Fortsatt god resultatutveckling skapar förutsättningar för ökat kollektivt resande

Jernhusens positiva utveckling fortsätter med högre intäkter och bibehållen kostnadsnivå, vilket ger goda effekter på resultatet. Periodens rörelseresultat före värdeförändringar ökade med nio procent till 465 (428) miljoner kronor.

Under kvartalet har flera spännande projekt som vi arbetat med under lång tid slutförts och tagits i bruk, både i Stockholm och Uppsala. I Göteborg fortsätter arbetet med stations- och stadsutveckling i området Region City. Den gemensamma nämnaren är att stärka möjligheterna till ökat kollektivt resande, säger Kerstin Gillsbro, vd.

Viktiga händelser under perioden

  •  Fastighetsintäkterna uppgick till 985 (928) MSEK. Ökningen beror på högre hyresintäkter samt på högre intäkter från infrastrukturförvaltning.
  •  Rörelseresultatet före värdeförändringar förbättrades med nio procent och uppgick till 465 (428) MSEK. I jämförbart bestånd minskade rörelseresultatet före värdeförändringar med två procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 851 (939) MSEK. Minskningen beror främst på lägre värdeförändringar på fastigheter jämfört med föregående år, 381 (509) MSEK.
  •  Finansiella poster uppgick till –67 (–86) MSEK.
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 520 (676) MSEK.
  •  Investeringar i fastigheter uppgick till 469 (1 000) MSEK.
  •  Fastighetsförsäljningar uppgick till 559 (58) MSEK.
  •  Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 263 MSEK till 14 680 (14 417) MSEK. Förändringen förklaras av investeringar och värdeförändringar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  •  Beslut har fattats att bygga om och modernisera Flemingsbergs station söder om Stockholm. Investeringen uppgår till 120 MSEK.

Delårsapporten finns på www.jernhusen.se 

För mer information:
Kerstin Gillsbro, vd, telefon 08-410 626 00, kerstin.gillsbro@jernhusen.se
Anders Bäck, ekonomidirektör/vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 170 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 14,7 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.