J&W föreslår aktieinlösen

J&W FÖRESLÅR AKTIEINLÖSEN Styrelsen för J&W föreslår att en extra bolagsstämma skall besluta om att erbjuda bolagets aktieägare inlösen av var 6:e aktie till en inlösenkurs om 44 kronor per aktie. Bakgrunden till förslaget om inlösen är att J&W efter avyttringen av fastigheter för 210 Mkr uppnått en mycket stark finansiell ställning. Styrelsen för AB Jacobson & Widmark (publ) har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma den 2 november 1998 skall fatta beslut om inlösen av aktier. Slutligt antal aktier som föreslås bli inlösta kommer att motsvara högst 1 033 471 av det totala antalet aktier i J&W och kommer att fastställas genom ett anmälningsförfarande. Inlösenbeloppet föreslås uppgå till 44 kronor per aktie, vilket innebär ett sammanlagt inlösenbelopp om högst 45 472 724 kronor. Bakgrunden till förslaget om inlösen är att J&W efter avyttringen av fastigheter för 210 Mkr uppnått en mycket stark finansiell ställning. Som ett resultat av fastighetsför-säljningen avser bolaget att återbetala skulder om ca 195 Mkr. Nettokassan uppgick pro forma 30 juni 1998 till 85 Mkr, vilket bedöms väsentligen överstiga J&Ws behov. Även efter genomförd inlösen enligt styrelsens förslag är J&W ett skuldfritt bolag och bedöms ha en fortsatt mycket god finansiell ställning. Inlösen föreslås ske genom nedsättning av aktiekapitalet med ett belopp motsvarande de inlösta aktiernas nominella värde (tio kronor per aktie) och därutöver genom ned-sättning av reservfonden och överkursfonden med 34 kronor per aktie. Sista dag för handel med aktier inklusive inlösenrätter föreslås bli den 5 november 1998. Styrelsens förslag innebär att aktieägarna ges möjlighet att delta i inlösenförfarandet med en aktie för varje fullt sextal aktier. Bolaget kommer att utge inlösenrätter som skall kunna handlas under perioden 16 november - 8 december. Anmälningsperioden för inlösen föreslås löpa ut den 11 december 1998. De närmare detaljerna i inlösen-programmet kommer att framgå av det informationsmaterial inför bolagsstämman som styrelsen avser att offentliggöra den 23 oktober 1998. Utbetalning av lösenlikviden kommer att ske sedan rättens tillstånd till nedsättningarna har erhållits, vilket beräknas ske tidigast i mars 1999. Ägare i J&W med tillsammans mer än 60 % av röster och kapital har förklarat att de stödjer styrelsens förslag. Styrelsen i AB Jacobson & Widmark För mer information var vänlig kontakta ekonomidirektör Anders Svensson, tel 08-731 20 44, e.post: anders.svensson@jacwid.se AB Jacobson & Widmark är ett börsnoterat, tekniskt konsultföretag. Vi har ca 1200 medarbetare och är representerade över hela Sverige. Omsättningen uppgår till ca 900 Mkr. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom mark- och anläggningsteknik, byggprojektering, bygg-administration, VVS-teknik samt el- och teleteknik. Huvuddelen av verksamheten bedrivs under J&W-namnet. VVS-teknik bedrivs under namnet EVR & Wahlings och el- och teleteknik under namnet SJÖLANDERS.