J&Ws bokslutkommuniké för 2000

J&WS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 * Omsättningen ökade med 47% till 1 189 (808) Mkr * Resultatet före skatt uppgick till 223,0 (63,7) Mkr och resultatet per aktie efter skatt till 30:76 (12:20) kr * I avvaktan på att en tvist med SPP löses har fordran på SPP reducerats med 30,5 Mkr * Rörelseresultatet i J&Ws konsultrörelse exkl KM-förvärvet förbättrades under året med 30% till 77,6 (59,8) Mkr * Rörelseresultatet i KMs konsultrörelse uppgick under andra halvåret till -1,0 (-15,0) Mkr * Styrelsen föreslår utdelning av 13:50 kr per aktie samt återköp av egna aktier Fortsatt god marknad Efterfrågan inom stora delar av J&W-koncernens marknad har varit hög även under fjärde kvartalet. Kapacitetsutnyttjandet inom flera affärsområden har fortsatt att öka. Liksom tidigare under året har den industrirelaterade konsultverksamheten haft en något svagare efterfrågan. Den bygg- och anläggningsrelaterade konsultverksamheten har en konstant hög efterfrågan. Investeringarna i tredje generationens mobiltelefoninät förväntas öka J&Ws konsultmarknad ytterligare. J&W som marknadsledare Året har präglats av J&Ws satsning på tillväxt parallellt med fortsatta lönsamhetsförbätt-ringar. I maj månad förvärvades Säkab i Malmö med 14 medarbetare. I juni förvärvade J&W det då börsnoterade Kjessler & Mannerstråle AB med 800 medarbetare. I oktober förvärvades Bo Lönner AB med 50 medarbetare. Inom flera affärsområden har nyrekryteringen också varit omfattande. Totalt har antalet medarbetare under året ökat från knappt 1 200 till cirka 2 000. J&W har genomgått en förändring som inte bara kan mätas i volym. Genom nyförvärv och organisk tillväxt har verksamheten både breddats och fördjupats. Nya teknikområden som arkitektur, akustik, kvalitets- och miljöcertifiering, miljöledning, industriell automation, industriell IT, bredband och telekommunikation har tillkommit. Inom J&Ws traditionella verksamhetsområden har kompetensen förstärkts och det nya J&W har härigenom skaffat sig en marknadsledande ställning på ett flertal orter och inom en lång rad teknikområden. Fusionsarbetet avslutas Arbetet med att fusionera J&W och KM har löpt planenligt. Antalet avhopp till följd av fusionen har begränsats till ett 50-tal medarbetare vilket är lägre än beräknat. I december slutfördes samordningsförhandlingar avseende anställningsvillkor. Vid årsskiftet samord-nades ekonomi- och lönesystemen. Från årsskiftet bedrivs i stort sett all verksamhet i moder- bolaget. Koncernen är i sin helhet Kvalitets- och Miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Utbild-ning och implementering av J&Ws Företagssystem, som utgör grunden för certifieringen, har under december månad skett i hela KM. Samtidigt har J&Ws former för strategisk målstyr-ning införts i de nytillkommande verksamheterna. J&Ws resultatuppföljningssystem är nu fullt ut implementerat i gamla KMs enheter. Fortsatta resultatförbättringar Trots expansionen och arbetet med fusionsprocessen har den "gamla" J&W- verksamheten fortsatt att uppvisa goda resultat. J&W exklusive KM- förvärvet uppvisar en volymtillväxt på 13% till 912,8 (808) Mkr. Rörelseresultatet har ökat med 30% till 77,6 (59,8) Mkr. Rörelsemarginalen i J&W-verksamheten har stigit till 8,5 (7,4) %. J&W-verksamheten har för fjärde kvartalet en omsättning på 281,8 Mkr och ett rörelse-resultat på 30,9 Mkr innebärande en rörelsemarginal på 11%. Verksamheten inom KM har under året som helhet omsatt 594,7 (669,4) Mkr. Rörelse-resultatet har ökat från 1,0 Mkr till 8,9 Mkr. Från och med halvårsskiftet konsolideras KMs resultat i J&W-koncernen. Under andra halvåret har KM omsatt 275,8 (311,6) Mkr och haft ett rörelseresultat på - 1,0 (-15,0) Mkr. Skillnaden mellan J&Ws och KMs rörelsemarginaler beror dels på den kostsamma bolagsstruktur som KM har haft, dels på att kapacitetsut-nyttjandet totalt sett varit lägre inom KM. Riskreservationer för