De går vidare i uppdraget om Varbergs nya Centralstation

Arkitekterna OkiDoki har i samarbete med 02 Landskap gått vidare i det parallella uppdraget för Varbergs nya station och stationsområde. De har presenterat ett förslag som kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av området.

Jernhusen vill skapa en modern station och mötesplats med resenärernas behov i fokus för att kunna möta ett ökat resande. En välplanerad och attraktiv station gör det enkelt för fler att välja att resa kollektivt.

Arkitektteamet OkiDoki och 02 Landskap har presenterat ett väl genomarbetat förslag som på ett bra sätt visar hur stationen kan bli en attraktiv mötesplats, en funktionell bytespunkt och en byggnad som tar platsen i anspråk.

 Arkitekterna har tagit fasta på att Varbergs nya station ska vara en välkomnande mötesplats för både resenärer och besökare samt en väl fungerande bytespunkt mitt i stadens centrum. Förslagen visar på en hög kvalitet vad gäller arkitektur, gestaltning och inte minst stort fokus på resenärernas behov, säger Hans Waldén, affärsutvecklare Jernhusen.

Stationsområdet är också en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

 OkiDoki och 02 Landskap har i sitt förslag visat hur stationsområdet kan integreras i den befintliga staden, med god förståelse för det växande Varberg. De har också tagit hänsyn till stationens unika läge med närheten till havet, säger Karin Sjödin landskapsarkitekt, Varbergs kommun.

Nästa steg är att ta fram en programhandling för stationsområdet och stationsbyggnaden. Den planeras vara klar under våren 2018. Stationen beräknas vara klar 2024 och hela området 2025.

Jernhusen bjöd in två arkitektteam, Abako och OkiDoki, till ett parallellt uppdrag om hur den nya stationen och stationsområdet i Varberg kan utvecklas. Förslagen har utvärderats av representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.

Visionsbilder från arkitektkontorens förslag finns på

www.jernhusen.se/varberg

För mer information:

Hans Waldén, Affärsutvecklare Jernhusen, 0709-923 68 54
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Karin Sjödin, Landskapsarkitekt, Varberg kommun 072-983 57 27
 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.