Delårsrapport 2001-01-01-2001-09-30

Delårsrapport 2001-01-01 - 2001-09-30 Rörelsens intäkter uppgick till 1 424,1 Mkr (1 234,7 Mkr), en ökning med 15 procent. Rörelseresultatet steg med 18 procent till 33,0 Mkr (28,0 Mkr). Resultat efter finansnetto ökade till 28,7 Mkr (24,0 Mkr), en ökning med 19 procent. Bruttovinstmarginalen förbättrades till 30,8 procent (27,1 procent). Rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent (2,3 procent). Vinst per aktie uppgick till 2,09 kr (1,78 kr). Reviderad prognos - bedömningen är att JCs resultat efter finansnetto blir något bättre eller i nivå med föregående års resultat. Antalet egna butiker har ökat med 12 och uppgår till 59 av totalt 273. Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker uppgick till 1 730,4 Mkr (1 571,9 Mkr), en ökning med 10,1 procent. I jämförbara butiker är ökningen 3,5 procent, vilket klart överstiger marknadens tillväxt. Av den totala försäljningen utgör försäljningen i egna butiker 27,0 procent (19,3 procent). Marknad Sverige utgör den viktigaste marknaden för JC. I HUIs senaste prognos för Sverige bedöms detaljhandeln öka med 3,5 procent år 2001. För kläder är prognosen en ökning med 1,0 procent, en kraftig revidering från föregående rapport som visade på 3,0 procent. Revideringen visar en tydlig bild av det försämrade konjunkturläget. Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige som tidigare uppvisat stora tillväxttal, har vuxit med endast 0,2 procent hittills i år. Även på JCs övriga marknader Norge, Tyskland, Finland och Danmark uppvisar branschen en liknande utveckling. Försäljning Tredje kvartalet JC fortsätter att ta marknadsandelar men försäljningen har under det tredje kvartalet inte ökat mot föregående år på motsvarande sätt som de tidigare kvartalen. Detta beror dels på avmattningen i konjunkturen, dels på att JC under tredje kvartalet förra året hade kraftiga försäljningsökningar samt lanserade konceptet Sisters. Koncernens intäkter under kvartalet uppgick till 582,5 Mkr (540,1 Mkr), varav 185 Mkr (119 Mkr) utgör försäljning i egna butiker. Årets första nio månader Koncernens intäkter uppgick under perioden till 1 424,1 Mkr (1 234,7 Mkr), varav 467 Mkr (304 Mkr) utgör försäljning i egna butiker. Resterande avser grossistverksamhet och franchiseavgifter. Jämfört med föregående år har koncernens intäkter ökat med 15,3 procent. Den totala försäljningen till konsument i JCs egna butiker och franchisebutiker under perioden uppgick till 1 730,4 Mkr, vilket är en ökning med 10,1 procent mot föregående år. I jämförbara butiker är vkningen 3,5 procent, vilket klart överstiger marknadens tillväxt. JC ökar på samtliga marknader och försäljningen på den svenska marknaden svarar för cirka 76 procent (77,7 procent). Av den totala försäljningen till konsument utgör försäljningen i egna butiker 27,0 procent (19,3 procent). Resultat Tredje kvartalet Resultatet efter finansiella poster för juli-september uppgick till 17,0 Mkr (16,2 Mkr). Rörelseresultatet för samma period uppgick till 18,7 Mkr (17,8 Mkr). Bruttovinstmarginalen har under kvartalet ökat till 27,1 procent (24,0 procent). Rörelsemarginalen uppgick under kvartalet till 3,2 procent (3,3 procent). En butik i Tyskland har lagts ner och vissa engångskostnader har därför belastat kvartalet. Dollarns och Eurons utveckling har fortsatt påverka resultatet negativt. Sortimentsjusteringar i Sistersbutikerna har genomförts och slagit väl ut. Konceptet har dock ännu inte nått förväntad volym och belastar därför resultatet även för tredje kvartalet. Årets första nio månader Resultatet efter finansiella poster uppgick under perioden till 28,7 Mkr (24,0 Mkr). Rörelseresultatet under samma period uppgick till 33,0 Mkr (28,0 Mkr). Bruttovinstmarginalen ökade från 27,1 procent till 30,8 procent, vilket i huvudsak beror på att antalet egna butiker har ökat och i viss mån på högre grossistmarginal. Rörelsemarginalen uppgick till 2,3 procent, liksom föregående år. De utländska marknaderna belastade JCs resultat med netto 6,4 Mkr. Av de utländska marknaderna har Norge utvecklats som förväntat. Finland går redan efter knappt två år mycket bra. Verksamheten i Tyskland har påverkat resultatet negativt på grund av de två butiksnedläggningar som gjorts samt detaljhandelns negativa utveckling. Fisketorvet i Köpenhamn har inte nått förväntade volymer, vilket påverkat resultatet negativt. Säsongsvariationer Liksom för hela branschen varierar JCs försäljning och resultat kraftigt under året. Kostnadsmassan för koncernen inklusive egna butiker är relativt konstant över kvartalen, medan intäkterna varierar. Säsongsvariationen