uppdrag och konsultskador har gjorts efter samma kriterier som hittills gällt inom J&W. De höga overheadkostnader som belastat verksamheten inom KM har åtgärdats i anslutning till fusionen. Från och med årsskiftet kommer overheadkostnaden per medarbetare i konsultverksamheten att sjunka för J&W-koncernen som helhet och i särskilt hög grad för de verksamheter som fram till årsskiftet bedrivits i KM. I delårsbokslutet per september avsattes 50 Mkr för strukturåtgärder. De åtgärder som genomförts innebär att ett antal chefer och administratörer har sagts upp eller övergått i konsultrollen, att datasystem och stabsorganisationer har integrerats samt att samlokali-seringar inletts på en lång rad orter. Ett gemensamt profilprogram har tagits fram. Struktur- åtgärderna beräknas säkerställa årliga resultatförbättringar på 45 Mkr med full effekt från år 2002. Under fjärde kvartalet har 13,6 Mkr av strukturreserven utnyttjats och 36,4 Mkr kvarstår som reserv för utbetalningar efter årsskiftet. Genom strukturåtgärderna har vi lagt grunden för att de rörelsemarginaler som gällt inom J&W de senaste åren kan gälla för hela det nya fusionerade bolaget som på årsbasis kommer att omsätta cirka 1,5 Mdr. Vid jämförelse av rörelseresultat mellan J&Ws tidigare affärsområden och KMs dotterbolag måste beaktas att redovisningsprinciperna under året inte har varit helt lika. Inom J&W har omkostnaderna i juli månad fördelats ut på de övriga 11 månaderna. För J&W innebär detta att juli månad ger ett nollresultat. Inom KM har omkostnaderna i juli helt belastat juli månads resultat, vilket innebär att juli månad enskilt blir en betydande förlustmånad. Från och med årsskiftet kommer det fusionerade J&W att i detta avseende tillämpa de redovisningsprinciper som gällt inom KM. Resultatet i vårt norska intressebolag Multiconsult AS har fortsatt att förbättras under året. Vår resultatandel i Multiconsult uppgick under året till 7,9 (4,7) Mkr. Förvärvet av KM J&Ws förvärv av KM innebär en initial goodwill på 123 Mkr som kommer att skrivas av på 10 år. Den goodwillavskrivning som belastar år 2000 avseende KM-förvärvet uppgår därmed till 6,2 Mkr. Härtill kommer att förvärvet fram till årsskiftet inneburit en räntebelastning på cirka 8 Mkr. Förvärvet av KM finansierades huvudsakligen genom banklån på 310 Mkr. Bland annat genom de utbetalningar av SPP-medel som skett under hösten har de ränte-bärande skulderna avseende KM-förvärvet reducerats till 150 Mkr vid årets slut. Kvarstående skuld kommer att amorteras inom tre år. Total goodwillavskrivning som belastar år 2000 är 10,3 Mkr. SPP-medel SPP har i tidigare meddelanden uppgett att J&Ws andel av överskottsmedlen uppgår till 250 Mkr. Av dessa medel har 182 Mkr utbetalats under år 2000. Bland de kvarstående medlen finns en post på brutto 36,5 Mkr (nuvärdesberäknade till 30,5 Mkr) allokerade för ett tidigare dotterbolag i J&W. SPP har vid årsskiftet lämnat besked om att man inte längre anser att dessa medel tillhör J&W. J&W anser emellertid att dessa medel skall tilldelas J&W. I avvaktan på en slutlig lösning av denna tvist är posten inte inräknad som en fordran på SPP i årsbokslutet för år 2000. Det nu tvistiga beloppet har kassaflödeseffekt först om drygt 4 år. Av de medel som SPP tilldelat J&W återstår därmed 29,1 Mkr i nuvärdesberäknad fordran som en tillgångspost att kvitta mot pensionspremier under år 2001. Skillnaden mellan bruttobeloppet och den nuvärdesberäknade fordran uppgår till 1,9 Mkr och kommer att utgöra en finansiell intäkt under år 2001. De fordringar KM-bolagen har på SPP per årsskiftet uppgår till brutto 142,0 Mkr och är nuvärdesberäknade till 119,9 Mkr. Mellanskillnaden på 22,1 Mkr kommer att redovisas som en finansiell intäkt under de kommande fyra åren. De finansiella intäkterna hänförbara till KMs SPP-medel beräknas därmed överstiga de räntekostnader J&W har för förvärvet av aktierna i KM. Teckningsoptioner till anställda Efter