Jeeves förvärvar Reveny System AB

Jeeves förvärvar Reveny System AB. (JEEV) Jeeves Information Systems AB (publ) har idag genomfört ett förvärv av Reveny System AB som utvecklar och säljer affärssystemet Reveny till mindre och medelstora kunder i Sverige. Reveny har 18 anställda och omsätter ca 15 MSEK. Revenys kundbas uppgår till ett 100- tal kunder. Förvärvet är ett led i Jeeves strategi att expandera sin verksamhet och stärka sin marknadsposition. Reveny ökar och breddar Jeeves tekniska och verksamhetsmässiga kompetens. Förvärvet förväntas också ge synergivinster inom Jeeves samtliga verksamhetsområden. Reveny blir ett helägt dotterbolag till Jeeves, men kommer i övrigt att fungera självständigt på marknaden. - Det finns en samstämmighet mellan bolagen i grundsynen på kultur, kompetens och erfarenhet, vilket är avgörande förutsättningar för ett förvärv kommenterar Nicolas Ehrling, VD på Jeeves. Reveny har specialiserat sig på områden som handel och distribution, ekonomitjänster och processorienterad tillverkning. Kundbasen och de affärssystem som Reveny levererar passar mycket bra ihop med den profil som Jeeves har. Reveny kommer att ge Jeeves tillgång till projekt och kunder som möjliggör en fortsatt tillväxt inom för Jeeves strategiska branscher och marknadssegment. Revenys inriktning mot och kompetens i plattformsoberoende teknik är också mycket intressant för Jeeves. - Jeeves konsolideringsfas är över och vi kan nu återigen fokusera på tillväxt, säger Olle Ödman, Jeeves styrelseordförande. Klimatet för den här typen av strukturaffärer är bra just nu och vi tror det är möjligt att göra fler liknande affärer med bolag av samma typ som Reveny. Jeeves betalar med nya aktier, varigenom utspädning i Jeeves kommer att uppgå till ca 3,7 %. Jeeves har beslutat att emittera 102 564 nya aktier varigenom bolagets aktiekapital ökar med 205 128 SEK. Genom emissionerna förvärvar Jeeves 100 % av Reveny. Värdet på affären uppgår till ca 1 100 KSEK baserat på en kurs på Jeeves på 10,725 SEK per aktie. Per den 30 juni 2002 hade Reveny ett eget kapital uppgående till ca 700 KSEK. En extra bolagsstämma i Jeeves fattade den 25 juni 2002 beslut om att bemyndiga styrelsen att självständigt nyemittera sammanlagt högst 280 280 aktier à nom. 2 SEK per aktie vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet gjordes enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast användas i samband med företagets strategiska förvärv. Styrelsen får besluta att likvid för aktierna får erläggas genom pengar, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor som avses i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs. Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget som likvid skall kunna emittera aktier i samband med företags förvärv. Bemyndigandet innebär en total utspädningseffekt om 10 % av nuvarande aktiekapital och gäller intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma. För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Ödman, styrelseordförande. E-post: olle.odman@metagroup.com Mobil: 070- 348 43 96 Nicolas Ehrling, verkställande direktör E-post: nicolas.ehrling@jeeves.se Tfn: 08-587 099 42, mobil: 070-480 60 70 Fakta om Jeeves Information Systems Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 750 företag med totalt över 10 000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Företaget expanderar internationellt och har hittills slutit avtal med partners i femton länder. Jeeves Enterprise är översatt till tretton språk och används i arton länder. Jeeves Information Systems AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Fakta om Jeeves Enterprise Affärssystemet Jeeves Enterprise är ett komplett affärssystem i Windows- miljö och är tack vare sin öppenhet en populär plattform för e-handel. Teknisk plattform är MS Windows och SQL Server. Programvaran innehåller alla rutiner från Ekonomi, Order/Lager/Fakturering till Produktion, Service och Tid & Projekt med ett flexibelt användargränssnitt som tillåter egen design. Dessutom finns i Jeeves Enterprise ett kraftfullt makrospråk som utnyttjas för kundanpassningar. Tack vare en unik design bevaras alla kundanpassningar vid versionsuppgradering. Mer information finns på: www.jeeves.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00710/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00710/wkr0002.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar