Delårsrapport avseende 1 maj 1999 - 31 januari 2000

Delårsrapport avseende 1 maj 1999 - 31 januari 2000 Sammanfattning * ASP-koncept (programuthyrning över nätet) baserat på Jeeves Enterprise lanseras sedan nyår tillsammans med partnern SYSteam. * Samarbetsavtal avseende ASP har tecknats med Telia. * Under hösten lanserades en ny generation affärssystem för Internet, Jeeves Enterprise 7.0, som innebär ett stort tekniksprång med bl a 3-delad arkitektur, tunna klienter och kommunikation över Internet. * Omsättningen uppgick till 15,2 mkr (18,1), en minskning med 16 %. * Resultatet före skatt blev - 10,9 mkr (-1,2 ). * Produktutvecklingen under året har dominerats av färdigställandet av Jeeves Enterprise 7.0 samt framtagandet av komponenter till Jeeves e- commerce som tex EDI, CTI, Web-applikationer samt Workflow. Jeeves öppnar ny marknad med hjälp av ASP Jeeves Enterprise kan sedan årsskiftet hyras via s.k. Application Service Providers (ASP) vilket innebär att systemet tillhandahålls som en tjänst paketerad tillsammans med bl a Microsofts Back-Office-program och en komplett drift- och supporttjänst. Först bland Jeeves partners att erbjuda detta var SYSteam. Dessutom har avtal tecknats med Telia om motsvarande tjänst inom ramen för Telias breda satsning på ASP. Genom att även erbjuda Jeeves Enterprise genom ASP-koncept väntas en delvis ny marknad för affärssystemet att öppnas. Plattform för e-commerce Under första halvåret färdigställdes och lanserades en helt ny generation av affärssystem för Internet. Jeeves Enterprise 7.0 erbjuder en komplett plattform och en uppsättning komponenter för att skapa effektiva e- commerce lösningar. Med Jeeves Enterprise 7.0 kan företagen utnyttja alla de möjligheter som Internet och mobil kommunikation erbjuder, genom t.ex. handhållna datorer, GSM- och WAP-telefoner. I november började Jeeves dessutom att leverera inbyggda Web-handels- lösningar, som de första komponenterna i en serie Web-applikationer. I och med detta har gränserna flyttats för vårt affärssystem. Marknad Jeeves intäkter är knutna till installationstillfället. Marknaden för moderna affärssystem har försvagats under andra halvåret av 1999. Många företag har avvaktat med vidare IT-investeringar i samband med millennieskiftet. Jeeves har liksom de övriga ERP-leverantörerna allmänt uppfattat denna nedgång som starkare och mer långvarig än väntat. Allmänt förväntas marknaden återhämta sig och fortsätta att öka. Det är dock svårt att bedöma i vilken takt detta sker. För de kommande åren kvarstår bolagets tillväxtmål. Företagets återförsäljare känner i stigande grad av en stark trend mot elektronisk handel. Efterfrågan på öppna och flexibla system som Jeeves Enterprise ökar därför. Marknadens fokus kommer att ligga på integration med omvärlden och att det kan ske enkelt och till låg kostnad. På grund av en unik systemarkitektur är Jeeves Enterprise sannolikt oöverträffad vad gäller enkelhet att integrera med andra system och organisationer. Den påbörjade etableringen av återförsäljare utanför Sverige fortsätter. Avtal med nya återförsäljare har under verksamhetsåret tecknats i Sverige, Danmark, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. För närvarande har återförsäljare rekryterats i fjorton länder. De flesta utländska återförsäljarna är i etableringsfasen av sin Jeevesverksamhet, varför omsättningen utanför Sverige ännu är blygsam. Omsättning och resultat Omsättningen för perioden uppgick till 15,2 mkr (18,1) - en minskning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningen utgjordes till 79 procent av licensintäkter. Resultatet före skatt uppgick till -10,9 mkr (-1,2) och resultatet efter skatt per aktie inklusive utspädningseffekten blev -3,80 kr. Kostnadsökningen är hänförbar till planenliga satsningar på produktutveckling och etableringen på nya marknader. Marknaden för affärssystem har det senaste året visat sig svårbedömd. Ändrade drivkrafter i marknaden har förändrat köpprocessen. Då en stark och snabb återhämtning av efterfrågan har uteblivit, finns det på kort sikt anledning att vara försiktig i lämnad prognos. Bolaget ändrar sin tidigare bedömning om det samlade resultatet för verksamhetsåret. Även verksamhetsårets sista kvartal bedöms ge ett negativt resultat. Investeringar Investeringar i produkter uppgick under perioden till 297 tkr varav 153 tkr utgjordes av balanserade utvecklingskostnader och 144 tkr av förvärvade programrättigheter. Investeringar i inventarier har gjorts med 176 tkr. Bolagets huvudsakliga redovisningsprincip avseende produktutveckling har varit att löpande kostnadsföra forsknings- och utvecklingskostnader avseende affärssystemet. Finansiell ställning De likvida tillgångarna uppgick till 24,8 mkr. Balanslikviditeten var 279 procent och soliditeten 68 procent. Produktutveckling I juli 1999 blev Jeeves Enterprise 7.0 tillgänglig för Jeeves återförsäljare. Produktutvecklingsarbetet har dominerats av färdigställandet av en ny grundarkitektur och med flerskikts client/server med tunna Internet-baserade klienter. Den nya grundarkitekturen innebär ett stort teknologiskt steg. Den tunna klienten innebär att användarna kan utnyttja systemet med fullständig funktionalitet och prestanda med relativt begränsade datorer och över Internet, även med mycket låg anslutningshastighet. Version 7 har planenligt lanserats på marknaden under hösten. Till version 7 har dessutom lagts inbyggda Web-applikationer samtidigt som hela systemet förberetts för snabb integration mot alla sorters Web- och WAP- lösningar. Parallellt pågår utveckling av funktionalitet för Workflow (styrda arbetsflöden) och PDM/EDM (arkivering av dokument kopplade till affärsprocesser och produkter). Medarbetarna Antal anställda under perioden har i medeltal varit 30 personer varav 8 kvinnor. Medarbetarna har genomgående hög kompetens och är till övervägande del akademiker med gedigen branscherfarenhet. Planer för räkenskapsåret Lanseringen av Jeeves Enterprise 7.0 och av Jeeves e-commerce fortsätter. Vidare kommer konceptet för ASP att vidareutvecklas. Dessutom kommer första versionen av Workflow och PDM/EDM (se ovan) att introduceras före sommaren. Etableringen av återförsäljare på nya och befintliga marknader intensifieras genom förstärkning på personalsidan och via utnyttjandet av erfarna internationella specialister. Finansiell information Delårsrapport för tredje kvartalet 1999/2000 enligt bilaga Bokslutskommuniké för 1999/2000 presenteras 8 juni 2000. Kvartalsbokslutet har granskats översiktligt av revisorerna. Stockholm den 10 mars 2000 Björn Appelgren Verkställande direktör För ytterligare information kontakta Björn Appelgren Tel nr 08-587 099 00 Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise - Det organiska affärssystemet. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 600 företag med totalt över 9000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Know IT och SYSteam är Jeeves största partners. Företaget planerar att expandera internationellt för att vara etablerat i 20 länder före utgången av år 2000. Jeeves har hittills slutit avtal med partners i Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Spanien, Tyskland, Turkiet, Singapore och USA. Jeeves Enterprise är idag översatt till tretton språk och används i fjorton länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00430/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00430/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Prenumerera

Dokument & länkar