beslut på ordinarie bolagsstämma erbjöds de anställda under våren 310 000 optioner för nyteckning av aktier i bolaget. I vårens optionsprogram fastställdes priset per option till 9:50 kr och ger möjlighet till nyteckning av en aktie i april 2003 till ett pris på 148 kr per aktie. För att i anledning av KM-förvärvet ge möjlighet för anställda i KM att delta i ett likartat optionsprogram har en extra bolagsstämma i november beslutat emittera ytterligare 200 000 optioner. I det senare optionsprogrammet fastställdes priset per option till 10:50 kr och ger möjlighet till nyteckning av en aktie i december 2003 till ett pris av 161 kr per aktie. Totalt har nu 374 100 optioner försålts till drygt 500 anställda. De försålda teckningsoptionerna motsvarar vid full nyteckning en utspädning på 7,2%. Mot bakgrund av föreslagen utdelning kommer villkoren i optionsprogrammet att omräknas. Investeringar Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgår till 47,3 (21,7) Mkr. Totalt har J&W under året investerat 364,5 (8,0) Mkr i förvärv av dotterbolag. Stark finansiell ställning De likvida medlen uppgår per den 31 december till 68,1 (103,4) Mkr. Härtill kommer en outnyttjad checkkredit på 30 Mkr. Genom utdelning av 13:50 kr per aktie under våren minskade likviditeten med 69,8 Mkr. Vid årsbokslutet kvarstår en sammanlagd nuvärdes-beräknad fordran på SPP på 149 Mkr, en räntebärande låneskuld avseende KM-förvärvet på 150 Mkr och övriga räntebärande skulder på 30,4 Mkr. Nettokassan inklusive den nuvärdesberäknade fordran på SPP uppgår till 36,7 (103,4) Mkr. Styrelsen föreslår bolagstämman att dela ut 13:50 kr per aktie. Vidare har styrelsen fattat beslut om förslag till den ordinarie bolagsstämman om återköp av egna aktier. Förslaget omfattar mandat för styrelsen att återköpa upp till 10% av utestående aktier och mandatet föreslås gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2002. Moderbolaget Omsättningen i moderbolaget har under året uppgått till 850,6 (794,9) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 190,6 (47,1) Mkr. I och med förvärvet av KM har metoderna för beräkning av värdet på pågående uppdrag samordnats mellan de i koncernen ingående juridiska personerna. För moderbolaget har förändringen medfört att pågående uppdrag minskat med 30 Mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 97,9 (75,7) Mkr. Under året investerades 41,5 (21,7) Mkr i materiella anläggningstillgångar samt 377,4 Mkr i förvärv av dotterbolag. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 30,6 Mkr. Utsikter för år 2001 Efterfrågan på konsulttjänster inom J&Ws marknader har stegvis förbättrats och ligger nu på en hög nivå. Tecken på avmattning i den internationella konjunkturen kan komma att återverka även på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden. För år 2001 räknar vi dock med ett relativt högt kapacitetsutnyttjande. Under år 2001 förväntas omsättningen överstiga 1,5 Mdr och resultatet från verksamheten kraftigt överstiga föregående år. [REMOVED GRAPHICS] Upplysningar För ytterligare upplysningar kontakta VD Thomas Erséus, tel 08-688 65 28 eller e-post, thomas.erseus@jw.se Bolagsstämma och rapporttillfällen under 2001 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 22 mars kl 17.00. Delårsrapporter kommer under innevarande år att publiceras 24 april, 8 augusti och 23 oktober. Stockholm den 15 februari 2001 AB Jacobson & Widmark (publ) Styrelsen Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] [REMOVED GRAPHICS] Definitioner av nyckeltal se sidan 41 i årsredovisningen för 1999 J&W är ett utvecklingsinriktat konsultföretag. Verksamheten bedrivs i sex samverkande affärsområden: J&W Arkitektur och Design, J&W Byggprojektering, J&W Energi och Miljö, J&W Management, J&W Samhällsbyggnad och J&W Systems. J&W är börsnoterat sedan 1976, nu på Stockholms Fondbörs O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00740/bit0001.pdf

Dokument & länkar