Hovrätten fastställer att Jernhusens avgifter för infrastruktur är skäliga

I dag fastställde hovrätten genom dom att de avgifter Jernhusen fakturerat för användande av infrastruktur är skäliga. Domen får, om den vinner laga kraft, en positiv effekt om cirka 25 miljoner kronor på Jernhusens resultat för 2013.

Jernhusens prissättning på infrastruktur har under 2012 prövats dels av Transportstyrelsen, dels av tingsrätten. Båda har ansett att Jernhusens prissättning är skälig. Transportstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.

Dagens dom i hovrätten fastställer tingsrättens dom och vinner laga kraft om tre veckor, förutsatt att den inte överklagas och beviljas prövningstillstånd i Högsta Domstolen.

Eva Burén, Chef Kommunikation, telefon 08- 410 032 40, eva.buren@jernhusen.se
Anders Bäck, Ekonomidirektör, vice vd, telefon 08-410 626 00, anders.back@jernhusen.se

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar