0 miljoner nya aktier. Av bemyndigandet återstår 432 514 aktier att erbjuda till teckning. Bemyndigandet är i kraft till 18.3.2000. 4(12) Jaakko Pöyry Group Oyj:s styrelse beslöt den 23.4.1999 att höja bolagets aktiekapital med 2 837 430 FIM (0,5 miljoner EUR), dvs. från 68 500 000 FIM till 71 337 430 FIM genom en riktad emission till Electrowatt Engineerig AG:s säljare, Ernst Göhner Stiftung (378 324 aktier) och Nordostschweizerische Kraftwerke AG (189 162 aktier). För aktierna betalades 58 FIM per aktie. Emissionsvinsten, totalt 30 076 758 FIM (5,0 miljoner EUR), har bokförts till överkursfonden. Efter emissionen ökade aktieantalet från 13 700 000 till 14 267 486. Bolagsstämman år 1998 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet gäller maximalt 685 000 aktier, av vilka bolaget år 1998 har förvärvat 597 200 aktier. Den ordinarie bolagsstämman år 1999 godkände som fortsättning på det tidigare bemyndigandet ett nytt bemyndigande beträffande förvärv eller överlåtelse av maximalt 685 000 av bolagets egna aktier, vilket motsvarar 5,0 procent av bolagets totala antal aktier. Av bemyndigandet återstår att förvärva 87 800 aktier. Bemyndigandet är i kraft till 18.3.2000. Det till Jaakko Pöyry Group-koncernens personal år 1998 riktade optionslånet på 13,0 miljoner FIM är fulltecknat. Optionsbevisen i anslutning till optionslånet berättigar till teckning av maximalt 1,3 miljoner av bolagets aktier, vars teckningstid inleds till en del 1.4.2000 och som upphör för alla optionsbevis 30.4.2005. Bolagets aktier noteras på fondbörserna i Helsingfors och Stockholm. Aktiens genomsnittliga avslutskurs på Helsingfors fondbörs under rapportperioden var 9,79 EUR, den högsta avslutskursen var 13,00 EUR och den lägsta 7,70 EUR. Omsättningen av bolagets aktier var 10,1 miljoner stycken (70,8 procent av det totala antalet aktier). På Stockholms fondbörs var den genomsnittliga avslutskursen 90,99 SEK och omsättningen 59 050 stycken. Finvest Oyj, Jaakko Pöyry Group Oyj:s tidigare största ägare, har i april 1999 sålt hela sitt aktieinnehav i Jaakko Pöyry Group Oyj, totalt 5,8 miljoner aktier motsvarande 42,4 procent av alla aktier. Försäljningen riktades till Finvest Oyj:s aktieägare. Utsikter Investeringsaktiviteten inom skogsindustrin gäller främst ombyggnader av pappersmaskiner. Det ökade antalet ombyggnader har ökat orderstocken för affärsområdet Skogsindustri. Nyinvesteringarna har också återhämtat sig under det tredje kvartalet. Nyinvesteringsprojekten beräknas ge en något lägre marginal än långtidsmedeltalet inom affärsområdet ifråga. 5(12) Rapportperiodens resultat för affärsområdet Skogsindustri är sämre än senaste år och på årsnivå kommer resultatet som väntat att bli sämre än senaste år. Marknadsläget har förbättrats inom skogsindustrin, vilket kommer att ha en positiv inverkan på framtidsutsikterna för affärsområdet Consulting, skogsindustri. Hela årets resultat för affärsområdet Consulting, skogsindustri väntas bli på senaste års nivå. Resultatet och orderstocken för affärsområdet Energi har ökat under rapportperioden och av denna orsak kommer hela årets resultat att förbättras betydligt jämfört med föregående år. Verksamheten inom affärsområdet Infrastruktur och Miljö har varit fortsatt stabil och resultatet kommer att förbättras jämfört med föregående år. Resultatutvecklingen och orderstocken inom affärsområdet Processindustri är tillfredsställande och resultatet kommer att förbättras jämfört med senaste år. Koncernens rörelsevinst för rapportperioden har förbättrats med 4,0 miljoner EUR (28 procent). Koncernens orderstock har ökat med 78,7 miljoner EUR (28 procent). Koncernens resultat kommer att förbättras jämfört med föregående år i enlighet med uppställda mål. Vanda, den 3 november 1999 Jaakko Pöyry Group Oyj Styrelsen Jaakko Pöyry Group Oyj Erkki Pehu-Lehtonen Teuvo Salminen Närmare uppgifter: Erkki Pehu-Lehtonen, verkställande direktör, telefon +358 9 8947 2999, +358 400 468 084 Teuvo Salminen, verkställande direktörens ställföreträdare telefon +358 9 8947 2872, +358 400 420 285 Edvard Krogius, investerarrelationer, telefon +358 9 8947 3002, +358 40 551 3388 www.poyry.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991104BIT00010/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar