Bokslutskommuniké jan - dec 2010

Stark nyförsäljning i Norden

  • Intäkter från löpande verksamhet uppgick till 177,0 Mkr (180,4) och minskade med 2 % (+13)
  • Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 7 % (6)
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 27,7 Mkr (28,4)
  • Rörelseresultatet var 1,9 Mkr (14,3) och rörelsemarginalen uppgick till 1 % (8). Fokuserad produktstrategi har medfört nedskrivning av engångskaraktär av utvecklingsprojekt om 11,1 Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 Mkr (10,1) och resultatmarginalen blev 0 % (6)
  • Resultatet per aktie efter skatt var 0,02 kr (3,54)
  • Kassaflödet var -16,0 Mkr (3,8) och likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 25,3 Mkr (42,2). Inlösen av personalkonvertibelprogram har genomförts med 12,6 Mkr.
  • Soliditeten uppgick till 34 % (33)
  • Styrelsen föreslår Årsstämman oförändrad utdelning om 1,50 kronor per aktie (1,50)


Vd:s kommentar till resultatet
Marknaden är tillbaka på normala nivåer och Jeeves nyförsäljning utvecklas positivt. Programintäkterna har under perioden ökat med 7 %. EBITDA var 27,7 Mkr vilket är i nivå med förra året. Rörelseresultatet 1,9 MSEK möter däremot inte våra förväntningar. Viktigt att notera är att rörelseresultatet innehåller en nedskrivning av  engångskaraktär av balanserade utvecklingsutgifter om 11,1 MSEK som gjordes under kvartalet.

Omsättningen under året blev 177,1 MSEK jämfört med 181,4 föregående år. Den uteblivna omsättningstillväxten beror på avyttringen av verksamheten i Reveny. För jämförbara enheter ökade intäkterna under perioden jämfört med föregående år.

Vår nordiska verksamhet går bra där nyförsäljningen av licenser har ökat med 32 procent under året. Nyförsäljningen är främst god i Sverige och Norge vilket innebär att vi tar marknadsandelar. Beläggningen i vår norska konsultverksamhet har förbättrats, men är ännu inte tillbaka på önskad nivå. Samtidigt har omstruktureringskostnader belastat året.

Vår internationella försäljning har ökat och ca 40 % av intäkterna kommer från kunder utanför Sverige. Nyförsäljningen från våra internationella partners utanför Norden har däremot varit fortsatt svag. Våra internationella konsulter har haft en god beläggning i ett antal internationella utrullningsprojekt som initierats under året.

Under kvartalet tog vi beslutet att fokusera vår produktstrategi till den Microsoftbaserade plattform som utgör grunden för våra nuvarande affärssystem. Vi har här varit mycket framgångsrika hittills och detta ger oss utökade möjligheter att utnyttja den potential som finns i plattformen.

Jag har en stark tro på Jeeves. Vi har flyttat fram våra positioner som ett attraktivt affärssystem för SME-företag. Våra partners har under året utvecklat flera vassa koncept och branschlösningar. Nyförsäljningen ökar, vi tar allt fler stora affärer i den övre delen av SME-segment och ett växande antal kunder väljer att rulla ut Jeeves internationellt.

För ytterligare information kontakta:
VD Bengt-Åke Älgevik,
bengt.algevik@jeeves.se, +46 8 587 099 00
CFO Anna Salomon-Sörensen,
anna.salomon-sorensen@jeeves.se, +46 8 587 099 45 

Fakta om Jeeves
Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se
www.jeeves.se

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Prenumerera

Dokument & länkar