gör att de två första kvartalen är JCs sämsta vad gäller såväl omsättning som resultat. Tredje och fjärde kvartalen är de starkaste. Verksamheten Under perioden har 6 JC-, 3 Brothers- och 1 Sisters-butik förvärvats. Vidare har 17 butiker etablerats, varav 7 egna. 4 egna butiker har lagts ner. Dessutom har en egen butik sålts till en franchisetagare. Detta innebär att antalet egna butiker har ökat med 12 till 59 av totalt 273. Nya kommunikationsplattformar är framtagna för alla koncept i syfte att stärka JC och JCs varumärken på samtliga marknader. JC har en av Sveriges största och mest snabbväxande kundklubbar. Under de senaste åren har den vuxit kraftigt och har idag cirka 600 000 medlemmar. Idag står medlemmarna för 37 procent av försäljningen i Sverige. Investeringar Under perioden har investeringar gjorts med 74,4 Mkr (106,0 Mkr). Huvuddelen avser investeringar i förvärv, 36,9 Mkr, samt nyetableringar och ombyggnader av butiker, 26,0 Mkr. Finansiering och likviditet Kassaflödet före investeringar var -53,2 Mkr (-126,7 Mkr). Det negativa kassaflödet beror i huvudsak på ökat rörelsekapital för de förvärvade och nystartade egna butikerna. Samtidigt har lagret av basprodukter för omedelbar leverans till butiker ökat för att möjliggöra en effektiv och flexibel varuförsörjning. Efter investeringar var kassaflödet -129,5 Mkr (-236,1 Mkr). Likvida medel uppgick till 19,4 Mkr (86,8 Mkr) vid periodens slut. Koncernens egna kapital har under perioden påverkats av nettovinsten 19,4 Mkr, aktieutdelning på 9,3 Mkr samt diverse poster på 4,8 Mkr och uppgår till 495,0 Mkr (480,1 Mkr). Anställda Medelantalet anställda i koncernen uppgick till 497 (391) varav 296 (233) kvinnor. Av de anställda finns 349 (242) i Sverige och resterande på JCs övriga marknader. Via förvärv och nyetableringar har sedan 30 september 2000 tillkommit 126 anställda. Resterande är ökningar i befintliga enheter. Framtidsutsikter JCs utveckling bekräftar trenden där butikskedjorna fortsätter att öka sina marknadsandelar. JC har en väl avvägd sortimentsmix med egna och välkända externa varumärken, där baskläder utgör cirka 30-40 procent av sortimentet. Jeansmodet fortsätter att ge positiva effekter för JC som marknadsledare på jeansmode och kommer att påverka JCs försäljning positivt även framgent. Med kontroll över hela värdekedjan och med fyra starka koncept för fyra målgrupper har JC ett stabilt helhetsgrepp om modemarknaden. JC-koncernens intäkter kommer under 2001 att uppnå en tillväxt på cirka 15 procent och hittills i år visar JC ett resultat som är bättre än föregående år. Med hänsyn till den osäkra konjunkturutvecklingen på de marknader där JC finns och den något svagare utvecklingen under kvartal tre är dock bedömningen att JCs resultat efter finansnetto för innevarande år blir något bättre eller i nivå med föregående års resultat. Detta innebär en revidering av tidigare bedömning att resultatet skulle bli betydligt bättre än för år 2000. Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 879,5 Mkr (802,0 Mkr) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 64,5 Mkr (45,7 Mkr). Periodens investeringar uppgick till 11,4 Mkr (8,2 Mkr). Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Borås den 29 oktober 2001 Claes Hagberg VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49. Kort om JC JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC har 4 koncept; Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 5 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland, Tyskland och Danmark. JC har som mål att under perioden 2000-2002 nå en årlig tillväxt på minst 15 procent och att nå en rörelsemarginal om minst 4 procent år 2002. Andelen egna butiker skall öka på strategiska orter i Norden och i Tyskland. Totalt skall ett tjugotal butiker etableras årligen, varav ungefär hälften skall vara ägda av JC och resterande drivas som franchise. Av de befintliga franchisebutikerna skall 5 till 6 förvärvas årligen. Antalet butiker uppgick per den 30 september 2001 till 273 (249). JC äger 59 (42) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens intäkter under år 2000 uppgick till 1 658 Mkr och under årets första nio månader till totalt 1 424 Mkr (1 235 Mkr). Försäljningen till konsument i egna butiker och franchisebutiker uppgick till 1 730 Mkr (1 572 Mkr) en ökning med 10,1 procent mot föregående år. I jämförbara butiker är ökningen 3,5 procent, vilket klart överstiger marknadens tillväxt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00530/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00530/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar